سیاستگذار یهای صنعتی در برخی از کشورهای جهان و ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سیاست صنعتی یکی از مقولات مهم اقتصادی است که سابقه نظریه پردازی در این مقوله به قرن هجدهم بر می گردد. اما به دلیل غلبه اقتصاد مرسوم که معتقد به عدم دخالت دولت در توسعه است، این مقوله چندان که باید در محافل علمی و سیاستگذاری فراگیر نشده است. در این مقاله، رویکردهای سیاست صنعتی در برخی از کشورهای پیشرو در صنعت و فناوری مورد بررسی قرار می گیرد منظور از "سیاست صنعتی" نوعی از مداخلات دولت هست که با هدف تغییرات ساختاری اتخاذ می شود. آنچه باعث شد تا عصر حاضر، به عنوان انقلاب در سیاست صنعتی" نامید شود، فراگیری این نوع سیاست ها در همه کشورها از کشورهای صنعتی توسعه یافته گرفته تا اقتصادهای در حال ظهور و همچنین کشورهای کمتر توسعه یافته است. نکته جالب توجه اینکه حتی کشورهای صنعتی شده، صحبت از "نو صنعتی شدن می کنند. نبود سیاست های مدون صنعت و فناوری موجب می شود کشور ها بدون حرکت در مسیر مشخصی متوقف شده و حتی مسیر صنعت زدایی را تجربه کند. تجربه بحران اقتصاد جهانی محرکی بسیار قوی بود تا نگرش ها، نظریه و سیاست ها بازنگری شوند و همگی به کمک صنعت بیایند. در ایران نیز در برنامه های توسعه و اسناد بالادستی سیاست های صنعتی و نیز صنایع و فناوری های نو ظهور تبیین شده و اکنون کشور بیش از پیش برنامه محور و در مسیر اتخاذ سیاست های صنعتی و فناوری مناسب قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Industrial Policy in Some Countries and Iran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kiani-Bakhtiari 1
  • Nima Mokhtarzadeh 2
1 Foundation for the Advancement of Science & Technology in Iran
2 Management Department, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Industrial Policy is one of the major issues of economic which has a theoretical history dating back to the eighteenth century. Industrial Policy” is a strategic effort to encourage the development and growth of the manufacturing sector of the economy. This paper reviews the evidence on emerging new trends in the sphere of industrial policy in some countries and IR. Iran. The extension of the industrial policy has been led to industrial revolution in all developed and developing countries. Interestingly, even the industrialized world; are following “new industrialization approaches”. Lack of policies in industry will disturb the balance of countries’ development. The global economic crisis provides the ground for revising all attitudes, theories and policies at service of industry. The development of industrial policy in Iran can also be realized through the programs and supreme development documents of the country will be highlighted in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Policy
  • Industrial Policy
  • New Industrialization
  • Green Growth
  • Green Innovation
  • Industrial Policy Experiences
[1].Lall, S. (1987). "Learning to Industrialize, London: Macmillan".
[2].OECD (1975). "Objectives and Instruments of Industrial Policy: A Comparative Study", Paris: OECD.
[3].Curzon-Price, V. "(1981). Industrial Policies in the European Community", London: Macmillan.
[4]. Wachter, M. L., Wachter, S.M. (1981). "Introduction in M.L. Wachter and S.M. Wachter (eds.),Toward a New Industrial Policy?", Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
[5].Adams, F.G., Klein, L.R. (1983)."Industrial Policies for Growth and Competitiveness", Lexington:Lexington Books.
[6]. Tyson, L. , Zysman, J.(1983). "American Industry in International Competition: Government Policies and Corporate Strategies", Ithaca: Cornell University Press.
[7]. Johnson, C. (1984). "The Idea of Industrial Policy, The Industrial Policy Debate", San.Francisco: Institute for Contemporary Studies.
[8].Graham, H. (1986)."European Industrial Policy", London: Croom Helm.
[9].Geroski, P.A. (1989)."European Industrial Policy and Industrial Policy in Europe"’, Oxford Review of June 2011.
