اقلیم ایران، پیشنگری دما و بارش تا ۲۰ ۳۰ میلادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، ایران.

چکیده

چکیده نوشته حاضر ادامه نتایج پژوهشی است که از چند سال پیش در پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین» دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان شروع شده است. هدف از آن بکار گیری مدل اقلیم منطقه ای RegCM» برای مطالعه اقلیم منطقه ای ایران و پیش نگری آن تا پایان سده ۲۱ است. تاکنون مدل سازی ها تا سال ۲۰۳۰ پایان یافته است. راستی آزمایی مدل سازی ها برای سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ انجام شد و نتایج با داده های تجربی CRU مقایسه گردید. خطای نسبی برای دمای بیشینه حدود 5% و برای دمای کمینه، دمای متوسط و بارش در حدود ۱۰٪ بدست آمد. طبق پیش نگری صورت گرفته طی ۱6 سال آینده دمای متوسط به تدریج نزدیک به یک درجه افزایش می یابد و بارندگی ماهانه نزدیک به چهار میلی متر کاهش خواهد یافت. پیش نگری برای سال های بعد در حال انجام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate of Iran - Projection of Temperature and Precipitation until 2030

نویسندگان [English]

  • Yousef Sobouti
  • Rasoul Darvishzadeh
  • Amir Naghavi Azad
Center for Research in Climate Change and Global Warming (CRCC), Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS),Zanjan, Iran.
چکیده [English]

This writing is continuation of results of a study that have started some years ago at the “Center for Research in Climate Change and Global Warming (CRCC)” of Institute for Advanced Studies in Basic Sciences – Zanjan, Iran. Its goal is to use “Regional Climate Model (RegCM)” for studying the regional climate of Iran and projecting it for 21st century. Up to now it has been done until 2030. Years 2010 to 2013 considered to assess the validation of modelings. Outputs of model compared with measured data of CRU. Relative error for maximum temperature gives about 5%, and for minimum and mean temperature, and precipitation about 10%. Regarding the projection, mean temperature will increase about 1 ℃ during next 16 years, and monthly precipitation will decrease about 4 mm during that period. Projection for next year is running.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Climate Model (RegCM)
  • Validation
  • Projection of Climate
  • Temperature
  • Precipitation
[۱]. ثبوتی ی. (۱۳۹۰). "زمین گرم"، انتشارات گیتاشناسی، ایران، ص ۱۳۹.
[۲]. ثبوتی ی، نقوی آزاد ا. (۱۳۹۳)." پیشنگری اقلیم منطقه ای ایران"، فصلنامه نشاء علم، سال چهارم، شماره دوم، صص 124-۱۲۹.
[۳]. بابائیان ا.، مدیریان ر.، کریمیان م.، حبیبی نوخندان م. (1386). شبیه سازی ماه های سرد سال های 1376 و ۱۳۷۹ با استفاده از مدل اقلیمی RegCM۳"، جغرافیا و توسعه، شماره ۱۰، صص ۵۵-۷۲
[4]. کریمیان م.، بابائیان ا.، مدیریان ر. (۱۳۸۹). "بررسی توانمندی مدل اقلیمی RegCM۳ در مدل سازی و بارش و دمای استان خراسان، مطالعه موردی: زمستان های دوره ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۹۷، صص 165-۱۸۶.