مراکز تحقیق و توسعه: پل موفق بین دانشگاه و صنعت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 تهران، ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده

ارتباط مستقیم بین دانشگاه و صنعت در ایران در راستای کاربردی کردن پژوهش ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از راهکارها جهت رسیدن به این هدف، ایجاد و تقویت مراکز پژوهشی خصوصی است؛ به طوری که از نیروی پژوهشگر دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزشی استفاده نموده و به صنایع خدمات رسانی کنند. این مراکز اگر هم راستا با نیاز جامعه باشند در دراز مدت علاوه بر اینکه کشور را به سمت بومی کردن علوم صنعتی پیش می برند در عین حال مشاغلی در خور شأن دانش آموخته های رده های بالای علمی ایجاد کرده و از مهاجرت آنها جلوگیری می کند. در این نوشته تعدادی از مراکز تحقیق و توسعه علمی موفق جهان نیز معرفی مى شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research & Development Centers A Bridge between University and Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Zolfigol 1
  • Morteza Shiri 2
1 Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Alzahra University. Chemistry Department, Tehran, Iran
چکیده [English]

A direct relationship between university and industry with regard to application of research results is an important issue in Iran›s research and development policies. One of the routes of global research development is to introduce, establish and grow the private research centers. These establishments can organize the research in universities in way of being at the service of industries. Such attempts can also improve the growth of national services and reduces the elites› migration. This paper introduces top agencies in research and development in different countries to offer best practice models to scientific authorities of IR. Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • R&D Centers
  • Industry-University Linkage
  • Technology Production
  • Commercialization of Research
  • Technology Sales
[۱] اسمعیل زاده، حمید.، ابراهیمی پور، حسین، دهنوی، رضا. (۱۳۸۳). مجموعه مقالات ارتباط دانشگاه و صنعت، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، چاپ اول.
[۲] مارتین، میشل. (۱۳۸۳). مدیریت ارتباط دانشگاه و صنعت (۲ جلد)، ترجمه: اسمعیل زاده، حمید؛ ابراهیمی پور، حسین؛ فیروزیان، آزاده؛ فیروزیان، محمود، چاپ اول.
[۳] صبوری، علی اکبر. (۱۳۸۵). تولید علم ایران در سال ۲۰۰۶، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، شماره ۳۸، پائیز و زمستان ۱۳۸۵، ص ۴۰.
[۴] نیر نیا، اکرم، طباطبائی فر، سید احمد، موسوی موحدی، علی اکبر.( ۱۳۸۵). «وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام»، مجله رهیافت، فصلنامه سیاست های علمی و پژوهشی، شماره ۳۸، صفحات ۳۰-۲۲
[۵]. دوائی، امیر حسین. (۱۳۸۲). نمی خواهیم متولی فناوری کشور باشیم، خبرنامه تحقیقات و فناوری، شماره ۱۹، آبان و مهر ۸۲، ص ۵.
[۶]. سرپرست، علی اکبر.( ۱۳۸۵). اقتصاد اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و ایران، مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران شماره سوم دوره ششم بهمن ۸۵ |
[۷].زلفی گل، محمد على.( ۱۳۸۳). از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، شماره ۳۳، پائیز ۸۳، ص ۱۶.
[۱۰] شیخان، ناهید.، رضازاده، حجت ا... (۱۳۸۴) دسترسی کار آفرینان به نتایج تحقیق و نو آوری در کشورهای منتخب، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، شماره ۳۵، بهار ۸۴، ص ۱۰۳.
[۱۱] مکنون، رضا. (۱۳۷۷) حق طلب، علی، برنامه ملی تحقیقات کشور، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، شماره ۱۸، بهار و تابستان ۷۷، ص ۱۰۰.
[۱۲] سرداری، احمد. (۱۳۸۵). دولت و علم، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، شماره 37، بهار و تابستان ۸۵، ص ۵.