تعاملات بین المللی علم و فنآوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 معاونت اداره حقوق بین الملل بشر دوستانه جمعیت هلال احمر،ایران.

چکیده

در دو دهه اخیر اشکال جدیدی از دیپلماسی در روابط بین الملل مطرح گردیده است که دیپلماسی بشردوستانه و دیپلماسی علم و فناوری از جمله آنها است .بدیهی است که دیپلماسی های نوین امروزه به مثابه ابزارهای قدرتمندی برای دستیابی به اهداف کشورها تلقی می شوند، ابزارهایی که در صورت بهره برداری صحیح و شایسته راهگشای بسیاری از بن بست های احتمالی در فرایند دیپلماسی سنتی خواهد بود. اهمیت روزافزون  دیپلماسی علم و فناوری موجب گردیده تا سیاست‌مداران و سیاست گذاران کشورهای مختلف از جمله ایران توجه ویژه ای به آن داشته باشند. تجارب سایر کشورها حاکی از آن است که با تغییر طرز تفکر سنتی در قبال دیپلماسی و بهره گیری از دیپلماسی های نوین از جمله علم و فناوری ، دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را سرعت بخشیده اند  و بهره گیری از دیپلماسی علم و فناوری موجب  اعتبار و مشروعیت بیشتری برای کشورها در نظام بین الملل شده است. تعامل دیپلماسی سنتی و دیپلماسی مدرن حاکی از تحولات نظام بین‌الملل است .کشورها با به کار گیری این تعامل در صدد ارتقاء جایگاه بین‌المللی خود هستند .با توجه به آن که یکی از سیاست  های کلان ج.ا .ایران دستیابی به جایگاه متمایز در تمامی زمینه ها از جمله علم و فناوری است، ضرورت دارد برای دستیابی به این اهداف توجه ویژه ای به دیپلماسی علم و فناوری لحاظ گردد. این مطالعه  ضمن ارائه تصویری کلی از دیپلماسی به مفهوم عام به شناخت دیپلماسی علم و فناوری پرداخته و در این راستا به آسیب شناسی دیپلماسی علم و فناوری در ایران می  پردازد‌ .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science & Technology International Relations

نویسندگان [English]

  • Akram Ghadimi 1
  • Azita Manoucheri-Qashqaie 1
  • Ghazaleh Nazifkar 2
1 National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran.
2 IR .Red Crescent Organization, Department of International Humanitarian Law.
چکیده [English]

