اهداف و چشم انداز

از مهمترین اهداف این نشریه ترویج علم است که مردم بتوانند مطالب علمی را درک نمایند. چشم انداز نشریه این است که مطالب علمی که به زبان فارسی منتشر می شود در آینده نزدیک مورد استفاده مردم جهان قرار گیرد و بتوانند با ترجمه زبان فارسی به سایر زبان ها از ان بهره مند شوند.