اسناد علمی ایران در سال 2014

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک بیوفیزیک

چکیده

چکیده در سال 2014، بر اساس شمارش اسناد علمی منتشر شده ایران در وبگاه علم مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز، تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران در علوم 29429 ( 69 / 1 درصد مقدار جهانی و با رتبه هیجدهم جهان)، در علوم اجتماعی ۱۸۳۹ ( 68/0 درصد مقدار جهانی و با رتبه سی و یکم جهان) و در علوم انسانی و هنر ۱۱۷ ( 1۰/۰ درصد مقدار جهانی و با رتبه چهل و هشتم جهان) و در مجموع ۲۹۸۱۲ ( 50 / 1 درصد مقدار جهانی و با رتبه بیستم جهان) می باشد. اکنون چهار سال (2001-2014) است که ایران از نظر تولید اسناد علمی رتبه بیستم جهان می باشد. در سال 2014، کشور ما از نظر تولید اسناد علمی بین المللی در مقام دوم در بین کشورهای منطقه و مسلمان قرار داشته و کشور ترکیه با 67 / 1 درصد سهم از تولید اسناد علمی و کسب رتبه هفدهم جهانی می باشد. تعداد کل اسناد علمی منتشر شده کشور در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، به ترتیب 27134 و ۲۸۰۵۸ بوده است که نشان از 4/ 3 درصد رشد در سال 20۱3 و 3/ 6 درصد رشد در سال 2014 دارد. دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، امیرکبیر، تربیت مدرس و صنعتی شریف، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید علم در سال 2014 بوده اند. رشته های فنی - مهندسی، شیمی، مواد ، فیزیک و ریاضیات، پنج موضوع نخست در تولید اسناد علمی کشور بوده اند. 5 / 18 درصد اسناد علمی تولیدی سال 2014 متعلق به مجموعه دانشگاه های آزاد است. آمریکا، مالزی، کانادا، آلمان، انگستان و استرالیا، به ترتیب، بیشترین همکاری علمی را با ایران داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Scientific Documents in 2014

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Saboury
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

