اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی اکبر موسوی موحدی

بیوفیزیک استاد بیوفیزیک، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران

moosaviut.ac.ir
0000-0002-1707-8432

مدیر مسئول

عباسعلی زالی

کشاورزی استاد علوم کشاورزی، دانشگاه تهران،
ریس پیشین مرکز آمار و وزیر کشاورزی

zaliut.ac.ir
0000-0001-7109-5121

مدیر اجرایی

ابوالفضل کیانی بختیاری

دکترای مدیریت فناوری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

kianiimi.ir

اعضای هیات تحریریه

سیدحسین احمدی نوبری

دانشیار (بازنشسته) پردیس دانشکده های فنی ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

hanoubariut.ac.ir

محسن بهرامی

استاد مهندسی مکانیک گروه آموزشی طراحی جامدات ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mbahramiaut.ac.ir

مهدی بهزاد

ریاضیات، تئوری گراف استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m_behzadsharif.edu

جعفر توفیقی

مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

towfighimodares.ac.ir

غلامرضا حبیبی

دکترای پزشکی، مدیریت کسب و کار (DBA) مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان

grhabibifarzaninstitute.com

محمدعلی زلفی گل

شیمی آلی استاد شیمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

zolfibasu.ac.ir

سعید سـهـراب پـور

مهندسی مکانیک استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و مشاور بنیاد ملی نخبگان

sharif.edu/~sohrabpour
saeedsharif.ir

عباس شکروی

شیمی الی استاد شیمی، دانشگاه خوارزمی

shockravikhu.ac.ir

مجتبی شمسی پور

شیمی تجزیه استاد شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه

chm.razi.ac.ir/~m.shamsipur
m.shamsipurrazi.ac.ir

علی اکبر صبوری

شیمی فیزیک استاد بیوفیزیک ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران

ibb.ut.ac.ir/~saboury
sabouryut.ac.ir

نصرت اله ضرغام

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

nzarghamut.ac.ir

محمدرضا عارف

استاد مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شریف

arefsharif.edu

کیوان کوشا

دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه ولورهامتون، انگلستان

kkooshawlv.ac.uk

مهدی محقق

الهیات و زبان و ادبیات فارسی استاد برجسته دانشگاه تهران

mahdimohagheghut.ac

عباس مصلی نژاد

استاد حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران

mossalanejadut.ac.ir

رضا ملک‌زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

gsia.tums.ac.ir/IHESeminar/page/18274/Dr--Reza-Malekzadeh
malektums.ac.ir

جعفر مهراد

استاد دانشگاه شیراز، رئیس سابق مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

deansrlst.com

حمید میرزاده

استاد مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mirzadehaut.ac.ir

صادق واعظ زاده

استاد مهندسی برق، دانشگاه تهران

ece.ut.ac.ir/~vaezs
vaezsut.ac.ir

بهمن یزدی صمدی

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد علوم کشاورزی، دانشگاه تهران

bsamadiut.ac.ir