سامانه های زیستی: الگویی برای شناخت پدیده های هستی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه یاسوج،دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات،یاسوج، ایران.

چکیده

زیست شناسی سامانه‌ها، علمی است که به روشن شدن اصول کلی حاکم بر کنش های زیستی  کمک میکند .مدلسازی سامانه‌ها، ریشه در درک سامانه ای حیات دارد که از دیدگاه های کاهش گرایانه و ماشین انگارانه به دیدگاه کلیت گرایی و در نهایت سامانه ای رسیده است .بعضی از مشکلات عمده علوم مختلف را میتوان با زیست شناسی سامانه‌ها حل کرد .مواردی که توسط زیست شناسی سامانه‌ها دنبال می شوند .عبارتند از :شناخت سیستمی تنش‌ها و بیماری های گیاهی، مدل سازی اثر داروها و درمان بیماری های انسان و حیوان. زیست شناسی سامانه‌ها با رشد سریع خود، یکی از نیازمندی‌های آتی زیست شناسان و سایر پژوهشگران خواهد بود تا بتوانند مسائل مهم حیات را مطالعه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

System Biology, a Model for Life Phenomena

نویسنده [English]

  • Asad Masoumiasl
Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

System biology refers to a field of science that helps in clarifying general fundamentals that dominate biological functions. System modeling originated from systemic understanding of life has gone through several changes in its general outlook including reductionism, machinery to holism and finally to systemic point of view. Several main problems and questions in agriculture and medicine as well as other fields can be resolved using system biology. Issues that are addressed by system biology include: systemic understanding of plant stresses and disease, modeling of drug effects and treatment of animal and human disease. System biology and systemic approach in analysis of life phenomena, is expected to be one of the future requirements of biologists and scientists in solving some of the important life problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Biology
  • Holism
  • Modeling
  • Reductionism
  • Life Interactions
[1]. Bader, S., Kuhner, S., Gavin, A. (2008). "Interaction Networks for Systems Biology. FEBS Letters Vol. 528, No.8, pp. 1220-1224.
[2]. Albert, R. (2007). "Network Inference, Analysis, and Modeling in System Biology". The Plant Cell. Vol 19, pp. 3327-3338.
[3]. Katagiri, F. (2003). "Attacking Complex Problems with the Power of System Biology". Vol 132, pp. 417-419.
[4]Trewavas, A. (2006). "A Brief History of Systems Biology". The Plant Cell. Vol 18, pp. 2420-2430.
[5]. Gutierrez, R. A., Shasha, D. E. , Coruzzi, G. M. (2005). "System Biology for the Virtual Plant". Plant Physiology. Vol 138, pp. 550-554.
[6]. Keller, E. F. (2005). "The Century Beyond the Gene. J. Biosci. Vol 30, No. 1, pp. 3-10.
[7]. Westerhoff, H., V. (2005). "System Biology in Action. Current Opinion in Biotechnology. Vol 16. pp. 326-328.
[8]. YuanBiology Comes of Age. Trends Plant Sci. Vol. 13, No. 4, pp. 165-171.
[9]Aderem, A. (2005). "System Biology: Its Practice and Challenges". Cell. Vol 121, pp. 511-513.