تولید اسناد علمی ایران در سال2012

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

چکیده

براساس شمارش اسناد علمی منتشر شده ایران در سال 2012 که در مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز به ثبت رسیده است، تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران در علوم 24962  (1/59درصد مقدار جهانی)، در علوم اجتماعی  1244 (0/49درصد مقدار جهانی )و در علوم انسانی و هنر 91 (0.09درصد مقدار جهانی )و در مجموع 25508  (1/42درصد مقدار جهانی )میباشد .به این ترتیب، در سال2012 ، کشور ما با1/42 درصد تولید اسناد علمی بین‌المللی در مقام دوم در بین کشورهای منطقه و مسلمان قرار داشته و کشور ترکیه با 1/61 درصد سهم از تولید علم جهانی، در مکان اول قرار دارد .تعداد کل اسناد علمی منتشر شده کشور در سال های 2010 و2011 ، به ترتیب 19387 و 25034 بوده است که نشان از 1/9 درصد رشد در سال 2012 و 29/1  درصد رشد در سال 2011 دارد .به این ترتیب، از جهش‌های علمی متوالی کاسته شده و پس از یک دهه میزان مشارکت ما در تولید اسناد علمی جهانی تقریبا "ثابت شده است .دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تهران، شریف، تربیت مدرس، شیراز و امیرکبیر، به ترتیب، شش دانشگاه برتر دولتی تولید علم در سال 2012 بوده‌اند .رشته‌های فنی - مهندسی، شیمی، فیزیک، مواد و ریاضیات، نقش اول را در تولید علم داشته‌اند .بیست درصد اسناد علمی تولیدی سال 2012 متعلق به مجموعه دانشگاه های آزاد است .آمریکا، کانادا، انگستان، آلمان و استرالیا، به ترتیب، بیشترین همکاری علمی را با ایران داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Scientific Documents in 2012

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Saboury
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Based on the number of scientific documents indexed in the Thomson Reuters institute for scientific information (ISI), the number of Iranian scientific documents is 24962 (1.59% of the world value) in science, 1244 (0.49% of the world value) in social sciences, 91 (0.09% of the world value) in art and humanity sciences and 25508 (1.42% of the world value) in total. Turkey and Iran obtained the first and second ranks by 1.61% and 1.42% scientific contribution, respectively, among the region and Moslem countries in 2012. The number of Iranian published scientific documents were 19387 and 25034 in 2010 and 2011, respectively, which show 1.9% grow in 2012 and 29.1% grow in 2011.
Hence, after a decade of continuous scientific mutations, the level of our participation in published international scientific documents reached to a constant value in 2012. Tehran University of Medical Science, University of Tehran, Sharif University of Technology, Tarbiat Modares University, Shiraz University and Amir Kabir University of Technology, respectively, were six better governmental universities in 2012. Subjects of engineering, chemistry, physics, material and mathematics had the most important role in science documents production. Twenty percent of scientific documents in 2012 is related to the all branches of Islamic Azad University. USA, Canada, England, Germany, Australia, respectively, had the most cooperation in scientific contributions with Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Documents
  • Scientific Cooperation
  • Contribution of Universities
  • Institute of Scientific
[۱]- صبوری، علی اکبر (۱۳۸۱). "بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال ۲۰۰۲، رهیافت، شماره ۲۸، صفحات ۹۵-۷۸.
[۲]- صبوری، علی اکبر (۱۳۸۲)." مروری بر تولید علم در سال ۲۰۰۳، رهیافت، شماره ۳۱، صفحات ۲۳-۲۱
[۳]- صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه (۱۳۸۳)." تولید علم ایران در سال ۲۰۰۶"، رهیافت، شماره 34، صفحات 66-60.
[4]- صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه( ۱۳۸۵). "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۵"، رهیافت، شماره ۳۷، صفحات ۵۲-49،
[5]- صبوری، علی اکبر (۱۳۸۹). "تولید علم ایران در سال 2006، رهیافت، شماره ۳۸، صفحات 45-40.
[6] - صبوری، علی اکبر (1386). "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۷، رهیافت، شماره 41، صفحات 40-35.
[۷] - صبوری، علی اکبر (۱۳۸۷)." تولید علم ایران در سال ۲۰۰۸، رهیافت، شماره 43، صفحات ۳۱-۲۱.
[۸]- صبوری، علی اکبر (۱۳۸۹) "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۹، انشاء علم، مجلد ۱، صفحات 10-6.
[۹]- صبوری، علی اکبر (۱۳۹۰)." تولید علم ایران در سال ۲۰۱۰، انشاء علم، مجلد ۲، صفحات ۲۳-16.
[۱۰] - صبوری، علی اکبر (۱۳۹۱). " تولید علم ایران در سال ۲۰۱۱، انشاء علم، مجلد ۲، صفحات ۱۳-6.
[۱۱] - صبوری، علی اکبر (۱۳۹۱). "بررسی کیفیت علم: نشریات بی اعتبار"، نشاء علم، مجلد ۳، صفحات 42-۳۳