چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

چکیده

هر چند در نگاه نخست، مجموعه مطالعات نظریه بازی ها و اقتصاد خرد بیشتر تلاش هایی نظری تلقی می شوند اما تلاش های متأخر برخی از اقتصاددانان نشان دهنده پل زدن میان نظر و عمل است. این مقاله با تمرکز بر مجموعه مطالعات «به هم رسانی» و «طراحی بازار» در قالب مطالعه موردی مشکلات موجود در بازار کلیه، به شکل گام به گام فرایند این پل زدن را تشریح می کند. هدف این مقاله به تصویر کشاندن چارچوب، الزامات و برخی موانع کاربردی سازی مجموعه مطالعات «به هم رسانی» و «طراحی بازار» در بازار کلیه است. این مقاله نشان می دهد که فاصله میان نظریه و کاربرد می تواند موجب تشدید مشکلات، کاهش رفاه اجتماعی و عدم اثربخشی برخی سیاست ها شود. اشاره به جایگاه محققان اقتصادی، مدیریتی، ریاضی و پزشکی در ترویج این برنامه پژوهشی از دیگر دستاوردهای این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Living Donor, Matching, Kidney Transplantation, Market Design, Kidney Exchange.

نویسندگان [English]

  • Ali Nasiri-Aqdam 1
  • Mohamad Javad Rezaei 2
  • Mahdi Movahedi-Beknazar 2
1 Assistant Prof., Faculty of Economics, Allame Tabatabaei Univeersity,Tehran, Iran
2 PhD Candidate in Economics, Faculty of I. S. and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Although at first glance, the literature of game theory and microeconomics are considered more theoretical efforts, but recent efforts by some economists represents bridging between the theory and practice. This paper focuses on the literature of “Matching” and “Market Design” referred to case study of problems in kidney market, step by step, explains this bridging. The purpose of this paper is to describe framework, requirements and some practical obstacles in applicability of “Matching” and “Market Design’s” Studies. The paper shows that the gap between theory and application result in exacerbating problems, decreasing social welfare and ineffectiveness of some policies. Pointing the places of economic, management, mathematics and medicine researchers in the cultivation of this research program is a goal of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Living Donor
  • Matching
  • Kidney Transplantation
  • Market Design
  • Kidney Exchange
[۱]. عباس زاده، ع.، جوانبختیان، ر.، صالحی، ش.، متوسلیان، م. (۱۳۸۹). "بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی و دریافت کنندگان پیوند کلیه"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. ۱۸, 461-468.
[2]. Becker, G.S., Elias, J.J.(2007). "Introducing Incentives in the Market for Live and Cadaveric Organ Donations." The Journal of Economic Perspectives, 3–24 .
[3]. Opelz, G. (1997). "Impact Of Hla Compatibility On Survival Of Kidney Transplants From Unrelated Live Donors", Transplantation. 64.
[4]. Rees, M.A., Kopke, J.E., Pelletier, R.P., Segev, D.L., Rutter, M.E., Fabrega, A.J., Rogers, J., Pankewycz, O.G., Hiller, J., Roth, A.E., Sandholm, T., Ünver, M.U., Montgomery, R.A. (2009). "A Nonsimultaneous, Extended, Altruistic-Donor Chain", N Engl J Med. 360, 1096-1101.
[5]. Roth, A.E., Sönmez, T., Ünver, M.U. .(2007."Efficient Kidney Exchange: Coincidence of Wants in Markets with Compatibility-Based Preferences", American Economic Review. 97, 828-851.
[6]. Klerk, M. de, Keizer, K.M., Claas, F.H.J., Witvliet, M., Haase-Kromwijk, Bernadette J. J. M., Weimar, W.(2005). "The Dutch National Living Donor Kidney Exchange Program." American Journal of Transplantation. 5, 2302- 2305.
[7].Domínguez, J., Harrison, R., Contreras,D. (2011)."Effectiveness of Different Kidney Exchange Mechanisms to Improve Living Donor Transplantation in Chile", Transplant. Proc. 43, 2283-2287,
[8].Cilacı-Tombuş, A., Tombuş, Ö., Titiz, I., Özkan, L.(2012). "A Possible System for Optimal Donor Kidney Exchange in Turkey", Transplant Proc. 44, 1623-1625, (2012).