آموزش و آزمایش در خانه در دوره اپیدمی و همه‌گیری کووید-19

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده شیمی شیمی آلی و نفت ایران تهران

چکیده

عدم دسترسی بیش از 250 میلیون نفر از کودکان و نوجوانان در دوره ابتدایی و متوسطه به مدرسه، میزان بالای ترک تحصیلی و توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی از جمله چالش‌های جدی سیستم‌های آموزشی و یادگیری در سطح جهان قبل از اپیدمی کووید-19 بود. اپیدمی و همه‌گیری کووید-19 با به تعطیلی کشاندن تمامی مقاطع آموزشی در کلیه کشورها، چالش در سیستم آموزشی را مضاعف کرده است. در این نوشته کوشش شده است تجربه شخصی و تجربه برخی از دانشگاه‌های سایر کشورها در آموزش در دوره کووید-19 با معلمان، استادان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران حوزه آموزش و یادگیری با هدف کاهش آسیب‌ها و بهبود در سیستم آموزشی به اشتراک گذاشته شود. در این مطالعه ارائه دروس نظری به‌ویژه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش مجازی همزمان و رفع اشکال و حل مسائل و تمرینات با روش مجازی ناهمزمان، دروس مقطع دکتری روش مجازی ترکیبی و برای دروس آزمایشگاهی آزمایش در خانه به‌عنوان مناسب‌ترین شیوه پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه در آموزش مجازی تا حدود زیادی هزینه‌ها کاهش می‌یابد (ایاب و ذهاب، خوابگاه، و...)، پیشنهاد می‌شود صرفه‌جویی در هزینه‌ها برای ارتقای زیرساخت‌های آموزش مجازی هزینه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education and Experimenting with At-Home During the COVID-19 Pandemic

نویسنده [English]

  • Ahmad Shaabani
Shahid Beheshti University (SBU), Chemistry and Petroleum Sciences Organic Chemistry and Oil
چکیده [English]

Before the COVID-19 pandemic, the lack of access to school for more than 250 million children and youth in the primary- and secondary school age, high dropout rates, and unfair distribution of educational facilities were serious crises and challenges to the education and learning systems in the world. The COVID-19 pandemic has doubled the dilemma and problem in the education systems by closing schools and educational institutions in all countries. In this article, an attempt has been made for sharing the personal experience and experience of some universities in other countries in the education system during the COVID-19 with teachers, professors, planners, and policymakers in the field of education and learning to reduce crisis and improve the educational system. In this study, the teaching of theoretical courses, especially in undergraduate and graduate levels by the synchronous virtual learning environments, solving problems, exercises and issues with the asynchronous virtual method, Ph.D. courses by a hybrid online environment, and lab courses in the at-home laboratory program as the most appropriate approach is proposed. Given that E-learning costs are greatly reduced (transportation, accommodation, etc.), it is suggested that cost savings be spent on upgrading E-learning and virtual education infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19 pandemic
  • Education
  • Synchronous virtual learning
  • Computer-based learning
  • Web-based Technology
  • Experimenting with at-home
  • Educational technology
  • Virtual laboratories
 
[1].          Hrastinski, S. (2008). Asynchronous and synchronous E-learning, EDUCAUSE Quarterly, 31(4).
[2].          Pierre-Edouard Danjou, (2020). Distance teaching of organic Chemistry tutorials during the COVID-19 pandemic: Focus on the use of videos and social media, Journal of Chemical Education, DOI: 10.1021/acs.jchemed.0c00485
[3].          Sir John Daniel (2020). Education and the COVID‑19 pandemic, Prospects, DOI: 10.1007/s11125-020-09464-3
[4].           
[5].          Fadde, P. J., & Vu, P. (2014). Blended online learning: Benefits, challenges, and misconceptions. In P. R. Lowenthal, C. S. York, & J. C. Richardson (Eds.).
[6].           
[7].          Lowenthal, P. R.; Dunlap, J. C. & Snelson, C. (2017). Live synchronous web meetings in asynchronous online courses: Reconceptualizing virtual office hours. Online Learning Journal, 21(4), 177-194.
[8].           
[9].           Jayden Wei Jie Ang (2020). Scaffolded inverse blended learning: An approach to teach an online general chemistry course, Journal of Chemical Education, DOI:10.1021/acs.jchemed.0c00436
[10].        شعبانی، احمد (1398). خلاقیت و اکتشاف، نشریه نشاء علم، شماره دوم، خرداد ماه، صفحات‌ 62-54.
[11].      Jie Huang (2020). Successes and challenges: Online teaching and learning of chemistry in higher education in China in the time of COVID-19, Journal of Chemical Education, DOI:10.1021/acs.jchemed.0c00671
[12].      Zeynep T., Alipaúa A. (2010). Virtual laboratory applications in chemistry education, Procedia Social and Behavioral Sciences 9, 938–942.
[13].      Committee on Professional Training. Undergraduate Professional Education in Chemistry: ACS Guidelines and Evaluation Procedures for Bachelor’s Degree Programs; American Chemical Society: Washington, DC, 2015.
[14].      Cory Hensen, Jack Barbera (2019). Assessing affective differences between a virtual general chemistry experiment and a similar hands-on experiment, Journal of Chemical Education, 96, 2097−2108.
[15].      Ma, J., Nickerson, J. V. (2006). Hands-on, simulated, and remote laboratories: A comparative literature review. ACM Computing Surveys (CSUR), 38 (3), 7.
[16].      Herranz J., Carro G., Contreras A., Camacho E. M., GarciaLoro F., Gil M. C. (2018). From a hands-on chemistry lab to a remote chemistry lab: Challenges and constrains; Auer M., Zutin D., Eds.; Online engineering & internet of things, Columbia University; Springer: New York, pp 125−131.
[17].      Rita M. Powell, Helen Anderson, Jan Van der Spiegel, and David P. Pope (2002). Using web-based technology in laboratory instruction to reduce costs, Computer Applications in Engineering Education, 10(4), 204-214.
[18].      Jessica L. Andrews, Juan Pablo de Los Rios, Mythreyi Rayaluru, Seungwon Lee, Lilly Mai, Anna Schusser, and Chi H. Mak (2020). Experimenting with at-home general chemistry laboratories during the COVID-19 pandemic, Journal of Chemical Education, 97 (7), 1887-1894.
[19].      Aljuhani K., Sonbul M., Althabiti M., Meccawy M. (2018). Creating a Virtual Science Lab (VSL): the adoption of virtual labs in Saudi schools. Smart Learn. Environ., DOI: 10.1186/s40561-018-0067-9
[20].      Waldrop M. M. (2013). The virtual lab., Nature, 499, 268–270.
[21].         سعیدی، محمدرضا و خواجه پور، سیروس (1376). دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی 1، مرکز نشر دانشگاهی.
[22].      Geoff S. Baldwin, Nicholas J. Brooks, Rebecca E. Robson, Aaron Wynveen, Arach Goldar, Sergey Leikin, John M. Seddon, and Alexei A. Kornyshev, (2008). DNA double helices recognize mutual sequence homology in a protein free environment, J. Phys. Chem. B, 112, 4, 1060–1064.
[23].      Montagnier L., Aissa J., Giudice E. Del, Lavallee C., Tedeschi A., and Vitiello G., (2011). DNA waves and water, Journal of Physics Conference Series, 306(1):012007, DOI:10.1088/1742-6596/306/1/012007
[24].        کریمیان، شکراله (1396). درهم-تنیدگی کوانتومی رویکردی علمی به سوی دورنوردی انسان، شماره دوم، خرداد ماه، صفحات‌ 128-122.