During past two decades, new forms of diplomacy in international relations have been introduced that include humanitarian diplomacy as well as diplomacy of science & technology. Clearly, today’s modern  diplomacies  are considered  to be  powerful  tools that play  an important  role  in  realization of  country’s goals, tools that when they are properly utilized, open the ways to resolve many Obstacles within the traditional diplomacy practiced among different countries. The ever increasing Important role of diplomacy of science and technology has caused politicians and policy-makers of different countries particularly Iran, to pay more attention to science & technology diplomacy. Experience gained by other countries indicate that a change in  their traditional thought towards diplomacy and adaptation of the modern diplomacies such as science and technology diplomacy,  has Accelerated  realization of country conceived and desired goals.  In addition, resorting to science & technology diplomacy has brought more legitimacy and more credit to these countries in their International Relations with other countries. The current interaction between traditional diplomacy and modern diplomacy, is a manifestation of evolution in international relations in our current world. Deployment of these interactions, leads to an upgrade in the status of countries within the current International system.  Considering that one of Macro-policies of the Islamic Republic of Iran is to gain a distinctive stand in all fields including diplomacy of science and technology, it is necessary that particular attention be given to diplomacy of science and technology and play an important tool in foreign policy and decision making.  In this study in line with the general context and broad picture conceived of diplomacy, we will attempt to describe pathology of diplomacy of science and technology in Iran and some of the considerations to be made in adopting suitable policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • Technology
  • Diplomacy
  • International System
  • Pathology
[1]. Copeland . D. (2009). "Guerrilla Diplomacy: Rethinking International Relations", Lynne Rienner Publishers.
[۲]. "مرزهای جدید در دیپلماسی علم"(۲۰۱۰). منتشر شده توسط انجمن سلطنتی لندن و انجمن آمریکایی پیشبرد علم
[3]. Davis,L.,Patman,R(2013)."ScienceDiplomacy:New Day or Flase Dawn", Singapore: World Scientific.
[4] سیمبر، ر و قربانی،ا۔۔ (۱۳۸۷). "روابط بین الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی"، تهران، انتشارات سمت، صص ۹۳-94
[5]. واعظی، م. و احدی، ا. (۱۳۹۰). "دپیلماسی عمومی و سیاست خارجی"، تهران، ساغر مهر.
[6] میلین، ژ. و همکاران. (۱۳۸۸). "دیپلماسی عمومی نوین، قدرت شوم در روابط بین الملل"، مترجمان: رضا کلهر و محسن روحانی | تهران، دانشگاه امام صادق [
[7] اسدی، ن. (۱۳۹۰). "دیپلماسی اجبار: بررسی مقایسه ای سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال عراق، لیبی و ایران، تهران، دانشگاه امام صادق
[۸]. سیمبر، ر و قربانی، ا. (زمستان ۱۳۸۸). "دیپلماسی نوین در روابط خارجی: رویکردها و ابزارهای متغیر"، فصلنامه روابط خارجی، سال اول، شماره چهارم
[9]. کاستلز، م. (۱۳۸۰). "اقتصاد، جامعه و فرهنگ در عصر اطلاعات"، \مترجم: احد علیقیان و افشین خاکباز، تهران، انتشارات طرح نو
[۱۰] نیک آئین، ا. (تابستان ۱۳۸۸). "دیپلماسی عمومی، رویکردی نو در عرصه روابط بین الملل"، فصلنامه سیاست خارجی؛ سال ۲۳، صص394-362.
[۱۱] بیژنی، م. (1384). "دیپلماسی در گذر زمان "، فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، شماره ۲۲۲-۲۲۱، صص ۱۲۹-۱۱۸.
[۱۲]. البرزی، م. ر. (1368). "ارزیابی تحول دیپلماسی در قرن بیستم " تهران، نشر سفیر
[۱۳] کاظمی، ع. ا. (1369). "نقش قدرت در جامعه و روابط بین المللی"، تهران، نشر قومس
[14] صدر، ج. (۱۳۵۵). "حقوق دیپلماتیک و کولی"، تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی۔
[۱۵]. نیکلسون، ..(1346). "تکامل فن دیپلماسی، مترجم: محمد صادق میرفندرسکی، تهران، مرجان
[16]. آشوری، د. (1366). "دانشنامه سیاسی"، تهران، سهروردی و مروارید
[۱۷] آلادپوش، ع. و توتونچیان، ع. (۱۳۷۲). "دیپلمات و دیپلماسی"، تهران: وزارت امور خارجه، سازمان چاپ و انتشارات، ص ۹-۸
[۱۸]. مورگننا، .. جی (1374). "سیاست میان ملت ها: تلاش در راه قدرت و صلح "، مترجم: حمیرا مشیرزاده؛ تهران، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، صص 246-247۷.
[۱۹]. آشنا، ح. (1384). "فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی: ارائه مدلی برای دیپلماسی عمومی، فصلنامه دانش سیاسی؛ شماره 5؛ ص ۲۲۸.
[۲۰]. موسوی موحدی، ع.ا و کیانی بختیاری، ا. (۱۳۹۱). "دیپلماسی علمی و فناوری"؛ نشریه نشاء علم، سال دوم، صص ۷۱-۷۶.
[21]. www.itna.ir
[22].Re-defining the Japan-US Relationship. (2008(. US-Japan Conference on Cultural and Educational Interchange (CULCON).
[23].Turekian, V. C., Neureiter, N. P. (2012)."Science and Diplomacy: The Past as Prologue". Science & Diplomacy 1, no. 1.
[24]. Stephen, G. (1999). "Liberal Representative George Brown Jr. Dies". Daily News.