In 2014, based on the number of scientific documents indexed in the Thomson Reuters institute for scientific information (ISI), the number of Iranian scientific documents is 29429 (1.69% of the world value and rank of 18) in science, 1839 (0.68% of the world value and rank of 31) in social sciences, 117 (0.10% of the world value and rank of 48) in art and humanity sciences and 29812 (1.50% of the world value and rank of 20) in total. Now it is four years (2011-2014) that the rank of Iran in the scientific documents production is 20 in the world. The number of Iranian published scientific documents were 27134 and 28058 in 2012 and 2013, respectively, which show 3.4% grow in 2013 and 6.3% grow in 2014. University of Tehran, Tehran University of Medical Science, Amir Kabir University of Technology, Tarbiat Modares University and Sharif University of Technology, respectively, were five top governmental universities in 2014. Subjects of Engineering, Chemistry, Material, Physics and Mathematics had the most important role in science documents production. 18.5 percents of scientific documents in 2014 are related to the all branches of Islamic Azad University. Turkey is 1.67% scientific contribution and the rank of 17 in the world in 2014. United States of America (USA), Malaysia, Canada, Germany, England and Australia had the most cooperation in scientific contributions with Iran respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science production
  • Scientific documents
  • Scientific cooperation
  • Contribution of Universities
  • Institute of Scientific Information (ISI)
  • Thomson Reuters
[1] صبوری، علی اکبر (۱۳۹۱). "بررسی کیفیت علم: نشریات بی اعتبار"، نشاء علم، مجلد ۳، صفحات 42-33
[۲]. پیر حقی، میترا و صبوری، علی اکبر (۱۳۹۳)." داوری تخصصی در نشریات علمی" ، نشاء علم، مجلد 4، صفحات ۱۱۷-106.
[۳]. تقری، فرشته و صبوری، علی اکبر (۱۳۹۲)." پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکارهای مهاری" ، نشاء علم، مجلد 4، صفحات ۶۸ -43
[4] اسکندری، پروانه و صبوری، علی اکبر. "منتشر کن یا نابود شو، اما نه به هر قیمتی"، نشا، علم، مجلد 5، صفحات 43-۳۸، ۱۳۹۳.
[5]. رجب زاده عصارها، نقشینه، نادر و صبوری، علی اکبر (۱۳۹۲). "مطالعه آشنایی پژوهشگران دانشگاه تهران با تعریف ها و مصداق های سوء رفتارهای پژوهشی، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، مجلد 47، صفحات 396-۳۷۵
[6] صبوری، علی اکبر (۱۳۸۱). بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال ۲۰۰۲"، رهیافت، شماره ۲۸، صفحات ۹۵-۷۸.
[۷]۔ صبوری، علی اکبر (۱۳۸۲). "مروری بر تولید علم در سال ۲۰۰۳، رهیافت، شماره ۳۱، صفحات ۲۳-۲۱
[۸] صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه ( ۱۳۸۳). "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۶، رهیافت، شماره 34، صفحات 66-60.
[9] صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه ( ۱۳۸۵). "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۵"، رهیافت، شماره ۳۷، صفحات ۵۲ -49
[۱۰] صبوری، علی اکبر (1386). "تولید علم ایران در سال 2006، رهیافت، شماره ۳۸، صفحات 45-40
[۱۱] صبوری، علی اکبر (۱۳۸۹). "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۷، رهیافت، شماره 4، صفحات : 40 -۳۵
[۱۲] صبوری، علی اکبر (۱۳۸۷). "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۸"، رهیافت، شماره 3، صفحات ۳۱-۲۱
[۱۳]. صبوری، علی اکبر (۱۳۸۹). "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۹" نشاء علم، مجلد ۱، صفحات ۱۰-6.
[14]. صبوری، علی اکبر (۱۳۹۰). "تولید علم ایران در سال ۲۰۱۰" نشاء علم، مجلد ۲، صفحات ۲۳-6.
[15] صبوری، علی اکبر(۱۳۹۱). "تولید علم ایران در سال ۲۰۱۱"، نشاء علم، مجلد ۲، صفحات ۱۳-6
[16]. صبوری، علی اکبر( ۱۳۹۲). "تولید اسناد علمی ایران در سال ۲۰۱۲"، نشا، علم، مجلد ۳، صفحات ۱۰۳-96
[۱۷] صبوری، علی اکبر ( ۱۳۹۳). "تولید اسناد علمی ایران در سال ۲۰۱۳"، نشاء علم، مجلد 4، صفحات ۱۰۰-94
[۱۸]. پیرحقی، میترا و صبوری، علی اکبر( ۱۳۹۲)." تولید علم در حوزه علوم زیستی: مقایسه ایران با جهان و قدرت های برتر منطقه"، نشاء علم، مجلد 4، صفحات ۱۸-۱۰.
[۱۹]. صالح زاده، صالح و بیات، مهدی (۱۳۸۸)." جهش علمی ایران در طی یک دهه (۲۰۰۸–۱۹۹۸)"، رهیافت، شماره 44، صفحات 36-۳۰ .
[۲۰] بیات، مهدی، صالح زاده، صالح و زلفی گل، محمد علی( ۱۳۹۰). "تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم انداز بیت ساله کشور"، نشاء علم، مجلد ۲، صفحات 64-۵۸
[۲۱] دانشگر، پرندیس، تقری، فرشته، صبوری، علی اکبر و موسوی موحدی، علی اکبر (۱۳۹۰)." تولید دانش در علوم زیستی: پیشتاز در ایران و جهان"، نشاء علم، مجلد ۱، صفحات ۳۰-24
[۲۲]. پیر حقی، میترا و صبوری، علی اکبر (۱۳۹۳)." اندازه بحرانی گروه های پژوهشی و بررسی آن در ایران ، نشاء علم، مجلد 5، صفحات ۱۱-6.