زیر ساخت های نوآوری فنآورانه و نحوه مدیریت آن در قالب نظام ملی نوآوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران،تهران،ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران،ایران.

چکیده

نوآوری فنآورانه یکی از موثرترین عوامل رشد و توسعه صنعتی کشورها محسوب شده و توجه سیاستگذاران علم و فنآوری و نیز برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی را به خود جلب نموده است، بگونه ای که امروزه از این مقوله به عنوان دستاورد صنعت و تجارت در قرن بیست ویکم یاد می شود. نوآوری فنآورانه حاصل تبحر علمی و فنی کشورها و تدابیر آنها در بکارگیری توانمندی های ذهنی خود و دیگران  است. در عصر حاضر فنآوری عامل مهم و حیاتی در رشد و بقای ساختارها صنعتی جهان  به شمار می رود و نوآوری فنآورانه، عاملی تعیین کننده در تدوین سیاست ها و راهبردهای سازمان و ابزاری برای دستیابی به موفقیت در رقابت های جهانی است. سازمان هایی که در صدد نوآوری نباشند، دیر یا زود به دلیل اشباع بازار و نیاز به محصولات جدید در صحنه رقابت های تجاری با مشکلات جدی روبرو می شوند، به عبارتی دوام و پیشرفت آنها به میزان دستیابی آنها به فنآوری و محصول جدید وابسته است و محصول جدید نتیجه تبدیل یک ایده نو از طریق ثبت اختراع به محصول نو است.نوآوری فنآورانه نتایجی همچون دستیابی به عملکرد بهتر با سرعت بیش تر، ضریب اطمینان بالاتر، ظرفیت و کارآیی بالاتر و صرفه جویی بیشتر را بدنبال دارد.در این مقاله ضمن تعریف نوآوری و نوآوری فنآوری، انواع نوآوری،مدل های نوآوری، زیرساخت های توسعه  نوآوری و مدیریت نوآوری در قالب نظام ملی نوآوری  مورد بررسی قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technological Innovation Infrastructures and its Management within the Framework of National Innovation System

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafarnejad 1
  • Abolfazl Kiani-Bakhtiari 2
1 Industrial Management Department, University of Tehran, Iran.
2 PhD Student in Technology Management, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Technological Innovation (TI) is supposed to be one of the most effective’s growth and development factors for countries to which science and Technology policy makers as well as economic planners and decision makers are paying much attention. In fact, this issue is regarded as the achievement of industry and trade in the 21 century. Technological Innovation is the result of scientific and technical mastery of the countries and their measures in implementing and utilizing their collective intellectual capabilities.
In the present age, technology is the vital factor for the growth and survival of the enterprises, corporations and industrial foundations, therefore; TI plays an important role in determining policies and organization strategies. In addition, it is an effective tool for achieving success in saturation and needs to new products  in trade competitions, organizations with no  plan for innovation will sooner or later face serious problems . In other words their growth and survival depends heavily on their achieving to new technology and products. New Technologies are resulted from converting a new idea into a new product by means of registering a patent. Technological innovation brings us a number of results including achieving higher performance at faster speed, higher level of safety, higher efficiency and saving. This article provides definitions for innovation and Technological Innovation as well as revisions on types of innovation, innovation models, innovation infrastructures and innovation management within the frame work of national innovation system (NIS).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Innovation Models
  • Nurturing Innovation
  • technological innovation
  • National Innovation System (NIS)