متان و نقش آن در گرمایش زمین

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

دگرگونی های آب و هوا موضوعی است که با گذشت زمان نگرانی‌های بیشتری را در جوامع علمی به همراه دارد. مدل هایی که به پیش بینی آینده زمین می‌پردازند به هیچ وجه امیدوار کننده نیستند. گرمایش 2 تا 5 درجه ای زمین و آب شدن نزدیک به یک متر از یخ های قطبی تا سال 2100 خبر از بروز فاجعه ای می دهد که باید هر چه زودتر از سرعت آن کاسته شود. دگرگونی های آب و هوا بیشتر در قالب گرمایش زمین گفتگو می‌شود و می توان پیوند مستقیمی بین این دو در نظر گرفت. متان یکی از گازهای گلخانه ای است که مایه گرمایش زمین می شود. عوامل انسانی گوناگونی در بخش های مربوط به کشاورزی و صنعت در پخش شدن متان نقش دارند. نیمی از متان پخش شده توسط انسان مربوط به بخش کشاورزی است. دامداری ها و شالیزارهای برنج که بستری برای فرآیندهای بی هوازی فراهم می کنند توانائی بالایی برای فرآوری متان دارند. میزان متان فرآوری شده در این شرایط وابسته به عواملی است که با مهار کردن آنها می توان میزان پخش شدن آن را کاهش داد. هدف از این پژوهش، بررسی منابع انسانی و عوامل اثر گذار در فرآوری متان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methane and Its Role in Earth Global Warming

نویسنده [English]

  • Mohammad Akbarzadeh
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Since the models designed to predict future climate are not producing optimistic results, climate change and global warming is a subject of growing concern today. An increase of about 2-5 ˚C in average temperature induced the melting of around 1 meter of polar ice in the end of 21th century would be catastrophic. Accumulation of greenhouse gases especially methane gas in the atmosphere gets the most credit in climate change and global warming and there is a strong connection between them. Varieties of anthropogenic sources, mostly agricultural and industrial contribute to methane discharge. Half of methane emitted by human is related to the agricultural sector. Domesticated ruminants and rice fields have a high potential for methane production due to the anaerobic processes. Methane which is emitted this way is dependent on variety parameters, which if controlled can lead to a significant reduction in the level of methane emission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Greenhouse Gases
  • Global Warming
  • Methane Gas
  • Atmosphere
  • Green Management
[1]. Barlier, F. (2010). “Observations of the Earth’s Atmosphere: Introductory Remarks“. C. R. Geoscience 342, PP.301–311.
[2].McMichael, A. J., Lindgren, E. (2011). “Climate Change: Present and Future Risks to Health, and Necessary Responses“. J Intern Med 270, PP.401–413.
[3].Wuebbles. D. J., Hayhoe. K. 2002).“Atmospheric Methane and Global change“. Earth-Science Reviews 57,PP.177–210.
[4].Karakurt, G., Aydin, K.A.(2012).“Sources and Mitigation of Methane Emissions by Sectors: A critical Review“. Renewable Energy 39, PP.40-48.
[5].Sejian V., Lal. R., Lakritz J., Ezeji T. (2010).“Measurement and Prediction of Enteric Methane Emission”. Int J Biometeorol 55,PP.1–16.
[6]. McMichael, A. J., Woodruff R. E .,Hales. S.(2006).“Climate Change and Human Health: Present and Future Risks“. Lancet 367,PP.859–69.