بازرگانی فرآورده های حلال

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 پژوهشگاه استاندارد،گروه پژوهشی مواد غذایی کرج،ایران.

3 پژوهشگاه استاندارد،گروه پژوهشی مواد غذایی کرج، ایران.

4 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه بازرگانی فرآورده های حلال به ویژه غذای حلال به عنوان یکی از برنامه های سودمند اقتصادی مورد توجه بیشتر کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان قرار گرفته است. در چنین شرایطی که کشورهای مسلمان به عنوان بازارِ هدف این نوع بازرگانی ، مورد نظر غیر مسلمانان نیز قرار گرفته اند، قدرت اقتصادی فرآورده های حلال با ایجاد فرصت های شغلی برای مسلمانان، می تواند بازارهای نوینی را ایجاد کند و نوآوری هایی را برای جایگزینی فرآورده های حلال به جای همانند غیر حلال آن ایجاد نماید. هم اکنون برخی از کشور های اروپایی، آسیایی برای بازرگانی فرآورده های حلال برنامه ریزی می نمایند و شرکت هایی در فرانسه و انگلستان فرآورده های حلال را به مشتریان خود از مسلمانان و غیر مسلمانان به خاطر مرغوبیت و کیفیت بالای این فرآورده ها و اقبال همه برای خرید فرآورده های حلال با وجود 30-20 درصدی گرانتر بودن این فرآورده های عرضه نموده و بازرگانی و سود شایانی را از این رهگذر بدست می آورند. در این میان، سازمان کنفرانس اسلامی با عضویت 57 کشور پویا در حال برنامه ریزی برای تهیه یک نشان استاندارد یکسان برای کشورهای اسلامی برای گذاشتن روی فرآورده های خود می باشد تا بتوانند با همکاری یکدیگر این بازار مهم را در دست خود نگه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trade of Halal Products

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmoud Tabatabaee 1
  • Mansoureh Mazaheri 2
  • Reza Farokhi 3
  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 4
1 Medical University of Shahid Beheshti Tehran, Iran.
2 Institute of Standard and Industrial Research of Iran - ISIRI.
3 Institute of Standard and Industrial Research of Iran - ISIRI.
4 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the trade of Halal products especially Halal food is considered a profitable economic program by the majority of Muslim and even Non-Muslim countries. While Muslim countries are also considered target markets for the trade of Halal products by Non-Muslim countries, production of Halal products by Islamic countries can create job opportunities for Muslims as well as new markets and new ways for the replacement of Halal products by non-Halal ones. Currently some of the Eurasian countries are preparing trade plans for their Halal products. Thanks to the better quality of Halal products and despite the fact that they are 20 to 30 percent more expensive than non-Halal products, public interest in Halal products has grown. Some companies in France and Britain are active in the supply of Halal products to both Muslims and Non-Muslims and this trade has turned out to be a lucrative trade. Meanwhile, the Organization of the Islamic Conference (OIC) with 57 active members is planning to design a unified standard mark for the products of the Islamic countries so that these countries with their cooperation can take the market for Halal products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal Products
  • Halal Mark
  • Halal Food Standard
  • Halal Trade
[1]. Sungkarb, R. (2007). “Iimportance and the Role of Market Intelligence in Penetrating Gobal Halal Food Markets“. Livestock Asia 2007 Exhibition & Seminar Halal Hub Session.
[2].Farrokhi, R., Jafari Joozani, R. (2011). “Identification of Pork Genome in Commercial Meat Extracts for Halal Authentication by SYBR Green I Real-Time PCR“. International Journal of Food Science and Technology, Vol. 46, PP. 951–955.
[3].Aida, A.A., Che Man, Y.B., Wong, C.M.V.L., Raha, A.R., Son, R. (2005). “Analysis of Raw Meats and Fats of Pigs Using Polymerase Chain Reaction for Halal Authentication“. Meat Science, Vol. 69, PP. 47–52.
[4]. Chandrika, M., Zainon, M., Maimunah, M., Lesley Maurice, B., Jinap, S., Son, R. (2009). “Meat Species Identification and Halal Authentication Analysis Using Mitochondrial DNA“. Meat Science, Vol. 83, PP.57–61.
[5].Chandrika, M., Zainon, M., Maimunah, M., Lesley Maurice, B., Jinap, S., Son, R. (2011). “Rapid Identification of Pork for Halal Authentication Using the Electronic Nose and Gas Chromatography Mass Spectrometer with Headspace Analyzer“ .Meat Science, Vol. 88 , PP. 638–644.
[6].Nakyinsige, K., Man, Y.B.C., Sazili, A.Q. (2012).“ Halal Authenticity Issues in Meat and Meat Products“., Meat Science, Vol. 91, PP. 207–214.
[7].Regenstein, J.M., Grandin, T. (2002). “Animal Welfare – Kosher and Halal“. Religious and Ethnic Foods Division Newsletter, Vol.5, No.1. PP. 3-16.
[8].Chaudry, M., Regenstein, Joe M. (1994). “Implications of Biotechnology and Genetic Engineering for Kosher and Halal Foods“. Trends in Food Science & Technology, Vol. 5, PP. 165-168.
[۹]. ریاض، میان. ن.، چودری، محمد. م.، ترجمه دکتر سعید خانزادی. (۱۳۸۸)، تولید غذای حلال ، چاپ اول زمستان ۸۸ .
[۱۰]. استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۰۰۰، ۱۳۸۸.