نشریه نشاء‌علم با هدف، سیاست‌پژوهی علم و فناوری، اطلاع‌رسانی، ترویج علم، کمک به مدیران مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر علمی کشور و همچنین جهت دهی به نخبگان، پژوهشگران و علاقه مندان به نوآوری های علمی، پژوهشی و فناوری منتشر شده است. همانگونه که در عنوان نشریه نیز مشهود است، این نشریه قصد دارد تا با رصد و فرهنگ‌سازی موضوعات علمی نو پدید که کمتر بدان پرداخته شده است زمینه و شرایط نشاء و باروری آنها را در کشور فراهم نماید. انتخاب اعضای تحریریه توانمند علمی و اجرایی، مبین هدف گذاری افق های درخشان علمی و اثرگذاری بالا در روند فرهنگ سازی، سیاستگذاری و برنامه ریزی امور علمی و فناوری می باشد.

 

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان