عنوان الزامات بالندگی نظام دانش بنیان

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رویکرد اقتصاد مبتنی بر دانایی در سند چشم انداز ایران 1404 مورد تاکید قرار گرفته است. متناظر با سند مذکور، مقوله دانش محوری در برنامه های توسعه کشور تجلی یافته و بسیاری از مولفه های توسعه دانش بنیان اعم از ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، ایجاد مراکز رشد، توسعه پارک های علم و فناوری، ارتقای سهم پژوهش از GDP و توسعه آموزش عالی در این برنامه شکل گرفته و یا می گیرد. برای برون رفت از مشکلات اقتصادی چاره ای جز ایجاد، توسعه و شکوفایی نظام و فضای دانش بنیان نداریم. بدین منظور می باید تلاش نماییم تا نظام و فضای مذکور را به تعالی و بالندگی برسانیم. بکار گیری نیروی انسانی داناو با اخلاق و توسعه یافته، برند سازی بین المللی، ایجاد توانمندی های پویا، فرهنگ سازی و تسهیل قوانین و توسعه سیاسی اشاره نمود. نیروی انسانی دانا و پیشرفته رمز و ستون پیشرفت هر کشوری است. برند سازی بین المللی کمک می کند تا جامعه نگاه خود را وسعت بخشند و وارد گردونه و بازار های منطقه ای و جهانی شوند و از این رهاورد تجربیات موفق کسب نموده، رقابت پذیر و با کیفیت شوند و بازار مطمئنی برای صادرات محصول خود بدست آورند. ایجاد توانمندهای پویا از نکات بسیار مهم برای پیشرفت می باشد. توانمندی پویا، باز آرایی و شایستگی های درونی و بیرونی برای تدبیر تغییرات شتابان محیطی می باشد. فرهنگ جوامع مختلف بر نرخ ظهور نظام های دانش بنیان تاثیر زیادی دارد لذا دانستن فرهنگ و راهکارهای دیگران از مهمترین راه های پیشرفت می باشد. یکی دیگر از موضوعات مهم و موثر در فرایند تعالی و بالندگی نظام دانش بنیان، وجود قوانین ساده و شفاف حمایتی در راستای تشویق و ترغیب فعالیت های اقتصادی و تجاری است. ایجاد محیطی امن، سالم و رقابتی می تواند از مزایای قوانین خوب برای این موضوع باشد. طراحی، تدوین و تصویب احکام موثر و پیشبرنده در حوزه اقتصاد دانش بنیان می تواند اهداف و برنامه های روشن و قابل اجرا را در مسیر پیشرفت کشور ترسیم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prerequisites for Flourishing of Knowledge-based Systems

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran’s Perspective Document for the year 1404 emphasizes the knowledge-based system approach. In line with this document, we have had the incorporation of science into the development programs of the country and many of the factors for knowledge-based development such as establishing research and development centers, developing science and technology parks, increasing the GDP share of research and promoting higher education have been taken into consideration. To find a way out of economic problems, we have no other choice than establishing knowledge-based system in the country. Hence, we should strive to make these systems flourish. The development of knowledge-based system includes employing wise, ethical and skilled human resources, international branding, creating dynamic capabilities, culture cultivation and facilitating laws and regulations. Possessing wise and skilled human resources is the key to the progress of every country. International branding helps systems to expand their vision and enter into the regional and global markets. The achievements to global markets need great experiences, existence of simple and transparent supportive laws, cooperative environment, good policy, advanced political development and highly qualified export property. Creating dynamic capabilities is another task for knowledge-based system. Dynamic capability is to have the capacity to rearrange and develop internal and external competencies to adapt to sudden changes in the environment. The culture of the society greatly affects the rate of the emergence of knowledge-based system. Designing, making and implementing effective policies in the field of knowledge-based system can delineate clear goals and plans toward the advancement of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial words