تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیو فیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

روش های مختلف برای کشتار حیوانات در سراسر دنیا وجود دارد. روش مورد استفاده برای کشتار حیوانات در دین مبین اسلام، ذبح حلال نامیده می شود. مطالعات نشان می دهد که روش های مختلف کشتار روی کیفیت و ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گوشت مثل آهن و هیم و میزان گلوکز موجود در خون و همچنین خواص فیزیکی مثل رنگ و ظرفیت نگهداری آب گوشت و خواص میکروبی آن، پس از مرگ حیوان تاثیر گذار است. در این نوشتار سعی شده است مقایسه ای بین روش ذبح حلال با سایر روش های کشتار صورت پذیرد. در این مقاله کیفیت و سلامت گوشت حلال و سایر کشتار ها از دیدگاه بیوشیمیایی، بیوفیزیکی و میکروبی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meat Quality of Halal Slaughtering and Comparison with Different Types of Killing

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 1
 • Roghayeh Sattari 2
 • Elnaz Hosseini 2
 • Leila Fotouhi 2
 • Shohreh Ariaeenejad 2
 • Ali Khatibi 2
1 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

There are different methods for the killing of animals around the world. The Islamic method of animal slaughtering, called halal slaughter. Several studies have shown that different type of slaughtering was influenced on post-mortem quality, chemical and biochemical composition such as iron, heme and glucose levels in blood, as well as physical properties such as color and water holding capacity of the meat and its antimicrobial properties. In this Study, a comparative of halal slaughtering to other types of slaughtering was performed. In this paper, safety and quality of halal meat and other killings are examined from the perspective of biochemistry, biophysics and microbial biology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Halal Slaughter
 • Kosher Slaughter
 • Stunning
 • Pre-Slaughter Stunning
 • Lipid Oxidation
[1]. Sabow, A. B., A. Q. Sazili, I. Zulkifli, Y. M. Goh, M. Z. A. Ab Kadir, N. R. Abdulla, K. Nakyinsige, U. Kaka, and K. D. Adeyemi. "A comparison of bleeding efficiency, microbiological quality and lipid oxidation in goats subjected to conscious halal slaughter and slaughter following minimal anesthesia." Meat Science 104 (2015): 78-84.
[2]. Farouk, M. M., Al-Mazeedi, H. M., Sabow, A. B., Bekhit, A. E. D., Adeyemi, K. D., Sazili, A. Q., & Ghani, A. "Halal and kosher slaughter methods and meat quality: A review." Meat Science 98(3) (2014): 505-519.
[3]. Farouk, Mustafa M. "Advances in the industrial production of halal and kosher red meat." Meat Science 95(4) (2013): 805-820.
[4]. Addeen, A.; Benjakul, S.; Wattanachant, S.; Maqsood, S. "Effect of Islamic slaughtering on chemical compositions and post-mortem quality changes of broiler chicken meat." International Food Research Journal 21(3) (2014): 897-907.
[5]. طباطبایی، سید محمود؛ مظاهری، منصوره؛ فرخی، رضا؛ موسوی موحدی، علی اکبر (۱۳۹۱). "بازرگانی فرآورده های حلال". نشریه نشاء علم، سال دوم، شماره دوم. ص ۱۵-۱۹.
[6]. محمدزاده میلانی، جعفر. "مقایسه غذای کوشر و حلال".همایش ملی غذای سالم و حلال، شیراز، مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸.
[7]. Regenstein, J. M., M. M. Chaudry, and C. E. Regenstein. "The kosher and halal food laws.» Comprehensive reviews"in Food Science and Food Safety 2(3) (2003): 111-127.
[8]. Nakyinsige, K., Sazili, A. Q., Zulkifli, I., Goh, Y. M., Bakar, F. A., & Sabow, A. B. "Influence of gas stunning and halal slaughter (no stunning) on rabbits welfare indicators and meat quality." Meat Science 98(4) (2014): 701-708.
[9]. Nakyinsige, Khadijah, YB Che Man, Zeiad A. Aghwan, I. Zulkifli, Yong Meng Goh, F. Abu Bakar, H. A. Al-Kahtani, and A. Q."Stunning and animal welfare from Islamic and scientific perspectives." Meat Science 95(2) (2013): 352-361.
[۱۰]. هوشنگی، سمیرا؛ سلیمی، اعظم (۱۳۹۱). "پایداری فرآورده های حلال در برابر باکتری های بیماریزا". نشریه نشاء علم، سال سوم، شماره اول، ص ۵۰-54.
[11]. Montine, K.S., Quinn, J. F.,Zhang, J.,Fessel, J.P .,Roberts,L.J.,Morrow,J.D.,&Montine, T. J. "Isoprostanes and related products of lipid peroxidation in neurodegenerative diseases." Chemistry and Physics of Lipids 128(1) (2004):117-124.