زیر ساخت های نوآوری فنآورانه و نحوه مدیریت آن در قالب نظام ملی نوآوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران،تهران،ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران،ایران.

چکیده

نوآوری فنآورانه یکی از موثرترین عوامل رشد و توسعه صنعتی کشورها محسوب شده و توجه سیاستگذاران علم و فنآوری و نیز برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی را به خود جلب نموده است، بگونه ای که امروزه از این مقوله به عنوان دستاورد صنعت و تجارت در قرن بیست ویکم یاد می شود. نوآوری فنآورانه حاصل تبحر علمی و فنی کشورها و تدابیر آنها در بکارگیری توانمندی های ذهنی خود و دیگران  است. در عصر حاضر فنآوری عامل مهم و حیاتی در رشد و بقای ساختارها صنعتی جهان  به شمار می رود و نوآوری فنآورانه، عاملی تعیین کننده در تدوین سیاست ها و راهبردهای سازمان و ابزاری برای دستیابی به موفقیت در رقابت های جهانی است. سازمان هایی که در صدد نوآوری نباشند، دیر یا زود به دلیل اشباع بازار و نیاز به محصولات جدید در صحنه رقابت های تجاری با مشکلات جدی روبرو می شوند، به عبارتی دوام و پیشرفت آنها به میزان دستیابی آنها به فنآوری و محصول جدید وابسته است و محصول جدید نتیجه تبدیل یک ایده نو از طریق ثبت اختراع به محصول نو است.نوآوری فنآورانه نتایجی همچون دستیابی به عملکرد بهتر با سرعت بیش تر، ضریب اطمینان بالاتر، ظرفیت و کارآیی بالاتر و صرفه جویی بیشتر را بدنبال دارد.در این مقاله ضمن تعریف نوآوری و نوآوری فنآوری، انواع نوآوری،مدل های نوآوری، زیرساخت های توسعه  نوآوری و مدیریت نوآوری در قالب نظام ملی نوآوری  مورد بررسی قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technological Innovation Infrastructures and its Management within the Framework of National Innovation System

