اصول اخلاقی انتشار مقاله

از مهمترین اصول اخلاقی در نگارش مقاله، متن نوشته شده می باید از خود نویسندگان باشد و از جایی رونوشت برداشته نشود و از مطالب تکراری که قبلا به چاپ رسیده است اجتناب گردد. البته این نشریه کمتر مطالب ترجمه را بررسی و چاپ می نماید اما اگر مقاله ای ترجمه باشد می باید اصول اخلاقی برای ترجمه حفظ شود.