علم و سودجویی

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

علم روشنا ی است که موجب رشد و رستگاری انسان می شود. علم در ذات ی داری معنو ت و اخ ق است که از ا ن مسیر موجب دستاوردهای مادی هم ا ی ی می شود. علم در ذات کنز است که از بین نمی رود. اما امروز از علم ، شبه علم می سازند و آن را می فروشند و بازار سودجو ی رواج دارد. امروز در کشور ی های متعدد فروش مدرک، مقاله، پا ان نامه در بعضی از محافل انجام می شود ی و دانشگاه ها و معلم های غیر کیفی، دانشجو ان را پرورش نادرست می دهند. ی امروز در بیشتر کشور ها نشر ات نامعتبر با دسترسی آزاد نشر می ابد و به ی ی ازای در افت پول مقاله غیر اصیل منتشر می نما ند و هما ش و کارگاه های ی ی ی نادرست برگزار می نما ند. افراد ز ادی شرکت های علمی-فناوری تشکیل می ی ی دهند که محصول آنها ز ست سازگار نیست و برای بشرت ناهنجاری های ی ی تنش زا و استرس محیطی، غذا ی، دارو ی، اشعه، و سا ر موارد را ا جاد می ی ی ی ی کنند و همگی به نام علم، نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و د گر اسم ی های پر طمطراق نام گذاری می شود و عموم آنها از علم اصیل و حکمت دور هستند. بخشی از ا ن کارها هم در کشور ما انجام می شود که خ ف اخلاق ا ی است و بدنبال سودجو ی هستند. شا ان ذکر است که بخش اعظم محققان ی ی ا رانی درستگار و مقالات اصیل علمی چاپ می نما ند و بخش کوچکی در ی ی ا ران به شبه علم و سودجو ی می پردازند. لازم است که مسئولان ذ ربط ی ی ی به ا ن سودجو ی ها که موجب آبرو ر زی ملی می شود بر حسب قانون ی ی ی اقدامات لازم را انجام دهند تا نشر ات خارجی ا نگونه مطالب را در خصوص ی ی تخلفات علمی-ادبی و آموزش های غیر کیفی برای کشور ما نگارش نکنند. برای پشتیبانی از علم و توسعه علمی کشور می با د قوانینی تصو ب و اجرا ی ی شود تا علم در کشور مهجور نشود و اجرای قوانین پشتیبانی از علم برای محققان کشور موجب امید و رشد علمی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science and its Abuse

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Science is a light guiding human beings toward development and sublimity. Science intrinsically possesses ethics and spirituality through which leads to material achievements. Knowledge in essence is a treasure that does not depreciate. Nowadays; however, pseudo-science created out of knowledge is sold in the market. In many countries, it is seen that academic degrees, academic papers and theses are sold and unqualified professors teach students. Unfortunately, in many countries invalid journals are issued open access which publishes counterfeit papers in return for money and unauthorized conferences and workshops are held. In many cases, it is observed that several science and technology firms are established whose products are not biocompatible and caused stress disorder as well as environmental, nutritional, medical and radiational hazards. All these products are named after science, innovation, technology, knowledge-based economy and other grandiose names and most of them are far away from genuine knowledge and wisdom. Regrettably, some of these activities take place in our country which are unethical and misuse knowledge. It should be noted that the majority of Iranian researchers and scholars publish original academic papers and its only a minority of the academic community who misuse science and seek pseudo-science. Concerned officials should take legal measures to prevent such activities that lead to national scandals whose reports are reflected in foreign journals. Laws should be legislated and implemented to support knowledge development in our country so that knowledge will not be undermined. Execution of laws to support and promote knowledge and science in the country will promise scientists and researchers a better future for the scientific development of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial words