پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکار های مهاری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک بیوفیزیک

چکیده

سوءرفتارپژوهشی به عنوان نقض‌غیرقابل تشخیص مکاشفات علمی، در عصر کنونی پدیدهای در حال رشد است. آنچه این پدیده را حایز اهمیت نمودهاست، اختلال و آسیبی است که بر پیکره دانش، جامعیت و اعتبار آن وارد میکند. شکل‌گیری اشکال جدید سوءرفتارهای پژوهشی، هم اکنون تلاش سازمان‌های جهانی را به شناخت و ردیابی اشکال پیدا و پنهان آنها و دعوت از جامعه علمی برای برخوردی مسئولانه و بازدارنده با این جریانات معطوف داشته است. در این مقاله از یک سوضمن مرور موارد جدید این پدیده ناشایست در حوزه مؤلفان نظیر نشر سالامی ، موارد حادتر آن در حوزه سردبیران یعنی استناد اجباری، مهندسی کاذب ضریب تأثیر مجلات، انتشارهدفدار مقالات مروری معرفی شده‌است. از سوی دیگر با بیان عوامل مؤثر در از دست رفتن اخلاق پژوهشی، امانت داری علمی و رشد سوءرفتارهای‌پژوهشی، ضرورت افزایش مسئولیت و تعهد پژوهشگران، راهکارهای‌کنترل‌اجتماعی این فرایند مخرب علمی و راه‌های درمان مورد بررسی قرارگرفته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Avoid from Research Misconduct and its Inhibition Mechanism

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Taghavi 1
  • Ali Akbar Saboury 2
1 Faculty of Biological Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Research misconduct, as an unrecognizable contravention of scientific revelation, is a developing phenomenon in the present years. Its destructive effect on the body, integrity and reliability of knowl-edge has made it very important. The recognition and tracking of obvious and ambiguous new forms of research misconducts and invitation of the scientific communities to committed encountering with them are the main concern of global organizations. This study presents a brief overview of new au-thors’ research misconducts as salami publishing and editors’ more acute research misconducts as coercive citation, pseudo- engineering of impact factors and citation cartel. Also, the effective factors in the loss of research ethics, scientific integrity, researchers’ commitment, social control mechanism of research misconduct and its treatment were studied in details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Misconduct
  • Plagiarism
  • Coercive Citation
  • Control Mechanism
  • Treatment
[۱]. موسوی دوست، س.، فنودی، ح. (۱۳۸۹) "تخلفات و دستبردهای علمی و ادبی". نشریه نشاء علم، سال اول، شماره اول، صفحات ۲۹-21.
[2]. Editorial. (2013). "Whither Research Integrity? Plagiarism, Self-Plagiarism and Coercive Citation in an Aage of Research Aassessment" , Research Policy, Vol. 42,PP. 1005– 1014.
[3]. Lee, J. (2011)."The Past, Present, and Future of Scientific Misconduct Research: What Has Been Done? What Needs to be Done?". Journal of the Professoriate, Vol. 6, PP. 67-83.
[4]. National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, and Institute of Medicine. (1995). "On Being a Scientist: Responsible Conduct in Research", 2nd ed., National Academies Press, Washington DC, 39p.
[5]. نادری، م.، رحیمی وقار، ر.، ، موسوی موحدی، ع. ..(۱۳۹۰). "رهنمودهای اخلاقی برای نویسندگان نوشتارهای پژوهشی"، نشریه نشاء علم، سال دوم، شماره اول، صفحات ۵۷-۵۳.
[6]. Wells, S. Farthing, F., M. (2001). "Fraud and Misconduct in Biomedical Research Lock", Edited by, BMJ Books, London, 264p.
[7]. Michael C. Loui. (2002)."Seven Ways to Plagiarize: Handling Real Allegations of Research Misconduct", Science and Engineering Ethics, Vol. 8, PP. 529-539.
[8]. Dooley, J. J., Kerch, H. M. (2000). "Evolving Research Misconduct Policies and Their Significance for Physical scientists", Science and Engineering Ethics, Vol.6, PP.109–121.
[9]. Proceedings of the Retreat on: "The Journal’s Role in Scientific Misconduct "(2003). Resort and Conference Center Lansdowne, Lansdowne, Virginia.
[۱۰]. موسوی موحدی، ع. 1.(1376). "شیوه های نشر و اشاعه یافته های علمی، مجموعه مقالات همایش روش شناسی و فنون تحقیق "، دانشگاه، تهران، صفحات ۲۳۸ - 204.
[۱۱]. موسوی موحدی، ع. ا.، کیانی بختیاری، ا.، چمنی، ج. خ. (۱۳۸۲). "روش های تولید و اشاعه یافته های علمی"، مجله رهیافت، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی ، شماره ۳۱، صفحات ۱۹-5.
[12]. Flynn, L. R., Goldsmith, R. E. (2013). "Case Studies for Ethics in Academic Research in the Social Sciences", SAGE Publications Inc., Washington DC, 104p.