اسناد علمی ایران در سال 2015

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک بیوفیزیک

چکیده

در سال 2015 ، براساس شمارش اسناد علمی منتشر شده ایران در وبگاه علم مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز، تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران در علوم 30897 ) 70 / 1 درصد مقدار جهانی و با رتبه هیجدهم جهان(، در علوم اجتماعی 1330 ) 47 / 0 درصد مقدار جهانی و با رتبه سی و ششم جهان( و در علوم انسانی و هنر 89 ) 08 / 0 درصد مقدار جهانی و با رتبه پنجاهم جهان( و در مجموع 31296 ) 51 / 1 درصد مقدار جهانی و با رتبه بیستم جهان( می باشد. اکنون پنج سال ) 2015 - 2011 ( است که ایران از نظر تولید اسناد علمی در رتبه بیستم جهان متوقف شده است. این در حالی است که در سال 2000 میادی رتبه ما در تعداد اسناد علمی تولیدی 48 بوده و تا سال 2011 میادی هر سال بهبود پیدا کرده و به رتبه 20 رسیده است. در سال 2015 ، کشورهای امریکا، چین و انگلستان به ترتیب با 27/7 ، 14/6 و 1/ 7 درصد سهم از تولید اسناد علمی جهان در رده های یک تا سه قرارداشته و کشور ترکیه با 72 / 1 درصد سهم از تولید اسناد علمی رتبه هفدهم جهانی را کسب کرده است. دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، امیرکبیر، تربیت مدرس و صنعتی شریف، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید علم در سال 2015 بوده اند. نزدیک به هیجده درصد اسناد علمی تولیدی سال 2015 متعلق به مجموعه دانشگاه های آزاد است. در سال گذشته میادی، مهندسی جهان )کلیه رشته های مهندسی( دارای 190574 سند علمی ) 2/ 9 درصد کل اسناد علمی نمایه شده سال 2015 ( بوده که از این تعداد، 7445 سند به آدرس ایران منتشر شده که سهم ما را در تولیدات علمی مهندسی 93 / 3 درصد نشان می دهد. در سال 2015 ، رتبه ایران در مهندسی 9 و برای ترکیه 15 بوده است. این در حالی است که چین، امریکا و کره جنوبی به ترتیب با سهم 41 / 26 ، 70 / 17 و 15 / 5 درصد در رتبه های اول تا سوم مهندسی قرار داشته اند. رتبه ایران در شیمی 12 ، درریاضی 12 ، در فیزیک 15 ودر زیست شناسی 24 بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Scientific Documents in 2015

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Saboury
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

