سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروز علم یک نهاد اجتماعى است و اداره کشور نیاز به کاشتن و تراکم علم در تمام سازمان ها و نهادهاى دولتى و غیر دولتى دارد. علم کاشتنى است وضرورت دارد در ذهن مردم کاشته شود تا فرهنگ دانش مدار در کشور توسعه یابد. براى نیل به این هدف لازم است بنیادها و انجمن هاى نشاء علم براى پشتیبانى از دانش در کشور ایجاد شود که بتوانند نهال علم را نشاء بزنند. نهادهای نشاء علم در کشورهاى جهان عمدتا" از بخش خصوصی برخاسته، قوام گرفته و دوام یافته اند. موضوع نشاء علم آنچنان حائز اهمیت است که تفکر علمی و خردگرایی را در جامعه رواج داده و راه را برای پیشبرد علوم و نهادینه شدن آن و در نهایت رشد و بالندگی علمی در جوامع هموار می سازد؛ لذا، لازم است بنیادها و مؤسسات غیر دولتی در خصوص نشاء و ترویج علم درکشور تاسیس شود. تاسیس بنیادها، انجمن ها و مؤسسات نشاء علم یک حرکت اصولى براى توسعه پایدار و ترقى کشور بر پایه دانش مدارى است. نکته قابل توجه اینکه در عصر کنونی در کشورهاى جهان، بخش زیادى از توسعه علمى با حمایت و سرمایه گذاری مردم و سازمان هاى غیر دولتى خیرخواهانه صورت می پذیرد. در ایران نیز اگر این موضوع فرهنگ سازی شود، یک راه حل برای تامین هزینه هاى توسعه علمی محسوب می شود. مؤسسات خیرخواهانه پشتیبان علم و بنیادها و انجمن های نشا و پیشبرد علم مى توانند با مشورت با دانشمندان و پیشگامان علمى کشور و یا حتى با تشکیل شوراى سیاست گذارى علمى بخشى از مشکلات کشور را بر مبناى دانش مدارى حل نمایند. این مؤسسات مى توانند با حمایت از تحقیقات بنیادى و کاربردی در راستای شناخت یک بیمارى و ریشه کن کردن آن از جامعه (بیماری محور)، تحقیقات در مورد یک موضوع خاص مورد نیاز جامعه مانند دستیابى به پیش نشانگرهاى زلزله (موضوع محور) و تربیت نیروى انسانى مستعد از میان طیف محروم جامعه (نخبه محور) را بعهده بگیرند. شاید این فعالیت موجب شود که مردم با تمایل، انگیزه و گستره دید بازتری نسبت به ارائه حمایت مالی و تحقق نیات خیرخواهانه خود اقدام نمایند. لذا به منظور عملیاتی نمودن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسى، راه اندازی بنیادها و مؤسسات غیر دولتی در پیشبرد علم با پشتوانه مالی مراکز خیرخواهانه مورد تاکید میب اشد. با توجه به اهمیت نشاء علم در کشور، این نشریه "نشاء علم" نامگذارى شده است تا بتوان تحت لوای این اسم و مسمى سرعت نفوذ در اذهان جامعه را بالا برد و همچنین ترویج این فکر را در ایران همه جا گیر نماید که میب اید در هر کوى و برزنى علم را کاشت و از میوه آسمانى آن بهره مند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editorial :Science Cultivation

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, science is a social institution and the administration of the country needs to cultivate the science in governmental and non-governmental organizations. Science is implantable and needs to be cultivated in the minds of the people in order to develop a knowledge-based culture. To achieve this goal, it is necessary to establish foundations and associations for the cultivation of science to support knowledge in the country. The cultivation and institution of popular science in the countries are mainly emerged from the private sector which have been established and survived. The issue of science cultivation is so important that it has spread scientific thinking and rationalism in the society. It paves the way for scientific growth and development in the society. The establishment of institution for the cultivation of science is a fundamental movement for sustainable development and progress of the country based on knowledge. It is noteworthy that in the present era in the countries of the world, a large part of scientific development is done with the support and investment of people and non-governmental organizations, in Iran if this issue is cultured, a solution to provide the support of scientific development. Charitable organizations supporting science and foundations and associations for the promotion and advancement of science can solve part of the society's problems on the basis of knowledge by consulting with scientists and scientific pioneers. These institutions can support fundamental and applied research in the area such as: recognizing a disease and eradicate it from society (disease-based), research on a specific issue needed by society such as earthquake issue (subject-based), precursors and training talented human resources among the deprived spectrum of society (elite-centered). Perhaps aforementioned activities will cause people to be more willing, motivated and open-minded to provide financial support and fulfill their benevolent intentions.
In order to implement the general policies of Article 44 of the Iran Constitution, the establishment of non-governmental institutions in the promotion of science with the financial support of non-governmental sectors is emphasized.
Due to the importance of cultivation of science in the country, this journal has been named "Science Cultivation " in order to penetration fast in the society under the banner of this name and also to promote this idea everywhere in Iran.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial words
  • social institution
  • cultivate the science