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafarnejad 1
  • Abolfazl Kiani-Bakhtiari 2
1 Industrial Management Department, University of Tehran, Iran.
2 PhD Student in Technology Management, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Technological Innovation (TI) is supposed to be one of the most effective’s growth and development factors for countries to which science and Technology policy makers as well as economic planners and decision makers are paying much attention. In fact, this issue is regarded as the achievement of industry and trade in the 21 century. Technological Innovation is the result of scientific and technical mastery of the countries and their measures in implementing and utilizing their collective intellectual capabilities.
In the present age, technology is the vital factor for the growth and survival of the enterprises, corporations and industrial foundations, therefore; TI plays an important role in determining policies and organization strategies. In addition, it is an effective tool for achieving success in saturation and needs to new products  in trade competitions, organizations with no  plan for innovation will sooner or later face serious problems . In other words their growth and survival depends heavily on their achieving to new technology and products. New Technologies are resulted from converting a new idea into a new product by means of registering a patent. Technological innovation brings us a number of results including achieving higher performance at faster speed, higher level of safety, higher efficiency and saving. This article provides definitions for innovation and Technological Innovation as well as revisions on types of innovation, innovation models, innovation infrastructures and innovation management within the frame work of national innovation system (NIS).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Innovation Models
  • Nurturing Innovation
  • Technological Innovation
  • National Innovation System (NIS)
[1].Kelly, P., Kranzburg, M. (1978). "Technological Innovation: A Critical Review of Current Knowledge". San Francisco: San Francisco Press.
[۲]. در اکر، پیتر. " رشته نوآور" ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی نژاد، نشریه گزیده مدیریت شماره ۲۲، آذر ۸۱
[۳]. تاشمن، مایکل، اوریلی، چارلز." نوآوری بستر پیروزی ". ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی نژاد. تهران: انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۸.
[4] لوالیه، توماس، تلیه، آلبرت. (۱۹۹۱). "مدیریت نوآوری، ترجمه منوچهر انصاری و امیر سامان خیر خواه، انتشارات مدیریت صنعتی
[5]. Rubin, E.S.(2004)."Technology Innovation for Climate Mitigation and Its Relation to Government Policies", Presentation to the UNFCCC Workshop on Climate Change Mitigation Bonn, Germany, June 19, 2004
[6] رابینز، استیفن، "مبانی رفتار سازمانی، ترجمه دکتر قاسم کبیری، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، سال ۱۳۶۹، تهران
[7]. الوانی، سیدمهدی، مدیریت عمومی" ، انتشارات نی، سال ۱۳۷۲، تهران
[۸]. ریچارد ال. دفت، "مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه على پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، چاپ سوم، دفتر پژوهشهای فرهنگی
[9].جعفر نژاد، احمد، (۱۳۸۸). "مدیریت فناوری مدرن " انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
[۱۰] موسوی موحدی، علی اکبر، کیانی بختیاری، ابوالفضل (۱۳۸۷). "نوآوری چیست، مرور ادبیات، مصادیق و ارائه تعریف جامع " فصلنامه رهیافت شماره ۲
[۱۱]. شلینگ، ملیا، ا. (۲۰۰۸). "مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک"، ترجمه سید محمد اعرابی و محمد تقی زاده مطلق.
[12]. Khalil M., Tarek(2000). "Management of Technology", Publisher:McGraw- Hill Education(India), International Editions, ISBN: 9780070677371.
[13].Ettlie,J.E., Bridges,W.P.,Okeefe,R.D.(1984). "Organizational Strategy and Structural Differenced for Radical vs Incremental Innovation", Management Science, 30, pp. 682-685.
[14]. Holt, K.(1993). "Innovation Management", London University Press.
[15]- Trott, Paul (2005). "Innovation Management and New Product Development". Prentice Hall. ISBN 0273686437.
[16]. تید، جو، سنت، جان. (۲۰۰۹). "مدیریت نوآوری، یکپارچه سازی تغییرات نوآورانه بازار و سازمان"، جلد ترجمه محمد رضا آراستی، سید کامران باقری، مرضیه رستمی، سیاوش ملکی فر و جواد نوری سال 1391 موسسه خدمات فرهنگی رسا.
[17]. Harold ,J.A.D, "The Use of National Systems of Innovation Models to Develop Indicators of Innovation and Technology Capacity", Center for Policy Research on Science Fraser University at Harbor Center, 1997.
[18]. Chiesa, V.(2001). "R& D Organization, Managing Technical Change in Dynamic Contexts", Imperial College Press.
[19]. Henderson, R.M., Clark, K.B.(1990). "Architectural Innovation: the Reconfiguration of Existing Product and Failure of Established Firms", Administrative Science Quarterly, No. 35. pp. 9-30.
[۲۰] چسبرو، هنری (۱۳۸۹)." نوآوری باز؛ پارادایم نوین آفرینش و تجاری سازی فناوری ، ترجمه سید کامران باقری، مرضیه شاوردی، تهران نشر رسا.
[21].Spithoven,A.,Clarysse,BKnockaert,M(2010)."Building Absorptive Capacity to Organize Inbound Open Innovation in Traditional Industries". Technovation, Volume 30, Issue 2, February 2010, pp. 130–141.
[۲۲] نسیمی، همایون( ۱۳۸۹). "بکارگیری مدلهای نظام ملی مدیریت نوآوری"، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی؛ شماره ۲ ص ۲۲
[23].Freeman ,C.( 1987). "Technology Policy and Economic Performance: Lesson from Japan", Printer London.
[24].Lundvall, B. (1992). "National Systems of Innovation: Towards a Theory of Information and Interactive Learning", Printer London.
[25]. Nelson, R.(1993). "National Innovation System, A Comparative Study", Oxford University Press, Oxford 1993.
[26].Metcalfe, S. (1995). "The Economic Foundation of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives": Handbooks of the Economics of Innovation and Technological Change, Blackwell Publishers, Cambridge 1995.
[27].Boutellier, Roman, Gassmann, Oliver ,Von Zedtwitz, Maximilian. (2000). "Managing Global Innovation". Berlin: Springer. p. 30.
[۲۸] عباسی، فرهاد، حاجی حسینی، حجت اله، محمدی، مهدی، الیاسی، مهدی. (۱۳۹۰). "تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران"، نشریه سیاست علم و فناوری، شماره ۱۳، ص۳۳
[۲۹] موسوی موحدی، علی اکبر، کیانی بختیاری، ابوالفضل (۱۳۹۱). "دیپلماسی علمی و فناوری "، نشریه نشاء علم، سال دوم، صص ۷۱-76.
[۳۰]. موسوی موحدی، علی اکبر، کیانی بختیاری، ابوالفضل (۱۳۹۱). "دیپلماسی دانشگاهی و نخبگان، مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی ملی در امور نخبگان کشور، تهران، ۱۲-۱۱ مهرماه ۱۳۹۱
[۳۱] برنامه چهارم توسعه علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور، سال 1384.