چگونه دانشگاهها با دانش آموختگان ارتباط برقرار می‌کنند؟

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه روانشناسى و علوم تربیتى، دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

برقراری و حفظ ارتباط متقابل دانشگاه و دانش آموختگان همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام های آموزش عالی بوده است. هدف از این مطالعه شناسایی فعالیت ها، برنامه ها و خدمات دانشگاه های کشورهای منتخب جهان در برقراری ارتباط با دانش آموختگان می باشد. بدین منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی محتوای برنامه ها، اقدامات و خدمات دانشگاه های کشورهای منتخب جهان در این زمینه مورد تحلیل قرار گرفته است. انتخاب کشورهای مورد مطالعه به صورت هدفمند بوده و بر مبنای طبقه بندی یونسکو از مؤسسات آموزش عالی جهان، 7 کشور و از هر کشور حتی الامکان 2 دانشگاه که در این حوزه اقداماتی انجام داده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که دانشگاه های مورد مطالعه با تدارک برنامه هایی در زمینه اطلاع رسانی، تدارک فرصت های یادگیری و یاددهی، ارزیابی و پیگیری دانش آموختگان، برگزاری رخدادهای خاص دانش آموختگان و غیره ارتباط خود را با دانش-آموختگان برقرار می کنند و با ارایه خدمات و مزایای ویژه ای در ابعاد علمی، شغلی، رفاهی و الکترونیکی به دانش آموختگان، در تلاشند تا از توان مشارکت آنها در زمینه های مختلف دانشگاه استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How Universities Develop Relations with Alumni?