[10]. Krugman, P., Obstfeld, M.(1991)."International Economics: Theory and Policy", New York: Addison Wesley.
[11].Chang, H-J. (1994)."The Political Economy of Industrial Policy", New York: St. Martin’s Press.
[12]. Sharp, M. (2001)."Industrial Policy and European Integration: lessons from experience in Western Europe over the last 25 years", Centre for the Study of Economic and Social Change in Europe Working Paper No. 30, University College, London.
[13].Foreman-Peck, J., Frederico, G.(1999)."European Industrial Policy: The Twentieth-Century Experience", Oxford: Oxford University Press.
[14].Beath, J. (2002). "UK Industrial Policy: Old Tunes on New Instruments?", Oxford Review of Economic.
[15].Rodrik, D. (2008), "Normalizing Industrial Policy" Commission on Growth and Development, Working Paper No. 3, Washington DC.
[16]. Aiginger, K. (2007). "Industrial Policy: A Dying Breed or A Re-emerging Phoenix?", Journal of Industry Competition and Trade 7:297–323.
[17]. Pitelis, C.N. (2006). "Industrial Policy: Perspectives, Experience, Issues", International Handbook on Industrial Policy. Cheltenham: Edward Elgar.
[18].Saggi, K. (2006)."Is There a Case for Industrial Policy? A Critical Survey", The World Bank Research Observer 21(2), Fall: 267-297.
[19]. Peres, W., Primi, A. (2009). "Theory and Practice of Industrial Policy: Evidence from the Latin American Experience", CEPAL Serie Desarrollo Productivo No.187.
[20]. Naudé, W. (2010)."Industrial Policy: Old and New Issues", Working Paper No. 2010/106, United Nations University, World Institute for Development Economics Research, September 2010.
[21].Owen, G. (2012)."Industrial policy in Europe since the Second World War: what has been learnt?", ECIPE Occasional Paper No. 1/2012. The European Centre for International Political Economy, Brussels.
[22].Pryce, V. (2012). "Britain Needs a Fourth Generation Industrial Policy", Centre Forum, June 2012.
[23]. RIETI (2011). "Basic Research for a New Industrial Policy August 22, 2011 - Research Institute of Economy", Trade and Industry, IAA, Tokyo. http:// www.rieti.go.jp/en/projects/program/pg-06/index.html.
[24]. Dutz, M.A., Pilat,D. (2012)."Fostering Innovation for Green Growth: Learning from Policy Experimentation", Ch. 6 in Making Innovation Policy Work, OECD/World Bank.
[25]. Dutz, M.A. , Sharma,S. (2012)."Green Growth, Technology and Innovation", Policy Research Working Paper No. 5932, January, The World Bank, Washington, DC.
[26].Beffa, J.L. (2005)."Renewing Industrial Policy", Paper Commissioned by the French Government,
[27]. METI (2010)."The Industrial Structure Vision 2010 (outline)", Japanese Ministry for Economy, Trade and Industry. http://www.meti.go.jp/english/policy/ economy/pdf/Vision_Outline.pdf.
[28]. Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (2011), "The Top: Towards a New Enterprise Policy", 4 February 2011. Available at: http://english. minlnv.nl/txmpub/files/?p_file_id=2200574/
[29]. BERR (2009)."Manufacturing: New Challenges, New Opportunities", London: Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform and Department for Innovation, Universities and Skills.
[30]. BIS (2012)."Industrial Strategy: UK Sector Analysis", BIS Economics Paper No. 18, September 2012.
[31].Cable, V. (2012)."Industrial Strategy", Speech Given at Imperial College, London, 11 September 2012.
[32]. Weiss, J. (2011)."Industrial Policy in the Twenty-First Century: Challenges for the Future", Working Paper No. 2011/55, United Nations University, World Institute for Development Economics Research.
[33]. Salami, R. (2012)"Comparative Analysis for Science, Technology and Innovation Policy"; Lessons Learned from Some Selected Countries (Brazil, India, China, South Korea and South Africa) for Other LdCs Like Iran, J. Technol. Manag Innov. 2012, Volume 7, Issue 1.