کلیدواژه‌ها = علم سنجی
تعداد مقالات: 2
1. تولید دانش در علوم زیستى : پیشتاز در ایران و جهان

دوره 01، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 24-30

علی اکبر موسوی موحدی؛ علی اکبر صبوری؛ فرشته تقوی؛ پرندیس دانشگر


2. سى سال در علم؛ نهضت هاى دوره اى در تولید دانش

دوره 01، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 51-65

علی اکبر صبوری؛ سمانه نادرى جلودار