تخلفات و دستبردهای علمی و ادبی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بیوتکنولوژى، پردیس دانشکده های علوم، دانشگاه تهران،ایران.

چکیده

رشد سریع علم و افزایش روز افزون تعداد مقالات چاپ شده از یک سو و امکان دستیابی سریع و آسان به اطلاعات بواسطه فناوری اینترنت از سوی دیگر، شکل گیری پدیده دستبرد علمی را موجب گردیده است. رواج این معضل که به نظر می رسد رخداد تازه ای در میان جوامع علمی نباشد مشکلات عدیده ای برای جامعه علمی در سطوح مختلف بوجود آورده و بحث های زیادی را برانگیخته است. بسیاری از صاحبنظران مهم ترین عامل دخیل در پیدایش این نوع تخلف را نااگاهی و عدم آشنایی با این مفهوم میدانند که چگونه می توان از ایده ها و نوشته های دیگران استفاده کرد به نحوی که سرقت محسوب نشود. تنها با رعایت یکسری اصول ساده و احترام به حقوق دیگران می توان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد. از این رو در این مقاله سعی می شود تا حد امکان خوانندگان محترم با این شیوه از تخلف علمی بیشتر آشنا شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plagiarism and Detection Strategy

نویسندگان [English]

  • Sara Mousavi Doust 1
  • Hananeh Founodi 2
1 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Biotechnology Department, Faculty of Science, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Rapid advances in knowledge and increasing volume of published articles on the one hand and fast and easy retrieval of information via internet access on the other hand have caused the formation of a phenomenon called as plagiarism. Prevalence of this complex seems that is not a new happening among academic society and brings about problems and arguments at different levels. Many of the authorities believe that lack of information about this academic misconduct is the most important factor in occurrence of this issue. The problem is that how is possible not to plagiarize the ideas and writing of the others and also make use of them. It is possible to avoid plagiarism through application of some simple principles and respecting to rights of the others. The main goal of this article is to provide more information and guidance about plagiarism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plagiarism
  • Reference
  • Detection Strategy
[1]Goldlee, F. (2007).Plagiarism & Punishment: BMJ 1000 - 945,7627)335,
[2] Skandalakis, E.,Mirilas, P.(2004). Plagiarism, Arch Sarg 1024-1022 ,(9)139.
[۳]. فوده. پ. (۱۳۸۷). بررسی کارایی روش های بازیابی اطلاعات در مقابله با دستبرد علمی در حال و آینده، ارتباط علمی، دوره نهم، | شماره سوم، ۲۷ آبان.
[4] Travis, K. (2008). Recent Conference Addresses Research Integrity on Global Scale: JNC ,(1)100 10-7.
[5] Cicutto. L.( 2008). Plagiarism: Avoiding the Peril in Scientific Writing: Chest 581-579 ,(2)133.
[6] Parmely, W.W. (2002). Plagiarism-How Serious Is It?: JACC 954-953 ,(3)36.
[7] Martyn, C.,Fabrication,Falsification & Plagiarism: Q J Med 244–243 ,(4)96.
[8]. Castilo,M. , Halm, K.( 2008). Cross-Checking for Plagiarism: AJNR Am J Neuroradiol ,(6)29 1035-1035.
[9] Wager, E., Fiack, S. , Graf, C., Robinson, A., Rowland,. I. ( 2009).Science Journal Editors’ Views on Publication Ethics: Results of an International Survey: J Med Ethics 353-348 ,(6)35.
[10] Mundava, M., Chaudhuri, J., Understanding Plagiarism: CR & L 173-170 (2007) ,(3)68.
[11] Cross,M.(2007). Policing Plagiarism: BMJ 964-963 ,(7626)335.
[12] Born, A.(2003). How to Reduce Plagiarism: J. Inform Sys Edu 224-223 ,(3)14.
[13] Smith, A.(2008). Research Integrity & Scientific Misconduct: J. Dent Res 197-197 ,(3)87.
[14] Armstrong, J.(1993). Plagiarism, What Is It, Whom Does I Offend, and How Does one Deal With it?:AJR 484-479 ,(3)161.
[15]Scanes, C.(2009).Duplicate Publication-an Unacceptable Practice: Poultry Science ,(3)88 455-455 (2009).
[16] Maurer, H. (2006). Plagiarism – A Survey: J. Universal Computer Sci, 1084-1050 ,(8)12.
[17] Attwood, R(2008). Allow Me to Rephrase, and Boost My Tally of Articles, Times Higher Education Supplement, 3 July.
[18] Samuelson, P.(1994). "Self-Plagiarism or Fair Use?": Communications of the ACM, -21 ,(3)37 25.
[19] International Committee of Medical Journal Editors, Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Ann Intern Med 265-258 (1988),(2)108.
[20] Chalmers, I.(2006). Role of Systematic Reviews in Detecting Plagiarism: Case of Asim Kurjak: BMJ, 596-594 ,(7569)333.
[21]Vlassov,V.( 2008). Dangers of Doing Right Things in Wrong Place: European Journal of Public Health 435-435 ,(5)18.
[22] Bjerknes, C. J.( 2002). Albert Einstein the Incorrigible Plagiarist XTX Inc., Downers Gorve, Illinois, USA.