In 2015, based on the number of scientific documents indexed in the web of science in Thomson Reuters, the number of Iranian scientific documents is 30897 (1.70% of the world value and rank of 18) in science, 1330 (0.47% of the world value and rank of 36) in social sciences, 89 (0.08% of the world value and rank of 50) in art and humanities and 31296 (1.51% of the world value and rank of 20) in total. Now it is five years (2011- 2015) that the rank of Iran in the scientific documents production is 20 in the world. However, the rank of Iran has been improved from 48 in 2000 to 20 in 2011 gradually, and then did not change during the last five years. The USA, China and England were the ranks of one to three in the world due to their contributions of 27.7%, 14.6% and 7.1%, respectively, for scientific documents productions in 2015. The rank of Turkey was 18 due to its 1.72% contribution. University of Tehran, Tehran University of Medical Science, Amir Kabir University of Technology, Tarbiat Modares University and Sharif University of Technology, respectively, were five top governmental universities in 2015. Near to 18 per cents of scientific documents in 2015 are related to the all branches of Islamic Azad University. The subject of engineering (all branches) had 190574 scientific documents (9.2% of total scientific documents published in the world in 2015), which 7445 of them were published by Iran so that our contribution in engineering was 3.93% of the world. The ranks of Iran and Turkey were 9 and 15, respectively, for engineering in 2015. However, China, USA and South Korea were the ranks of one to three in the world due to their contributions of 26.41%, 17.70% and 5.15%, respectively, for engineering. The ranks of Iran for chemistry, mathematics, physics and biology were 12, 12, 15 and 24, respectively, in the world in 2015.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific documents
  • Scientific collaboration
  • Basic science status
  • Contribution of universities
  • Institute of Scientific Information (ISI)
  • Web of science
  • Thomson Reuters
[1] صبوری، علی اکبر. بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال ۲۰۰۲، رهیافت، شماره ۲۸، صفحات ۱۳۸۱ ،۷۸-۹۵
[۲] صبوری، علی اکبر. مروری بر تولید علم در سال ۲۰۰۳، رهیافت، شماره ۳۱، صفحات ۲۳-۲۱ ۱۳۸۲
[۳] صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه. تولید علم ایران در سال ۲۰۰۶، رهیافت، شماره 34، صفحات ۱۹-۹۰، ۱۳۸۳
[4] صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه. تولید علم ایران در سال ۲۰۰۵، رهیافت، شماره ۳۷، صفحات ۵۲-۶۹، ۱۳۸۵
[5] صبوری، علی اکبر. تولید علم ایران در سال ۲۰۰۹، رهیافت، شماره ۳۸، صفحات ۵-۰، ۱۳۸۹
[6] صبوری، علی اکبر. تولید علم ایران در سال ۲۰۰۷، رهیافت، شما
ره ۶۱، صفحات ۶۰-۳۵، ۱۳۸۹ [۷] صبوری، علی اکبر. تولید علم ایران در سال ۲۰۰۸، رهیافت، شماره 43، صفحات ۳۱-۲۱، ۱۳۸۷
[۸] صبوری، علی اکبر. تولید علم ایران در سال ۲۰۰۹، نشاء علم، مجلد ۱، صفحات ۱۰-۱ ، ۱۳۸۹
[۹] صبوری، علی اکبر. تولید علم ایران در سال ۲۰۱۰، نشاء علم، مجلد ۲، صفحات ۲۳-۱۱، ۱۳۹۰ [۱۰] صبوری، علی اکبر. تولید علم ایران در سال ۲۰۱۱، نشاء علم، مجلد ۲، صفحات ۱۳-۱، ۱۳۹۱ (۱۱) صبوری، علی اکبر. تولید اسناد علمی ایران | در سال ۲۰۱۲، نشاء علم، مجلد ۳، صفحات ۱۰۳ ۲۰۱۰، نشاء علم، مجلد ۲، صفحات ۲۳-16، ۱۳۹۰
[۱۰] صبوری، علی اکبر. تولید علم ایران در سال ۲۰۱۱، نشاء علم، مجلد ۲، صفحات ۱۳-6، ۱۳۹۱
[۱۱] صبوری، علی اکبر. تولید اسناد علمی ایران | در سال ۲۰۱۲، نشاء علم، مجلد ۳، صفحات ۱۰۳-96، 1392
[۱۲] صبوری، علی اکبر. تولید اسناد علمی ایران در سال ۲۰۱۳، نشاء علم، مجلد 4، صفحات 100-94، 1393
[۱۳] پیر حقی، میترا و صبوری، علی اکبر. تولید علم در حوزه علوم زیستی: مقایسه ایران با جهان و قدرت های برتر منطقه، نشاء علم، مجلد صفحات ۱۸-۱۰، ۱۳۹۲
[14] صبوری، علی اکبر. تولید اسناد علمی ایران در سال ۲۰۱۶، نشاء علم، مجلد 5، صفحات ۱۷-6، 1394
[15] صالح زاده، صالح و بیات، مهدی. جهش علمی ایران در طی یک دهه (۲۰۰۸–۱۹۹۸)، رهیافت، شماره 44، صفحات ۳۶-۳۰، ۱۳۸۸
[16] بیات، مهدی، صالح زاده، صالح و زلفی گل، محمدعلی. تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم انداز بیست ساله کشور، نشاء علم، مجلد ۲، صفحات 64-۵۸، ۱۳۹۰
[۱۷] دانشگر، پرندیس، تقوی، فرشته، صبوری، علی اکبر و موسوی موحدی، علی اکبر. تولید دانش در علوم زیستی: پیشتاز در ایران و جهان، نشاء علم، مجلد ۱، صفحات 30 -24، ۱۳۹۰
[۱۸] صبوری، علی اکبر. بررسی کیفیت علم: نشریات بی اعتبار، نشاء علم، مجلد ۳، صفحات۳۳-۲، ۱۳۹۱
[۱۹] پیر حقی، میترا و صبوری، علی اکبر. داوری تخصصی در نشریات علمی، نشاء علم، مجلد4 | صفحات ۱۱۷-۱۰6، ۱۳۹۳
[۲۰] تقوی، فرشته و صبوری، علی اکبر. پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکارهای مهاری ، | نشاء علم، مجلد 4، صفحات 48-43، ۱۳۹۲
[۲۱] اسکندری، پروانه و صبوری، علی اکبر. منتشر کن یا نابود شو، اما نه به هر قیمتی، نشاء علم، مجلد ۵، صفحات 43-۳۸، ۱۳۹۳
[۲۲] رجب زاده عصارها، نقشینه، نادر و صبوری، علی اکبر، مطالعه آشنایی پژوهشگران دانشگاه تهران با تعریف ها و مصداق های سوء رفتارهای پژوهشی، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، مجلد ۶۷، صفحات 396-۳۷۵، ۱۳۹۲
[۲۳] کاظمی، فاطمه و صبوری، علی اکبر علم کذب، نشاء علم، مجلد 6، صفحات ۱۹- 14، ۱۳۹4
[24] پیر حقی، میترا و صبوری، علی اکبر. اندازه بحرانی گروه های پژوهشی و بررسی آن در ایران، | نشاء علم، مجلد ۵، صفحات ۱۱-6، ۱۳۹۳