کلیدواژه‌ها = علم سنجی
تولید دانش در علوم زیستى : پیشتاز در ایران و جهان

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 24-30

علی اکبر موسوی موحدی؛ علی اکبر صبوری؛ فرشته تقوی؛ پرندیس دانشگر


سى سال در علم؛ نهضت هاى دوره اى در تولید دانش

دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 51-65

علی اکبر صبوری؛ سمانه نادرى جلودار