زیست الگو: همگرایی در علم و حکمت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پدیده های طبیعت، بهترین الگو برای همگرایی علم محسوب می شوند. در هر پدیده طبیعی دانش گوناگون، فراوان و علوم تلفیقی متنوع به کار برده شده است. خداوند در طبیعت و عوالم آن، حکمت ها و دانش هائی قرار داده است که نیاز واقعی بشر و سایر موجودات از آن تامین می شود؛ لذا یک الگوی خوب برای همگرایی علوم، شناخت پدیده های طبیعی و الگو برداری از آن است که این علم را بیو میمتیک (زیست الگو: علم الگو برداری طبیعی) می نامند. برای دسترسی به این الگو نیاز به دانش علوم بنیادی و شناختی و حکمت است. این مجموعه علوم، تلفیق دانش بین رشته ای است که پدیده های ناشناخته جهان و طبیعت را با ابزارهای فکری، دستگاه های اندازه گیری و آزمایش های قابل تشخیص با استفاده از روش های گوناگون علمی مورد شناسایی قرار داده، مفاهیم را تعریف نموده و مکانیزم ایجاد و تحول و قوانین حاکم بر پدیده های مکشوف را بیان می دارد. علوم بنیادی و شناختی چرا و چگونگی پدیده ها و روابط بین آ نها را بحث نموده و رمز ها و نیروهای نا مرئی حیات را توسط نرم افزار ها و ابزار های پیشرفته و دقیق علمی شناسایی نموده و نظریه ها، فرضیه ها، معادالت را ابداع و رمز ها و پیچیدگی های روابط پدیده ها را ساده و فرموله می نماید و در اختیار اجتماع قرار می دهد. زایش فناوری های پیشرفته از شناخت دقیق پدیده ها و روابط بین آنها و الگو برداری صحیح از آن حاصل می شود که این موضوع از فرایند های علوم بنیادی و شناختی ریشه می گیرد و امروزه سهم عمده ای از فناوری های پیشرفته، خود علم پیشرفته می باشد. بنابراین برای رشد چشم گیر در علم، نوآوری و فناوری می باید نظام ملی نوآوری بر مبنای علم و حکمت را تعریف نمود و آن نیاز مند علوم بین رشته ای و ساختار بندی جدید می باشد تا بتوان به آینده ای سرآمد و سرافراز در علم و فناوری رسید. برای دستیابی به این موضوع پیشنهاد می گردد هسته تحقیقاتی علوم، حکمت، نوآوری و فناوری زیست الگو در کشور ایجاد شود و از دانشمندان، پژوهشگران،کارآفرینان، فناوران، سیاستگذاران، سرمایه گذاران و حامیان برای همکاری و پشتیبانی دعوت به عمل آید تا راهکار های پیشرفت این علم در راستای فناوری طبیعی در ایران سیاستگذاری و برنامه ریزی شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biomimetics: Integrative Science and Wisdom

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Convergence of knowledge and studies carried-out in different fields including those of methods and re-search findings constitute the nature of science. Interdisciplinary studies refer to those that are done in subject matters that make use of a number of distinctive scientific fields toward solving a common problem that also leads to development in science and introduction of new theories. To improve the quality as well as the level of our scientific knowledge, researchers must propose logical models combined with comprehensive rational that can be used towards advancement of research and scientific knowledge. The most successful methods applied in numerous scientific fields as well as in integrative sciences, have been those that deal with the natural phenomena. God has created the nature along with realm of knowledge, science and wisdom that are aimed to meet the real needs of humans and other creatures. Therefore, a good model is the one that would be aimed towards convergence of sciences and for knowledge development, leading to identification of natural phenomena and their subsequent mapping into real-world observations, that is called biomimetic science. Knowledge of basic and cognitive sciences as well as wisdom are required to identify the underlying laws of nature and the pattern of natural phenomena. The interdisciplinary sciences and worldwide knowledge are needed in order to be able to identify the unknown phenomena in nature and the world around us using intellectual tools, measurement devices, differentiable tests and various scientific methods. This would then lead to defining concepts and mechanisms of creation as well as development and understanding the laws governing the observed or discovered phenomena. Basic and cognitive sciences discuss questions such as “why” and “how” of phenomena and their relations whereby we discover the secrets and observe invisible life forces using different analysis and advanced scientific tools. As a result, theories, hypothesis, and equations can be innovated by which secrets and the complexity of natural phenomena and relations between them can be formulated and offered to the society. Advanced technologies can be generated by means of accurate identification of natural phenomena and the relations that may exist among them and finally by correctly mapping such relationships into our observations. This issue is rooted in the processes of basic and cognitive sciences and today a great share of advanced technologies is devoted towards advanced science. Hence for advancement and the growth of the country in science, innovation and technology, we need to invest in interdisciplinary sciences and wisdom knowledge as well discovery of new structures, so that we can achieve a level of high standard in science and technology in coming years. Thus, it is suggested that a nucleus of biomimetic science and technology research be formed by inviting scientists, researchers, entrepreneurs, policy makers, investors as well as the sponsors in order to plan and devise policies for the advancement of integrative science and wisdom that would be in line with natural phenomena where we can plan ways for the advancement in this science that is coherent with science and wisdom innovation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomematics
  • Integrative Science
  • interdisciplinary Sciences
  • fundamental Sciences
  • Secret of Unknown Phenomena
  • Natural Technology
[1]. Frodeman, R., Klein, J.T., Mitcham, C., (eds.) (2009)."The Oxford Handbook of Interdiscipliniarity". Oxford, Oxford Univ. Press.
[2]. Frodeman, R., Mitcham C. (2007)." New Direction in Interdiscipliniarity: Broad, Deep, and Critical". Bull. Sci. Technol. Soc. 27(6): 506-14
[3].Klein, J.T. (1990). "Interdiscipliniarity: History, Theory and Practice". Detroit, Wayne State Univ. Press
[4].Balsiger, P.W., (2004). "Supradisciplinary Research Practices: History, Objectives and Rationale". Futures, 36(4), 497-421
[5].Booms, M., Morawska, E. (2005)."International Migration Research: Constructions, Omissions, and the Promises of Interdiscipliniarity". Burlington, VT: Ashgate
[6].Davis, L.J. (2007). "A Grand Unified Theory Interdiscipliniarity. Chronicles Higher Educ". 53(40):B9
[7].Winquist, R.W., Iowa, F. (1982). "What are Transdisciplinary Principles? Issues in Integrative Studies". No. 1, pp. 49-67
[8].Lattuca, L.R. (2001)."Creating Interdisciplinary: Interdisciplinary Research and Teaching among College and University Faculty". Nashville, Vanderbilt Univ. Press
[9].Mansilla, V.B., Duraising, E.D. (2007). "Targeted Assessment of Students` interdisciplinary Work: an Empirically Grounded Framework Proposed". J. Higher Educ. 78:215-37
[10].Kumar, C., Ed. (2012). "Biomimetic and Bioinspired Nanomaterials", Wiley-VCH, Weinheim, Germany
[11].Bar-Cohen, Y. (2005). "Biomimetics: Biologically Inspired Technologies", Taylor and Francis Press, London
[12].von Lengerke, T. (2006). "Public Health is an Interdisciplinary, and About Wholes and Parts-Indeed, Critical Heath Psychology Needs to Join Forces". J. Health Psycol. 11(3): 395-99
[13].Nowotny, H., Scott, P., Gibbons, M. (2001). "Re- Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty". Cambridge, UK
[14]. Whitley R. (1984). "The Intellectual and Social Organization of the Sciences". Clarendon Press, Oxford.