تبیین راهکارهای فرایند تولید ثروت دانش‎بنیان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله حاصل تأملاتی است در جستجوی پاسخ این پرسش که: «چرا علیرغم نزدیک به دو دهه رواج گفتمان تشکیل اقتصاد دانش‌بنیان در نهادهای سیاستگذار ایران، همچنان در آغاز این راه هستیم؟.» در این سمت و سو به تبیین نقش سه نهاد دولت، صنعت و دانشگاه به مثابه سه کانون اصلی سامانه اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته شده‌است. در ادامه با توجه به نقش کلیدی دانشگاهها در شکلگیری اقتصاد دانش‌بنیان، بر ضرورت بازاندیشی مأموریت‌های این نهاد تأکید شده است. سپس نقش دولت‌ها و صنعت تحلیل شده و تأثیر توجه به مزیت‌ها و اولویت‌های بومی در شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان (با اشاره به دو حوزه مطالعاتی دارای اولویت یعنی داروسازی و شیمی) بررسی میگردد. در پایان فهرستی از مهمترین راهکارهای مقابله با کاستی‌های موجود در این خصوص پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Remarks on Knowledge-Based Wealth Production, Procedures and Mechanisms

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shaabani 1
  • Negar Davari-Ardakani 2
1 Department of Chemistry, Shahid Beheshti University, Tehran Iran.
2 Associate Professor, Department of Literature, Shahid Beheshti University, Tehran Iran.
چکیده [English]

The present article is the outcome of reflections which seek to answer the following question: What are the barriers against establishing knowledge -based economy in Iran despite two decades of popularizing this discourse?” To this end, the roles of three key institutions, namely government, industry and university as the cornerstones of knowledge-based economy system have been investigated. Considering the canonical role of universities in the establishment of knowledge-based economy, the present status of universities has been reconsidered and a revision of their missions is proposed. In addition, a focus on local merits and priorities has been considered as an important factor in establishment of knowledge-based economy by referring to the two fields of pharmacy and chemistry. The article ends with a list of procedures for moving towards knowledge-based economy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based Economy
  • Government
  • University
  • Industry
  • Revision of Missions
  • Merits and Priorities
[1].OECD, "The Knowledge-Based Economy", Paris, 1996.
[۲]. رضا منصوری. (1384). "ایران 1427: عزم ملی برای توسعه علمی و فرهنگی". تهران: انتشارات طرح نو
[۳]. الوین تافلر و هایدی تافلر . (۱۳۸۷)." ثروت انقلابی". ترجمه رضا امیررحیمی. تهران: انتشارات نشر ماهی.
[4].OPEC Annual Statistical Bulletin," Organization aof the Petroleum Exporting Countries", 2013.
[5]."Global Chemical Industry: Profile and Trends", Genova, 2009.
[6] فریدمن، تاماس ال. (۱۳۸۹). "دنیا مسطح است: جهانی شدن در قرن بیست و یکم". ترجمه رضا امیررحیمی. تهران: انتشارات نشر ماهی.
[7]. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۰)." برنامه راهبردی توسعه علوم پایه ". تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۰). سند راهبردی توسعه علوم پایه. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
[8].Klaus Schwab, "The Global Competitiveness Report", 2012-2013, World Economic Forum.
[۹]. جنتی فرد، محمد و حامد نیک رفتار. (۱۳۹۰)." گزارش رقابت پذیری ایران". تهران: مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی
[10].Indian Chemical Industry-xiith, "Five Year Plan"2012-2017.
[11]."Turkey›s Pharmaceutical Sector Vision 2023 Report".
[۱۲]. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (۱۳۹۰)، "گزیده مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران".