تولید علم ایران در سال 2011

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک بیوفیزیک

چکیده

بر پایه داده های پایگاه اطلاعات علمی سازمان تامسون رویترز در سال 2011، شمار اسناد علمی نمایه شده ایران در علوم، با سی و دو درصد رشد نسبت به سال گذشته 1/59(23724 درصد مقدار جهانی) و در علوم اجتماعی با چهل و هفت درصد رشد نسبت به سال گذشته 0/41(957 درصد مقدار جهانی) میباشد. اکنون، ایران در رتبه نوزدهم تولید اسناد علمی نمایه شده قرار دارد که نسبت به سال گذشته سه پله بالا رفته است. چهل نشریه کشور در وبگاه علوم سازمان تامسون رویترز نمایه میشود. جایگاه نخست کشور در ارائه اسناد علمی همچون سالهای گذشته از آن شیمی عمومی بوده است و مهندسی برق و الکترونیک،علم مواد، مهندسی شیمی و شیمی فیزیک در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر کشور در ارائه بیشترین شمار اسناد علمی نمایه شده میباشند. اکنون، 0/4 درصد نشریه های وبگاه علوم از آن ایران است که بیشتر آنها در زمینه های علوم پایه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Science Production in 2011

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Saboury
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Based on the number of scientific documents indexed in the Institute for Scientific Information (ISI) of Thomson Reuters in 2011, total number of Iranian scientific documents is 23724 (1.59% of the world documents) with an increase of 32% relative to the before year in science and 957 (0.41% of the world documents), showing 47% improvement relative to the before year in social sciences. Now, Iran is ranked 19 for scientific production in the world, showing an upgrade of three steps from rank 22 of previous year. There are 40 Iranian scientific journals that are indexed in the Web of Science of Thomson Reuters. “Chemistry, Multidisciplinary” has the first position in science the same as the year before and “Engineering, Electrical & Electronic”, “Materials Science, Multidisciplinary”, “Engineering, Chemical” and “Chemistry, Physical” take the second to fifth positions. In 2011, University of Tehran, Tehran University of Medical Science, Tarbiat-Modarres University, Sharif University of Technology and Amir Kabir University of Technology are the first five universities in producing scientific documents, respectively. Currently, 0.4 percent of journals indexed in Web of Science are Iranian with majority belonging to science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Production
  • Number of Papers
  • Scientific Cooperation
  • Scientific Contribution
  • Institute for Scientific Information(ISI)
[۱] - صبوری، علی اکبر (۱۳۸۱). "بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال ۲۰۰۲، رهیافت، شماره ۲۸، صص ۹۵-۷۸.
[۲]- صبوری، علی اکبر (۱۳۸۲)." مروری بر تولید علم در سال ۲۰۰۳"، رهیافت، شماره ۳۱، صص ۲۳ - ۲۱.
[۳] - صبوری، علی اکبر، پورساسان، نجمه (۱۳۸۳)." تولید علم ایران در سال 2004"، رهیافت، شماره 34، صص 66-60.
[4] - صبوری، علی اکبر، پورساسان، نجمه(1384). "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۵، رهیافت، شماره ۳۷، صص ۵۲-49.
[5] - صبوری، علی اکبر (۱۳۸۵)." تولید علم ایران در سال 2006، رهیافت، شماره ۳۸، صص 45 -40.
[6] - صبوری، علی اکبر (1386)." تولید علم ایران در سال ۲۰۰۷»، رهیافت"، شماره 41، صص 40 -35.
[۷] - صبوری، علی اکبر (۱۳۸۷)." تولید علم ایران در سال ۲۰۰۸"، رهیافت، شماره 43، صص ۳۱-۲۱.
[۸] - صبوری، علی اکبر (۱۳۸۹)." تولید علم ایران در سال ۲۰۰۹"، | نشاء علم، شماره ۱، صص 10-6.
[۹] - صبوری، علی اکبر (۱۳۹۰)." تولید علم ایران در سال ۲۰۱۰"، نشاء علم، شماره ۲، صص 23-16.