نقش بالقوه شیمی در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

شرکت صنایع شیمیایی دارویی ارسطو، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، شاخه شیمی.

چکیده

خام فروشی ذخایر خدادادی کشور، اعم از نفت، گاز، مواد معدنی، مواد طبیعی، و فلزات، نمادی غم انگیز از اقتصاد کشور است. این نوع اقتصاد در ایجاد کار، پایگاه مالیاتی برای دولت و ارتقاء فنآوری موفق نیست. لزوم دگردیسی این اقتصاد به اقتصاد پیشرفته و قائم بر صنایع دانش بنیان از دهه ها قبل خواست و آرزوی مردم، متخصصین و دولتمردان بوده است. با این وجود ما در این دگردیسی موفق نبوده ایم، که خود معلول خرد جمعی ما است. بررسی آمار و ارقام کشور های غربی در ترسیم نقشه راه دگردیسی اقتصاد کشورمان لازم ولی کافی نمی باشد. این گونه بررسی ها عمدتاً نتیجه ملموسی برای دگردیسی اقتصاد کشور و قائم شدن ان بر صنایع دانش بنیان نداشته است. این نوشتار پیشنهاد متفاوتی را برای دانش بنیان نمودن صنایع شیمیایی کشور در 4 بخش مطرح می نماید. اول، شناخت درجه خرد جمعی خود و اقدام به توسعه سیاسی بمنظور ایجاد زمینه پیشرفت اقتصادی و صنعتی میباشد، دوم شناخت مزیت نسبی کشور و تمرکز بر دانش بنیان نمودن آن ، سوم بررسی الگو هایی که با واقعیت های فرهنگی ما در راستای توسعه سیاسی قرابت بیشتری دارند، و چهارم پیشنهاد نقشه راه بر اساس موئلفه های مورد اشاره به منظور دانش بنیان نمودن صنایع شیمیایی که در آن دارای مزیت نسبی می باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential Role of Chemistry in Economic and Social Structure of Iran

نویسنده [English]

  • Khashayar Karimian
Arasto Pharmaceutical Chemicals Company, Iran Academy of Science, Chemistry Branch.
چکیده [English]

