پیوندهای مفید

بنیاد پیشبرد علم و فنآوری در ایران


مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک - IBB - دانشگاه تهران


انجمن بیوشیمی فیزیک ایران


بنیاد فرهنگی مصلی نژاد