نقش دانشگاه ها در آموزش توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

چکیده

افزایش رقابت در بازارهای جهانی و رشد فناوری به عنوان ابزاری پویا برای سود بیشتر، موجب افزایش نقش آفرینانی شده است که تلاش می‌کنند سهم بیشتری از منابع جهانی را به دست آورند؛ در حالی که چندان توجهی به پیامدهای زیانبار آن از جمله، تخریب منابع طبیعی،آلودگی محیط زیست، فقر و نابرابری ندارند. پدید آمدن این مشکلات، رویکرد توسعه پایدار را مطرح ساخت و نشانه‌های جایگزینی الگواره جدید توسعه (پایداری) به جای الگوواره سنتی (رشد) آشکار گردید. الگوواره سنتی توسعه (رشد)، به دنبال حصول رشد اقتصادی به هر قیمتی است در حالیکه در الگوواره جدید(پایداری)، رشد کیفی با توجه به محیط زیست و عدالت اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. آموزش عالی به دلیل ضریب تأثیر بسیار بالای خود در آگاهی بخشی و ارتقای قابلیت های مورد نیاز افراد جامعه، ظرفیت لازم برای آغاز جنبش توسعه پایدار را دارد. بدین ترتیب، با ظهور الگوواره پایداری و تغییر فرضیات بنیادین، نظام‌های آموزش عالی نیز باید ساختارهای خود را در تمام بخش‌ها به ویژه در حوزه آموزش با شرایط جدید منطبق نمایند. هدف از این مقاله بررسی نقش دانشگاه‌ها در آموزش توسعه پایدار است. در این مقاله‌، مفهوم توسعه پایدار‌، نقش سیستم‌های آموزشی به ویژه دانشگاه‌ها در توسعه پایدار، رویکردهای آموزشی مورد نیاز و قابلیت‌های توسعه پایدار بررسی و در نهایت، توصیه‌هایی برای نهادینه نمودن توسعه پایدار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Universities in Teaching Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Arasteh 1
  • Elham Amiri 2
1 College of Education and Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch.
چکیده [English]

The increasing competition in international market and development of advanced technologies as a dynamic tool used for more profit, have increased the number of players trying to win larger shares of world resources though with little concern about its end results such as destruction of natural resources, increase in environmental pollution, poverty and inequality. Emergence of these problems has made the approach of sustainable development (sustainability) as an alternative paradigm replacing traditional growth paradigm. Traditional paradigm development is seeking to achieve economic growth at any cost while in the new paradigm, the quality of the environment and social justice are also considered. Higher education, because of its high impact factor in increased awareness and developing capabilities needed by members of the society, has the potential to initiate and promote sustainable development movement. Thus, with the emergence of sustainability paradigm and changes in fundamental assumptions, higher education system must also adapt to and comply with new situations in all sectors of its organizational structures -especially in the field of education. The purpose of this article is to investigate the role of universities in teaching and education for sustainability development. In this article the concept of sustainable development, the role of educational systems - particularly universities- educational approaches and key competencies needed for sustainable development are examined. Finally, certain recommendations for institutionalization of sustainable development are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Teaching
  • Higher Education
  • Key Competencies
  • Environment
[1].Seers, D. (1969)."The Meaning of Development". International Development Review. Vol.11 No.1. PP.3-4.
[2].The World Commission on Environment and Development(1987)." Our Common Future". Oxford University Press: New York.
[3]. Barlett , P.F., Chase,G. W.( 2004). "Sustainability on Campus: Stories and Strategies for Change". MIT Press, Cambridge, MA, P.327.
[4].Carlson, S.( 2010)." $80-Million Gift to Cornell U. Supports Sustainability Programs". Chronicle of Higher Education, October 28.
[۵]. افتخاری، رکن الدین، عبدالرضا و دیگران (۱۳۸۹)." راهبردهای توسعه آموزش توسعه پایدار در ایران". فصلنامه علمی - پژوهشی انجمن جغرافیای ایران ، شماره ۲۵ ،۱۳۸۹
[6].زاهدی، شمس السادات (1386)." توسعه پایدار". تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
[7].United Nations Conference on Sustainable Development.(2012).” Available at: www.uncsd2012.org” .
[8]. Landon, M.( 2006.) ” Environment, Health and Sustainable Development”. Open University Press, London, P. 4.
[9].Fadeeva , Z., Mochizuki, Y. (2010).” Higher Education for Today and Tomorrow: University Appraisal for Diversity, Innovation and Change towards Sustainable Development ”. Sustainability Science, Vol. 5, No. 2. PP.249-256.
[10].Velazquez , L. E. C. (2002).” A Model for Fostering Sustainable University Programs Effectiveness”. Dissertation of Doctorate Degree of Work Environment at University of Massachusetts Lowell.
[11].Schek, S.( 2007).” Sustainability in Higher Education”. Doctoral Dissertation, Stony Brook University.
[12].Barth, M., Godemann, J., Rieckmann, M., Stoltenberg,U.(2007).” Developing Key Competencies for Sustainable Development in Higher Education” . International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 8, No. 4. PP. 416-430.
[13]. Moore, J. L. (2004).” Recreating the University from Within” . Doctoral Dissertation, University of British Columbia.
[14]. Dawe , G., Juker , R. , Martin, S. (2005).” Sustainable Development in Higher Education: Current Practice and Future Developments” , A report for The Higher Education Academy. Available at: http://www.heacademy. ac.uk/assets/documents/sustainability/sustdevinHEfinalreport. pdf
[15]. Shephard, K.(2007). ”Higher Education for Sustainability:Seeking Affective Learning Outcome” .International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol.9, No. 1. PP.87-98.