صنعت زیستی، مهندسی و اقتصاد سبز

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

آزمایشگاه نانو بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات پروتئین، دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک، تهران، ایران.

چکیده

شیمی سبز و زیست فناوری مجموعه روشهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی در طراحی و به کارگیری مواد اولیه، محصولات شیمیایی، کشاورزی و صنعتی جهت کاهش مصرف منابع و همچنین حذف، جلوگیری از تمرکز و یا تولید مواد شیمیایی سمی و خطرناک می باشد. هدف این فنآوریها یافتن مسیرهای خلاقانه جایگزین به جای روشهای صنعتی قدیمی است به طوری که همراه با افزایش بازده حداقل اثر را بر محیط زیست داشته باشد. رشد اقتصادی و صنعتی پایدار نیاز به منابع ایمن و تجدید پذیر برای تولید دارد. زیست فناوری با به کارگیری سیستمهای زنده و اجزاء مولکولی آنها در تولید مواد و فرآیندهایی سازگار با محیط زیست همسو با شیمی سبز به کاهش آلودگی زیست محیطی و جبران کمبود مواد اولیه کمک کرده و باعث توسعه پایدار و بدون خدشه به محیط زیست و توان انسانی می شود. همچنین، دیدگاه و دانش جدید زیست الگو با سرمشق گرفتن و ایجاد روشهایی مشابه با آنچه که در طبیعت و موجودات زنده دیده می شود می تواند در جهت رفع آلودگی های طبیعی و مصنوعی به کار گرفته شده تا گامی مهم در جهت صرفه جویی در منابع اولیه و حفظ محیط زیست برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bio-industry, Green Engineering and Economy

نویسنده [English]

  • Yahya Sefidbakht
Protein Research Center, Shahid Beheshti University, Velenjak, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Green chemistry and biotechnology are collection of physical, chemical and biological procedures in designing and applying raw materials in chemical, agricultural and industrial products to reduce consumption of natural sources and also to remove or prevent the accumulation of toxic and dangerous chemicals. The purpose of these technologies is to create alternative routes instead of the traditional industrial methods to minimize side effects on the environment. Economic growth and sustainable industry require safe and renewable resources. Biotechnology as an application of living systems and their molecular components in industry along with green chemistry methods could be promising fields in reducing the environmental pollutions, and consumption of raw materials leading to sustainable development without damaging the biological environment. In addition, new horizons provided by biomimetic approach can be useful to overcome the natural and artificial pollutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green chemistry
  • Green Economy
  • Green Engineering
  • Biotechnology
  • Biomimetics
[1].Andrews, R.N.L (2006)."Managing the Environment, Managing Ourselves", Second Edition, Yale University Press.
[2]. Hill, M. K. (1997). "Understanding Environmental Pollution", Cambridge University Press.
[3].Govorushko, S. M. (2012)."Natural Processes and Human Impacts", Springer Science and Business Media. P. 442.
[4].Hocking, M. B. (2005). "Handbook of Chemical Technology and Pollution Control", 3rd Edition, Academic Press.
[5].Anastas, P.T., Warner, J. C. (1988). "Green Chemistry, Theory and Practice", New York, Oxford University Press.
[6].Lapkin, A., Constable, D. (2008)."Green Chemistry Metrics, Measuring and Monitoring Sustainable Processes", Wiley.
[7].Sheldon, R. A. (2007). "The E Factor: Fifteen Years on Green Chemistry", Green Chem. 9. 1273-1283.
[8]. Sheldon, R. A. (2008)."E Factors, Green Chemistry and Catalysis: An Odyssey", Chem Commun. 3352- 3365.
[9].Trost, B. M. (1991)."Atom Economy, A Search for Synthetic Efficiency", Science. 254 (5037). 1471–1477
[10].Trost, B. M. (2002). "On Inventing Reactions for Atom Economy", Acc Chem Res. 35(9). 695–705.
[11].Aken, K. V., Strekowski, L., Patiny, L. ( 2006). "EcoScale, a Semi-Quantitative Tool to Select an Organic Preparation based on Economical and Ecological Parameters", Beilstein Journal of Organic Chemistry.
[12].Singh, A., Singh, S., Singh, N. (2014)."Green Chemistry; Sustainability an Innovative Approach", Applied Chemistry. 2(2). 77-82.
[13].Peacokck, K. W. (2010). "Biotechnology and Genetic Engineering", Infobase Publishing, Elsevier.
[14].Binns F, Taylor A, Roberts SM, Williams CF (1994)."Br UK Pat Appl 2272904" (Baxenden Chemicals Ltd., UK)
[15].Erwin T.H. Vink, E. T. H., Ra´bago, K. R., Glassner, D. A., Gruber, P. R. (2002). "Applications of Life Cycle Assessment to Nature Works TM Polylactide (PLA) Production", Polymer Degradation and Stability 80. PP. 403–419
[16].Ulber, R., Sell, D. (2010)."White Biotechnology", Springer Science & Business Media. P. 120.
[17].Zhong, J.J. (2004)."Biomanufacturing", Springer Science & Business Media. P.230.
[18].Lynn, R., Kahle, E., Gurel-Atay, E. (2014)."Communicating Sustainability for the Green Economy", New York: M.E. Sharpe.
[19]. Lambin, J.J. (2013)"Rethinking the Market Economy: New Challenges, New Ideas", New Opportunities, Business and Economics.
[20].Anastas, P.T., Zimmerman, J. B. (2003)."Design through the Twelve Principles of Green Engineering", Environmental Science and Technology. 37(5). 94A-101A.
[21]. Huijuan, L., Jiuhui, Q., Ruihua, D., Jia, R., Zijian, W. (2007). "A Biomimetic Absorbent for Removal of Trace level Persistent Organic Pollutants from Water", Environmental Pollution. 147. 337-342.
[۲۲]. علی اکبر موسوی موحدی "زیست الگو: همگرایی در علم و حکمت" نشریه نشا علم، مجلد 4، شماره اصفحات 6-9 سال ۱۳۹۲.
[23]. Mohanty, R.P. (2008). "Quality Management Practices", Excel Books India. .P. 13
[24]. Cheremisinoff, P. N., Morresi, A. C. (1979)."Benzene, Basic and Hazardous Properties", M. Dekker.
[25].Hayat, M.A. (2013) "Microscopy, Immunohistochemistry, and Antigen Retrieval Methods: For Light and Electron Microscopy", Springer Science & Business Media.
[26].Wakefield, B.J. (1995)."Organomagnesium Methods in Organic Chemistry", Academic Press. P .11.
[27]. Tundo, P., Perosa, A., Zecchini, F. (2007)."Methods and Reagents for Green Chemistry", Wiley. P.252.