چیستی روزنامه نگاری علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

چکیده

در عصر کنونی که آن را عصر ارتباطات نام نهادند، دیدگاه سنتی درباره علم توسط ابزارهای نوینی همچون رسانه به چالش کشیده شده است. امروزه، روزنامه نگاری علمی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. روزنامه نگاری تخصصی در حوزه های علمی نیاز مبرم جامعه است. مسائل و موضوعات جامعه از دریچه این نوع روزنامه نگاری می تواند مطرح شود. روزنامه نگاران علمی همانند پلی میان علم و جامعه عمل می کنند. در این مقاله به تبیین و ضرورت نیاز جامعه به روزنامه نگاری علمی می پردازیم. هدف، آشنا کردن جامعه با اهمیت و نقش روزنامه نگاری علمی و توجه جدی به این قشر به عنوان حلقه واسط علم و جامعه است . این مطالعه درصدد پاسخ به این سوال است روزنامه نگاران علمی در ارتقای سطح دانش جامعه چه نقشی دارند؟ در این پژوهش از روش تحلیلی - توصیفی استفاده می کنیم. تخصصی شدن علوم سبب شده تا هر علمی زبان ویژه خود را داشته باشد. به منظور کاهش شکاف میان متخصصان و عموم مردم، روزنامه نگاران علمی نقش میانجی را بازی کرده و عملا در گسترش مرزهای دانش و ارتقای سطح علمی جوامع گام بر می دارند. با بررسی های انجام شده می توان گفت روزنامه نگاری علمی در ایران از آنچه هست با آنچه که باید باشد، فاصله دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What Is Science Journalism

نویسندگان [English]

  • Akram Ghadimi
  • Azita Manochehri Qashqaie
National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this age that is named the age of communication, the traditional view on science is being challenged by the new tools such as media. Today, science journalism has a special place and specialized journalism in different fields of science is the urgent need of the society. Issues of the society can be raised through the lens of this type of journalism. Science journalists act as a bridge between science and society. In this paper, the need of society to science journalismis explained. The goal is to acquaint the society with the importance of science journalism and its role and paying serious attention to science journalism as a link to connect science and society. This study seeks to answer this question; what is the role of science journalists in promoting knowledge of the society? In this study descriptive analytical method has been used. Due to specializationof science, each field of science has its own special language or jargon. In order to narrow the gap between professionals and the public, science journalists play the role of a mediator and actually expand the boundaries of science in order to promote knowledge of the society. The surveys show thatscience journalism is away from what it is and what out to be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Journalism
  • Communication
  • Media
  • Specialists
  • Publicity of Science
[۱]. کرام الدینی، م. (بهار ۱۳۹۱). "مدرسه روزنامه نگاری علمی" فصلنامه رشد آموزش زیست شناسی، شماره 86.
[۲]. "درس نامه آنلاین روزنامه نگاری علمی". سایت فدراسیون جهانی روزنامه نگاران علمی، www.WFSJ.org
[3].Bucchi, M., and Brain T. (2008)."Handbook of public communication of science and technology." New York: Routledge. Available at: http:// www.eurekalert.org/ Word Federation of Science Journalist. http://wfsj.org/
[4]. زردار، ز. (1394). "روزنامه نگاری علم، مفهوم و چالش ها " مجله دانشگر، شماره 76. [5]. ناظمی، پ. (۱۳۹۳) مترجم. "روزنامه نگاری علمی، سبک ها، روش ها و تکنیکها". تهران: جام جم
[6]."گزارش کارگاه روزنامه نگاری علمی" (۱۳۹۳). س خنرانی فکسون باندا. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
[7]. Bauer D. S., Bucchi, M. (Eds) (2007). "Journalism,
Science and Society", London and New York: Routledge.
[8]. Broks, P. (2006). "Understanding Popular Science", Maidenhead, and Berkshire: Open University Press.
[9]. Burnham, J. C. (1987). "How Superstition Won and Science Lost: Popularizing Science and Health in theUnited States", New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
[10]. Golinski, J. (1992). "Science as Public Culture: Chemistry and Enlightenment in Britain", 1760–1820, Cambridge: Cambridge University Press.
[11]. Goodell, R. (1977). the Visible Scientists, Boston, MA: Little, Brown.
[12]. Gregory, J. and Miller, S. (1998). "Science in Public: Communication, Culture, and Credibility", Cambridge, MA: Basic Books.
[13]. Metcalfe, J. and Gascoigne, T. (1995). "Science journalism in Australia", Public Understanding of Science, 4, 4: 411–428.
[14]. Bucchi, M. And Mazzolini, R. G. (2003). "Big science, little news: science coverage in the Italian daily press", 1964–1997, Public Understanding of Science, 12, 1: 7–24.
[۱۵]. رسول اف، ر. (۱۳۸۹). "نخستین تاریخ روزنامه نگاری در ایران". تهران: جامعه شناسان.
[16].حسینی پاکدهی، ع. (1374). "نگاهی به نخستین نشریه علمی ایران ". فصلنامه رهیافت، شماره ۸، ۹۶-۷۵.
[۱۷]. براون، ا. (1386). "تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت". محمد عباسی. تهران: نشر علم
[۱۸]. رجبی فروتن، ع. (۱۳۹۰). "کندوکاوی در مفهوم علم برای عموم با نگاهی ویژه به مجله دانشمند". پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه علم، دانشکده مدیریت علم و فناوری، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
[۱۹]. محمدی، ا. (1386). "تأثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش". مجله جامعه شناسی ایران. دوره 8، شماره ۱، صص. ۵۲ -۷۵.
[۲۰].زردار، ز. (۱۳۹۳). "مخاطبان و رسانه ها". کارگاه روزنامه نگاری علمی. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
[21]. Fahy, D. And Nisbet, M. C. (2011). "The science journalist online: shifting roles and emerging practices", Journalism, 12, 7: 778–793.