نقش فناوری چند رسانه ای در پیشرفت علمی کشور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

پژوهشگر پسا دکترا در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

اصطلاح چندرسانه‌ای عبارت است از انتقال اطلاعات از طریق چند رسانه(تصویر، متن، صدا ویدئو...) در کنار یکدیگرکه توسط فناوری ارتباطات و رایانه، کنترل می شوند. نظام چند رسانه ای به دو صورت خطی و غیرخطی قابل استفاده است. نظام‌های چند رسانه ای به صورت‌های مختلف صوتی، تصویری، و نوشتاری مورد استفاده قرار می گیرد که آموزش و یادگیری به کمک رایانه؛ ذخیره و بازیابی اطلاعات دیداری و شنیداری؛ پایگاه های اطلاعاتی چندرسانه‌ای؛ همایش‌های تصویری و کتابخانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای از کاربردهای متنوع آن است.اجرای نظام های چند رسانه ای در فضای مجازی که سرعت آن بسیاربالاتر از دنیای فیزیکی است زمان برای بازبینی امور کاهش می یابد لذا در این موقعیت اخلاق و رعایت مسائل اخلاقی به مراتب اهمیت بیشتری پیدا می کند. با توجه به کاربردهای متنوع فناوری چند رسانه ای ایجاد رشته چند رسانه ای بطور تخصصی در دانشگاه های کشور همگام با ارزش‌های اخلاقی نقش مهمی در پیشرفت علمی کشور ایفاء می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Multimedia Technology in Scientific Progress of Nation

نویسنده [English]

  • Parvaneh Maghami
Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB), University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Multimedia is a media that uses multiple forms of information content and information processing (e.g. text, audio, graphics, animation, video, interactivity) to inform or entertain the user and it can be controlled by computer technology. Multimedia divided into linear and non-linear categories. Different forms of multimedia consist of electronic publishing and multimedia education and com-puter- assisted learning, audio and visual information storage and retrieval, multimedia databases, video conferences, digital libraries, and video games. Multimedia systems are running in virtual space that is faster than the physical world. Therefore the required time for reviewing decreases. For these reasons the ethics will be much more important in this area. Moreover due to diverse ap-plications of multimedia technology, establishing specialized courses of multimedia in universities that are consistent with moral values plays an important role in scientific progress of nation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia
  • Virtual Space
  • E-learning
  • Multimedia Database
[1]. W. Grosky, R. Jain, R. Mehrotra(1997)"TheHandbookof Multimedia Information Management",Publisher:Prentic Hall.
[2] . Z. N. Li and M.S. Drew (2004)"Fundamentals of Multimedia", Publisher:Prentice-Hall/Pearson.
[۳] . پژوهشنامه اطلاع رسانی گزارش اولین جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای "(۱۳۷۷) س. دوم، ۷: 5؛9.
[4]. موزه های مجازی و شبکه جهانی وب: رهیافتی نوین برای دسترسی به مجموعه های رقمی" (پاییز و زمستان ۱۳۷۷). فصلنامه کتاب. دوره نهم، 3 و 4: 60-۷۰.
[5]. پژوهشنامه اطلاع رسانی "ویرایش جدید دایره المعارف چندرسانه ای بوک شلف "(تیر ۱۳۷۷) س. اول، ۱۱.
[6]. Bush, V. "As We May Think".(1945) Atlantic Monthly. Vol. 176, No. 1: 101-108
[7]. Feifer, R.G.; Tazbaz, D. (1997) "Interface Design Principles for Interactive Multimedia". Telematics and Informatics. Vol. 14, No.1: 51-65
[8]. Hofstetter, Fred T. (1995) "Multimedia Literacy". London: McCraw-Hill
[9].Kousha, Kayvan. (1999) "DVD: the Next Evolutionary Step for Publishing Multimedia Reference Sources". Online & CD-ROM Review. Vol. 23, No. 4: 203-205;
[10] .Large, A., [et.al]. )1996) "Effect of Animation in Enhancing Descriptive and Procedural Texts in a Multimedia Learning Environment". Journal of the American Society for Information Science. Vol. 47, No. 6: 437-448;
[11] .Idem. (1995) "Multimedia in Primary Education: How Effective Is It?". School Library Media Quarterly. Vol. 24, No. 1: 19-25;
[12]. Multimedia:"The Complete User-Friendly Guide to the Internet, World Wide Web, DVDs, Virtual Reality", CDROMs and 3Dgames. London: Dorling Kindersley(1998)
[13].Rocheter, Jack B. (1996)"Using Computers and Information". Indianapolis: Qve Education,;
[14]. Idem. (1998) "Multimedia Systems in Libraries and Their Applications". Ibid. Vol. 18, No. 6: 25-40;
[۱۵]. "استفاده از سیستم های چند رسانه ای در خدمات مرجع". فصلنامه کتاب. دوره هشتم، ۱ و ۲ (بهار و تابستان 1376): ۷۳-۹۲
[16] .Ramaiah, C.K.(1998)"Multimedia Applications in Libraries". DESIDOC Bulletin of Information Technology. Vol. 18, No. 6: 3-4;
[17]. Anderson, T. (2008) "Towards a theory of online learning". In T. Anderson (Ed.), Theory and Practice of Online Learning, (2), Edmonton, AB: AU Press, 45-74.
[18].Rowley, J. (1998)"Towards a Methodology for the Design of Multimedia Public Access Interfaces". Journal of Information Science. Vol. 24, No. 3: 155-166;
[19].Sleurink, Hans. "The Multimedia Dictionary". S.V. «Multimedia».
[20]. "Webinar Definition". PC Magazine Encyclopedia. Retrieved 2008-06-29.
[۲۱] سعید رضا عاملی (۱۳۸۹) کتاب: "رویکرد انتقادی به استعمار مجازی آمریکا: امپراتوری های مجازی و قدرت نرم "، تهران، انتشارات امیر کبیر .