پیش بینی زلزله در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو وابسته شاخه زمین شناسی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم جمهوری اسامی ایران.

چکیده

مطالعات پیش بینی زلزله با روش های علمی مختلفی نظیر روش های آماری و پیش نشانگرهای زلزله و با اهداف خاصی به ویژه برای کاهش ریسک زمین لرزه در 40 سال اخیر در دنیا دنبال می شود. این تحقیقات به عنوان فعالیتی پژوهشی در ایران نیز بر اساس برنامه ای درا زمدت و پیوسته در محدوده فات ایران و براساس اطلاعات و دانش معتبر دنبال شده و در این مطالعات تاش می شود تا در مورد احتمال رخداد یک زلزله احتمالی پیش از وقوع آن، یافته های علمی توسعه یابد. دو راهبرد عمومی در این زمینه وجود دارد: یکی فعالیت های پیش بینی احتمالی (یا پیش‌یابی) و دیگری پیش بینی زلزله بر پایه مطالعه پیش نشانگ رها. در این مقاله تاش می شود تا تصویری کلی از این نوع مطالعات ارایه شود. بدین منظور، ابتدا روش های متعدد توسعه یافته جهت پیش بینی زلزله شرح داده شده و در ادامه، چالش های پیش روی مساله پیش بینی زلزله در ایران، توسعه برنامه ها و همچنین حوزه های تخصصی آن توضیح داده می شود. در پایان نیز به اندازه گیری تغییرات هیدروژئوشیمیایی به عنوان یک نمونه پیش نشانگر زلزله اشاره کوتاهی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earthquake Prediction in Iran

نویسنده [English]

  • Mehdi Zare
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES) and Associate Member of Academy of Sciences, Iran.
چکیده [English]

During the last 40 years, earthquake prediction studies have been carried out based on various scientific methods such as statistical analysis and earthquake precursors, having specific purposes particularly for earthquake risk reduction. With respect to available valid data and knowledge, the earthquake prediction researches are followed in Iran based on long-term and continuous programs within the Iranian plateau. These studies aim to develop scientific findings about the possibility of a probable earthquake before its occurrence. There are two general strategies in this context: probabilistic prediction (or forecasting) and earthquake precursors. In this article, it is tried to present a general perspective about earthquake prediction studies. In this regard, different developed methods for earthquakes predictions, the challenges facing these researches in Iran, future programs as well as the fields of expertise are discussed. Finally, hydrogeochemical changes as an earthquake precursor is pointed out briefly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • Prediction
  • Forecast
  • Precursor
  • Iran
[1] Wang, J.H. (2016). A Mechanism Causing b‐Value Anomalies Prior to a Mainshock, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.106, No.4, PP.1663-1671. doi:10.1785/0120150335.
[2] Scuderi, M.M., Marone, C., Tinti, E., Di Stefano, G. & Collettini, C. (2016). Precursory changes in seismic velocity for the spectrum of earthquake failure modes, Nature Geoscience, Vol.9, PP.695–700. doi:10.1038/ngeo2775.
[3] Kaproth, B.M. & Marone, C. (2013). Slow earthquakes, preseismic velocity changes and the origin of slow frictional stick-slip, Science, Vol. 341, PP.1229–1232.
[4] Chen, J. H., Froment, B., Liu, Q. Y. & Campillo, M. (2010). Distribution of seismic wave speed changes associated with the 12 May 2008 Mw 7.9 Wenchuan earthquake, Geophysical Research Letters, Vol.37, PP.2008–2011.
[5] Niu, F., Silver, P. G., Daley, T. M., Cheng, X. & Majer, E. L. (2008). Preseismic velocity changes observed from active source monitoring at the Parkfield SAFOD drill site, Nature, Vol.454, PP.204–208.
[6] Ingebritsen, S. E. & Manga, M. (2014). Earthquakes: Hydrogeochemical precursors, Nature Geoscience, Vol.7, PP.697–698. doi:10.1038/ngeo2261.
[7] Bräuer, K., Kämpf , H. & Strauch, G. (2009). Earthquake swarms in non-volcanic regions: What fluids have to say, Geophysical Research Letters, Vol.36, No.17, doi: 10.1029/2009GL039615.
[8] Claesson, L., Skelton, A., Graham, C., Dietl, C., Mörth, M., Torssander, P. & Kockum, I. (2004). Hydrogeochemical changes before and after a major earthquake, Geology, Vol. 32, No.8 PP. 641-644, doi: 10.1130/G20542.1.
[9] Igarashi, G., Saeki, S., Takahata, N., Sumikawa, K., Tasaka, S. , Sasaki, Y., Takahashi, M., Sano, Y. (1995). Ground-Water Radon Anomaly Before the Kobe Earthquake in Japan, Science, Vol.269, No.5220, PP.60-61, doi: 10.1126/science.269.5220.60.
[10] Tsunogai, U. & Wakita, H. (1995). Precursory Chemical Changes in Ground Water: Kobe Earthquake, Japan, Science, Vol. 269, No. 5220, PP. 61-63. doi:10.1126/science.269.5220.61.
[11] Hartmann, J. and Levy, J. K. (2005). Hydrogeological and gasgeochemical earthquake precursors – a review for application, Natural Hazards, Vol. 34, PP. 279–304.
[12] Skelton, A., Andrén, M., Kristmannsdóttir, H., Stockmann, G., Mörth, C.M., Sveinbjörnsdóttir, A., Jónsson, S., Sturkell, E., Guðrúnardóttir, H.R., Hjartarson, H., Siegmund, H. & Kockum, I. (2014). Changes in groundwater chemistry before two consecutive earthquakes in Iceland, Nature Geoscience, Vol.7, PP. 752–756, doi:10.1038/ngeo2250.