اصول اخلاقی انتشار مقاله

از مهمترین اصول اخلاقی در نگارش مقاله، متن نوشته شده می باید از خود نویسندگان باشد و از جایی رونوشت برداشته نشود و از مطالب تکراری که قبلا به چاپ رسیده است اجتناب گردد. البته این نشریه کمتر مطالب ترجمه را بررسی و چاپ می نماید اما اگر مقاله ای ترجمه باشد می باید اصول اخلاقی برای ترجمه حفظ شود.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع (COPE) قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.