Sales of raw material such as crude oil, natural gas, natural products, and metals is a reflection of an under-developed economy, which fails to provide added value, tax base for the government or advance the domestic technology. Although the necessity for transformation of Iran’s present economy to a science- and technology-based economy has been recognized by policymakers, specialists and laymen, we have failed in this transformation- itself a result of our collective wisdom. Analysis of the Western economies is necessary but insufficient in arriving at a roadmap for the transformation of our economy. This paper approaches the issue from a different perspective under 4 topics. First, self-evaluation, the level of our collective wisdom and the political development needed to afford the platform for the transformation of our economy. Second, recognition of our comparative advantage and a roadmap focused on the transformation of our present economy to a science- and technology-based economy. Third, review of the approaches taken by other countries with similar cultural heritage and socio-economic standing and forth, recommendation of a roadmap based on the above-mentioned parameters for the transformation of our chemical industry, in which Iran has a clear comparative advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemistry and value added
  • Knowledge based industry
  • Technology-based economy
  • Social benefits
  • Political development
  • Cultural heritage
[1] . Sarton, G. (1975) "Introduction to the History of Science (volumes I-III)", Robert E Krieger Publishing Co, Huntingdon, New York.
[2] . Starr, C.G. (1965) "A History of the Ancient World", Oxford University Press, New York, pp. 186, 268, 281.
[۳]. فروغی، م. ع.، (1324). «سیر حکمت در اروپا»، انتشارات البرز، با تصحیح امیر جلال الدین اعلم، تهران ص. ۱۲۸
[4] . Ibid 2, p.330.
[5] . Edelstein, L, (1967) "Ancient Medicine", Johns Hopkins University Press, Baltimore P. 26.
[6] .Osborne, C, (2004) "Presocratic Philosophy: A Very Short Introduction", Oxford University Press. Oxford, p. 29.
[7] .Gregorian, V, (2003) " Islam: A Mosaic, Not a Monolith»", Brookings Institution Press, New York, 2 مداد العلماء أفضل من دماء الش 􀋰􀋰 هداء 38 – p 26
[8] .Hard, R, (1997) " Marcus Aurelius, Meditations, Woodsworth Editions Ltd "., Hertfordshire, Book I. 14. Translation, (Ibid 2, p.580).
[9] .Heather, P. (2006) "The Fall of the Roman Empire", Oxford University Press, Oxford, p. 249.
[10] . Ibid 2, pp. 544, 678.
[11] .Holt, J.C., (1992), "Magna Carta", Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, p. 1.
[12] .Bottero, J. Cassin, E, Vercoutter, J. Eds, (1965) "The Near East: The Early Civilization", Delacorte Press, New York, p.52
[13] .Ibid 2, p.382.
[14] .Weiner, M.; Huntington, Sٌ.P, Editors (1987), ] "Understanding Political Development", Little Brown, New York.
[۱۵]. سیروس شفقی دانشگاه تهران (1349)، "مقایسه ایران امروز با اروپای دیروز بر اصول علمی استوار نیست"، خواندنیها، 61، ۷
[16]. خشایار کریمیان، "زیر ساخت های دگردیسی دانش به فناوری"، نشاء علم، (۱۳۹۰)، ۱، 6.
[17] Naghizadeh, A. (2004), "The Process of Political Development in Iran and Turkey: A Comparative Study", Center for Research and Middle East Strategic Studies, 6, 21-36
[18] Yocekok, A.N (1968) "The Process of Political Development in Turkey", Politics, 96 (see http://www. politics.ankara.edu.tr/dergi/tybook/9/Ahmet_Naki_ Yucekok.pdf)
[19]. Kostelecky, T. (1993)," Political Transformation in East-Central Europe: Are There General Patterns of Development from Communism to, EU Membership", p.37. (see http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/ sympo/03september/pdf/T_Kostelecky.pdf)
[20]. Kisinger, H.A. (2011), "On China", Penguin Press, New York, pp 11,168, 172.
[21]. He, Z. (2000), "Corruption and Anti-Corruption Reform in China", Communism and Post-Communism Studies, 33, 243-270.
[22]. Johnson, J.C. (2013) "China Announces Sweeping Reform Agenda at plenum", Center for Strategic and International Studies, (see http://csis.org/publication/ china-convenes-12th-national-peoples-congress).
[23]. Azimov, I (1965) "A Short History of Chemistry", Anchor Books Doubleday & Co, New York, P. 36.
[24]. نیاز مند، س.ر. (۱۳۹۰) رضا شاه از سقوط تا مرگ"، حکایت قلم نوین، چاپ دوم. ۷۸
[۲۵]. علی اکبر صبوری، تولید علم در ایران در سال ۲۰۱۰، نشاء علم، ۱۳۹۰، ۲، 16
[26]. Lei, J. (1992)" The Political Economy of South Korean Development, International Sociology", 7, 285.
[27]. Sirowy, L., Inkeles, A. (2007) "The Effect of Democracy on Economic Growth and Inequality", A Review, Comp. Soci, 6, 481-507.
[28]. Shrabani. S.,Campbell, N., (2007)." Studies of the Effect of Democracy on Corruption", 36th Australian Conference of Economists, S.Saha@massey.ac.nz.
[29]. Kim, K.S. (1985) "Industrial Policy and Industrialization in South Korea: 1961-1982 Lessons on Industrial Policies for Other Developing Countries", Kellogg Institute for International Studies, Working Paper 39.
[30]. Gebhardt, K. and Ullrich, A., (2008)" Nature Reviews Cancer", 8, 473-480.
[31]. Szmant, H.H. (1988) "Organic Building Blocks of the Chemical Industry", Wiley-Inter-sciences Publications, New York.
[۳۲]. آمار واردات مواد اولیه دارویی ۱۳۸۵ (اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر، سازمان غذا و دارو
[33]. Rouhi, M. A. Ed. (2014) "World Chemical Outlook", Chemical and Engineering News, Jan 13, 9.
[34]. Wood, L. (2013), "Agrochemicals and Pesticides Market in Iran: Business Report, Sector Publishing Intelligence Ltd.", London.
[۳۵]. شهریار اسلامی تبار، محمد رضا الهی منش (۱۳۸۸)، "مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی، دارویی و بهداشتی، انتشارات مجدد
[36]. Stack, A. (2008), J. "International Patent Law: Cooperation, Harmonization, and an Institutional Analysis of WIPO and the WTO", A Thesis Submitted in Conformity wit the Requirement for the Degree of Doctor of Juridical Science University of Toronto, pp. 203-219.
[37]. Stack, A. (2011), J. International Patent Law: "Cooperation, Harmonization, and an Institutional Analysis of WIPO and the WTO", Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, USA, p. 74.