شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، تهران، ایران

چکیده

علم سنجی (Scientometrics) یکی از متداول ترین روش های ارزیابی فعالیت های علمی - پژوهشی است. علم سنجی با جنبه های مختلفی همچون تولید، اشاعه و استفاده از اطلاعات علمی سر و کار داشته و به محدوده علمی یک رشته خاص تعلق ندارد. بسیاری از پیشگامان این حوزه، هدف از علم سنجی را بررسی فرآیندهای موجود در پژوهش علمی برای مدیریت موثرتر علم معرفی می کنند. در این مقاله، علاوه بر شاخص های مرسوم، به شاخص های جدید علم سنجی می پردازیم. برای ارزیابی دقیق تر فعالیت های علمی هر کشور در سطح ملی، بهتر است از شاخص های بومی برای آن کشور استفاده شود. در این مقاله، به شاخص های بومی علم سنجی مانند اجرای ارزشیابی پژوهشی و چهار چوب برتری پژوهشی انگلستان، فاکتور کراون در کشور هلند و امتیاز Z استنادی در کشور سوئد اشاره می شود. در ادامه، نظام رتبه بندی لادن معرفی می شود. اطلاعات مورد نیاز برای این رتبه بندی از پایگاه تامسون رویترز دریافت می شود. تفاوت این سیستم رتبه بندی با سیستم های دیگر این است که توجه بیشتری به زمینه های تاثیر علمی و همکاری ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conventional and New Indicators for Scientometric

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Saboury
  • Leila Karami
  • Mitra Pirhaghghi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Scientometrics is one of the most common methods of evaluating scientific and research activities. Scientometrc has many aspects such as production, promotion and use of scientific information and does not belong to the scope of a particular field. Many pioneers introduce the investigation of processes in scientific research as the more effective science management method. In this paper, in addition to conventional scientometrc indicators, new indexes will be also considered. For a closer examination of the scientific activities in each country, it would better to use the indigenous indicators. Here, the indigenous indicators such as Research Assessment Exercise and Research Excellence Framework in England, Crown Factor in Netherland and Citation Z Scores in Sweden were mentioned. Moreover, the Leiden Ranking, sponsored by Thomson Reuters database, will be introduced. The difference with the rest of the ranking system is to pay more attention to impact and collaboration aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometric Conventional Indicators
  • Scientometric New Indicators
  • i-10Index
  • π-Index
  • Thomson Reuters
  • Scopus
[۱] نوروزی چاکلی، عبدالرضا (۱۳۹۰). "آشنایی با علم سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها)". تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.
[۲]. امین پور، فرزانه (1386). "مقدمه ای بر علم سنجی". اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان
[۳]. عصاره، فریده (۱۳۷۷). "تحلیل استنادی". فصلنامه کتاب، شماره ۳۵-36، ص 34-48
[4]. عبد المجید، امیر حسین (1386). "تحلیل استنادی: تعاریف و کاربردها". فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، دوره ۲۲، شماره 3، ص ۸-۷۳
[5]. Garfield, E. (1955)."Citation Indexes for Science; a New Dimension in Documentation", Science, Vol. 122, No. 3159. PP. 105-111.
[6]. Garfield, E. (2005)."The Agony and the Ecstasy: the History and Managing of the Journal Impact Factor", International Congress on Peer Review and Biomedical Publication Chicago: Sept. 16.
[۷]. صبوری، علی اکبر (۱۳۸۲). کاربرد فاکتور تأثیر نشریه در درجه بندی نشریات ISI". فصلنامه رهیافت، شماره ۳۰، ص ۷۸-۷۲.
[8]. Garfield, E. (1998). "Long-Term vs. Short-Term Journal Impact: Dose It Matter?", The Scientist, Vol. 12, No. 3.
[9]. Hirst, G. (1978). "Discipline impact factors: A method for determining core journal lists" , Journal of the American Society for Information Science”, Vol. 29, Issue 4, PP. 171–172.
[۱۰]. تیمورخانی، افسانه (۱۳۸۱). "تحلیل استنادی مقالات تألیفی" فصلنامه کتاب، مطالعات ملی کتابداری و سازمان اطلاعات، شماره ۵۱، ص ۳۲-40.
[۱۱] داورپناه، محمدرضا (۱۳۸۶). "چالش های علم سنجی در علوم انسانی". فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره ۲، ص ۱۲۵-141.
[۱۲]. عمرانی، سید ابراهیم (۱۳۸۹). "شاخص های جدید علم سنجی و مقایسه پایگاه های وبگاه علوم". اسکوپوس و گوگل اسکولار، فصلنامه رهیافت، شماره ۳۹، ص 47-55.
[13]. 2013 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2013).
[14]. 2003 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2003).
[15].Hirsch, J.E. (2005)."An Index to Quantify an Individuals Scientific Output", Proceedings of the National Academy of Science of the U.S.A. Vol. 102, No. 46, PP 16569-16572.
[16].Egghe, L. (2006). "How to improve the h-index." The Scientist, Vol. 20, No. 3, PP. 315-321.
[17].Egghe, L. (2006). "Theory and practice of the g-index", Scientometrics, Vol. 69, No. 1, PP. 131-152.
[18]. Yuh-Shan Ho. (2012). "Top-cited Articles in Chemical Engineering in Science Citation Index Expanded: A Bibliometric Analysis", Chinese Journal of Chemical Engineering, Vol. 20, No. 3, PP. 478-488.
[19]. Hui-Zhen Fu, Yuh-Shan Ho. (2014)."Top cited articles in adsorption research using Y-index", Research Evaluation, Vol. 23, PP. 12–20.
[20]. Mooij, H. (2006). "Bibliomerics as a Means to Measure Research Performance." IFLA’s General Conference and Council, Seoul (South Korea), 25 Aug.
[21]. Vinkler, P. (2009). "The π-index: a new indicator for assessing scientific impact", Journal of Information Science, Vol. 35, No. 5, PP. 602–612.
[22]. Vinkler, P. (2010). "The Evaluation of Research by Scientometric Indicators", Chandos publishing, Oxford, UK.
[23]. Google Scholar Blog."Google Scholar Citations Open To All", Google, 16 November 2011, retrieved 24 November 2011.
[24] .Waltman. L. (2011). "Towards a new crown indicator: an empirical analysis", Scientometrics, Vol. 87, Pages 467–481.
[25] Van, R. (2005). "Comparison of the Hirsch-Index with Standard Bibliometric Indicators and with Peer Judgment for 147 Chemistry Research Groups." Stockholm: Centre for Science and Technology Studies. Liden University (CWTS), Nov. 29.
[26]. Lundberg, J. (2006). "Bibliometrics as a Research Assessment Tool: Impact Beyond the Impact Factor." Thesis for Doctoral Degree (Ph.D.). Medical Management Centre. Dept. of Learning, Informatics, Management and Ethics. Karolinska Institute, Stockholm (Sweden).