رویکردهای جدید در دیپلماسی علم و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی و مدیریت گرایش دولتی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم ترین مباحث سیاستگذاری علم و فناوری، دیپلماسی علم و فناوری می باشد. دیپلماسی علم و فناوری قدمی است برای ارتباط علم و فناوری به سیاست خارجه کشور برای دستیابی به توسعه دوطرفه و استفاده از دیپلماسی برای توسعه علم و فناوری و تلاش برای استفاده از علم و فناوری در جهت اهداف دیپلماتیک. بیش از دو دهه از مطرح شدن موضوع دیپلماسی علم و فناوری می گذرد و در این مدت، رویکردهای مختلفی به دیپلماسی علم و فناوری شکل گرفته است. در این پژوهش تلاش می شود تا بررسی تجارب و رویکردهای کشورهای مختلف در حوزه دیپلماسی علم و فناوری و معرفی مراکز فعال در این عرصه، شاخص های رویکردهای نوین دیپلماسی علم و فناوری بیان شود. در ادامه، سیاست و برنامه های جمهوری اسلامی ایران برای تحقق دیپلماسی علم و فناوری و استفاده از این ابزار برای توسعه علم و فناوری و توسعه سیاسی بیان می شود و در انتها پیشنهادهایی برای پیشرفت و گسترش این حوزه ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Approaches in Science and Technology Diplomacy

نویسنده [English]

  • Mohammad Abdolhosseinzadeh
Department of Islamic Studies and Management Attitudes of Public Administration and Public Policy, University of Imam Sadiq (PBUH), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Science and technology diplomacy is one of the most important issues of science and technology policy. Science and technology diplomacy is step to connect science and technology to foreign policy and diplomacy for the development of science and technology and trying to use science and technology to diplomatic goals. More than two decades ago and does quotation science and technology diplomacy, in this time, science and technology based approaches to diplomacy. In this study attempts to examine the experiences and approaches of different countries in the field of Science and technology diplomacy and the introduction of active centers in this area, expressed Indicators of new approaches to science and technology diplomacy. In the following, the Islamic Republic of Iran to implement policies and programs in science and technology diplomacy and use of this tool for the development of science and technology and the political development and finally offered suggestions for improving this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Diplomacy
  • Science and Technology Policy
  • Comprehensive Scientific Map
  • the Experiences of Countries
  • the Type of Approach
[۱]. ذوالفقارزاده، محمد مهدی؛ ثنایی، مهدی (۱۳۹۲). "دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی"، فصلنامه رهیافت، شماره 54، صص 45-66.
[2].Davis, L. S. and Patman, R. G. (2015), "Science diplomacy: New day or false dawn? "World Scientific Publishing.
[3].Edwards, A. O. (2012), "Conscience sans Science: Staging Science Diplomacy for the 21 st Century". Georgia Institute of Technology.
[4].Science Policy Centre. Royal Society (2010). "New frontiers in science diplomacy: Navigating the changing balance of power." The Royal Society.
[5].Cyranoski, D. (2010). "The scientific diplomat". Nature, 463, 7279, pp281-283.
[6].Hsu, J. (2011), "Backdoor diplomacy: How U.S. scientists reach out to frenemies". Retrieved
[7].Mayer, M., Carpes, M., and Knoblich, R. (Eds). (2014), "The global politics of science and technology" (Vol. 1). Springer
[8]. Dickson, D. (2010), Science in diplomacy: "On tap but not on top".
[9]. Sunami, A. Hamachi, T. Kitaba, Sh. (2013)."The Rise of Science and Technology Diplomacy in Japan." Science & Diplomacy, 2.
[10].Hormats, R. D. (2012). "Science Diplomacy and Twenty-First Century Statecraft".Science & Diplomacy, Vol. 1, No. Washington, DC.
[۱۱]. ذوالفقارزاده، محمد مهدی؛ محمدی، مهدی؛ هاجری، مهدی (۱۳۹۳). "تبیین نقش دیپلماسی علم و فناوری در پیشبرد اقتصاد مقاومتی." تهران: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری.
[۱۲]. شفیع پور، ابراهیم پورروحانی، سیما؛ آسا، سهراب (۱۳۹۲). "مبانی دیپلماسی علم و فناوری، ماهنامه فناوری و نوآوری، شماره ۱، مرداد ۱۳۹۲ ص 16.
[13].UNCTAD Website(2013), www.unctad.info/en/Science- and-Technology-for-Development-StDev/Capacity- Building/Science-Technology-Diplomacy-Initiative/
[14].Lijesevic, J. (2010). "Science Diplomacy at the heart of international relations."
[15]."A Global Endeavour(2010)", CERN - the European Organization for Nuclear Research. http://public.web.cern.ch/public/en/about/global-en.html.
[16].Chris Llewellyn S.(2012) "Synchrotron Light and the Middle East: Bringing the Region’s Scientific Communities Together through SESAME." Science & Diplomacy, Vol. 1, No. 4.
[17].American Association for the Advancement of Science –AAAS (2012)." Science & Diplomacy Quarterly. "March 2012, Center for Science Diplomacy.
[18].Mustar, P and and Larédo, P, (2012), "Innovation and research policy in France or the disappearance of Colbertist state". Research Policy, 31, pp.55–72.
[19].SNF(2015), Swiss National Science Foundation, www.snf.ch
[20].SWISSNEX(2009). "Connecting Switzerland & the world in science", education, art, and innovation. - See more at: http://www.swissnex.org/about/#sthash.94yQfi3j.dpuf
[21].SIN(2011), UK Science and Innovation Network, https://www.gov.uk/government/world/organisations/ukscience- and-innovation-network
[22].Edler, J and S Kuhlmann (2008). "Coordination within fragmentation: governance in knowledge policy in the German federal system." Science and Public Policy, 35(4), pp.265–276.
[23].Aizawa, M., Yakushiji, T., Honjo, T., Okumura, N., Shoyama, E., Harayama, Y., et al. (2008). "Toward the Reinforcement of Science and Technology Diplomacy." Japan’s Council for Science and Technology Policy: Tokyo.
[24].Kira.E. mock (2012)."The Middle East Regional Cooperation Program." http://www.sciencediplomacy. org/perspective/2013/middle-east-regional-cooperationprogram
[۲۵]. فیروز آبادی، سید جلال؛ رادفر، فیروزه (۱۳۸۸). "الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم"، دانش سیاسی، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۸، ص 145
[۲۶]. میرحسینی، سید عبدالحمید محمدی دوستار، حسین (۱۳۹۳). دیپلماسی علمی به مثابه قدرت نرم." دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال چهارم، شماره یازدهم، صص ۱۲۷-147.