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Arasteh 1
  • Tooran Esfandiarie 2
1 College of Psychology and Education, Kharazmi University, Karaj, Iran.
2 Islamic Azad University, Sceince and Research branch,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Establishing and maintaining reciprocal relations between the university and alumnus always considered important by policy makers and planners in higher education systems. The purpose of this study was to identify activities, programs and services to create relations with alumnus in selected world universities. By using descriptive method, the content strategies and services of selected world universities were analyzed.
The selection of countries were purposefully, and based on UNESCO’ worldwide classification of higher education institutions. A total of seven countries and two universities in each country that had some achievements in university alumni relations were studied. The research showed that studied universities arranged programs in informing, providing opportunities for learning and teaching, assessment, follow-ups, organizing special events etcetera in order to find relations with alumnus. In addition, they make efforts to present academic and career services, electronic services and other benefits to utilize maximum potential participation of alumnus in the variety of situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alumnus Relation
  • Methods
  • Programs
  • Higher Education
  • Iran
[1]. Shaindlin, A. (2009). "Alumni Achievement Metrics and University Rankings", Available at http://www.alumnifutures.com.
[2] .Overall College Rankings, Available at https:// www.alumnifactor.com/node/5836.
[۳]. کازال، بولا و همکاران (۲۰۰۷). "رتبه بندی دانشگاهی در جهان"، ترجمه محمد شرقی، ماهنامه تدبیر: شماره 206، تیر ۱۳۸۸، پژوهشگاه مطالعات اجتماعی و فرهنگی، .Available at http:// www.sid.ir
[4]. Arnold, G. L. (2003). "Friend Raisers and Fund Raisers: Alumni Relations and Development In Large", Public Universities, A Dissertation of The University of Michigan. pp. 1-3. Available at http:// www. Proquest. Com.
[5] .Hurwitz, J. L. (2005). "An Exploratory Study of Effectiveness in Alumni Relations at four Research Universities", Graduate College University of Nevada, Las Vegas. Available at: http://www. Proquest. Com.
[6]. Hummel, R. (2001). "Factors Influencing Alumni Connection and Commitment. Faculty of Arts & Science University of Lethbridge", Alberta, Canada.Available at: http://www. Proquest. Com.
[7]. http:// www.ujalumni.co.za/membership/payingmembership/paid-benefits/
[8] .http:// alum.mit.edu/benefits/Alumni Benefits.
[9] .http:// www. unilorin. edu. ng/ index. php/ endowment-and- alumni- relation.
[10].http://www.uaeu.ac.ae/alumni/news_and events/2011/06/20110621_press_release_alumni_site_launch_en.pdf.
[11] .http:// alumni.harvard.edu/haa/alumni-services.
[12].http://www.ict.ox.ac.uk/oxford/groups/ict_forum/papers/tt08/BSP-report.xml?ID=body.1_div.4.
[13].http: // www.uaeu.ac.ae/ Alumni _ Events.htm.
[14]. http:// www.uaeu.ac.ae/ccpp/student/student.shtml.
[15] .https:// www.alumni.ox.ac.uk/page.aspx?pid=1372.
[16]. https:// www.alumni.ox.ac.uk/page.aspx?pid=977.
[17]. http:// www.alumni.cam.ac.uk/news/cam/.
[18] .http:// www.alumni.cam.ac.uk/news/newsletters/.
[19]. http:// www.uct.ac.za/dad/alumni/publications/uct_alumni_news/.
[20] .http:// www.ujalumni.co.za/resources/uj-advanc.
[21] .http:// www.utm.my/alumni/alumni-circle.
[22] .http:// www.alumni.cam.ac.uk/news/ebulletin/.
[23]. http:// www.alumni.cam.ac.uk/news/newsletters.
[24]. http:// www.alumni.cam.ac.uk/benefits/camcard/.
[25]. http:// www.uct.ac.za/dad/alumni/update/.
[26].http://www.utm.my/alumni/iutmalumni-the-firstacademic-iphone-application-in-malaysia/.
[27].http:// www.alumni.cam.ac.uk/benefits.
[28].http:// alum.mit.edu/benefits/.
[29].http:// www.uct.ac.za/dad/alumni/publications/fac_news/.
[30]. http:// unibenalumni.com/Public/viwUbaaNews.aspx.
[31] .http:// www.uaeu.ac.ae/about/news/events.shtml.
[32]. https:// giving.mit.edu/priorities/ocw/.
[33] .https:// www.alumniweb.ox.ac.uk/page.aspx?pid=869.
[34].https://www.alumniweb.ox.ac.uk/page.aspx?pid=3740.
[35] .https:// www.alumniweb.ox.ac.uk/page.aspx?pid=888.
[36]. http:// www.alumni.cam.ac.uk/benefits/lifelong.
[37].http://www.unilorin.edu.ng/index.php/en/endowment-and-alumni-relations.
[38]. http:// www.utm.my/alumni/2012/04/18/alumnimeetings/.
[39].http:// www.utm.my/alumni/2012/04/18/alumniopen-day/.
[40].http://www.utm.my/alumni/2012/04/18/homecoming-reunion/.
[41] .http:// www.utm.my/alumni/2012/04/18/pre-graduation-night/.
[42] .https:// www.alumni.ox.ac.uk/page.aspx?pid=1300.
[43].http://www.alumni.cam.ac.uk/groups/leadership/leadership2012/.
[44].http:// www.uct.ac.za/dad/alumni/events/.
[45]. http:// www.ujalumni.co.za/network/about/focus/.
[46] .http:// www.ujalumni.co.za/network/convocation/.
[47]. http:// www.uaeu.ac.ae/alumni/news_and_events/news_and_events.shtml.
[48]. http:// alumni.utm.my/tokoh-alumni/.
[49].http:// www.utm.my/alumni/2011/06/29/alumniappreciation-award/.
[50].http:// unibenalumni.com/Public/ubaaAlumniDisting.aspx.
[51] .https:// www.alumni.ox.ac.uk/page.aspx?pid=590.
[52] .http:// www.alumni.cam.ac.uk/groups/srmaward/.
[53]. http:// alumni.harvard.edu/about-haa/awards.
[54].http:// alumni.harvard.edu/volunteer/fundraising/volunteer-resources/donor-recognition.
[55].http:// alum.mit.edu/volunteering/RecognitionAwards.
[56].http:// alum.mit.edu/volunteering/RecognitionAwards/award-nominations.
[57].https://alum.mit.edu/volunteering/Volunteer-Tools/NominationsGuide?destination=node/17607.
[58].http:// www.ujalumni.co.za/network/awards/dignitas/.
[59].http://www.utm.my/alumni/2012/04/18/formation-of-alumni-sector-group/.
[60]. http:// www.ujalumni.co.za/misc/affinity-groups/.
[61].http:// alumni.harvard.edu/haa/clubs-sigs/sigs-directory
[62].http://alum.mit.edu/networks/SharedInterest-Groups/Affinity_Groups?destination=node/17070.
[63] .https:// www.alumni.ox.ac.uk/page.aspx?pid=3933.
[64]. https:// www.alumniweb.ox.ac.uk/page.aspx?pid=546.
[65] .https:// www.alumniweb.ox.ac.uk/page.aspx?pid=551.
[66].http:// alumni.utm.my/alumni4/AlumniGroups/Koperasi.html.
[67] .http:// alumni.harvard.edu/haa/clubs-sigs/clubs-directory.
[68].http://alum.mit.edu/networksClubs?destination=node/17058.
[69] .https:// alum.mit.edu/maps/.
[70].http://alumni.harvard.edu/haa/clubs-sigs/overview/global-pass.
[71]. https:// www.alumni.ox.ac.uk/page.aspx?pid=554.
[72].http:// alum.mit.edu/networks/Clubs/international?destination=node/1705
[73].http://www.alumni.cam.ac.uk/groups/workinggroup/.
[74].http:// www.uct.ac.za/dad/alumni/offices/uctcanada/.
[75].https:// www.alumni.ox.ac.uk/page.aspx?pid=3772.
[76].https:// www.alumni.ox.ac.uk/page.aspx?pid=547.
[77].http:// www.alumni.cam.ac.uk/groups/freshers/.
[78].http://my.alumni.cam.ac.uk/s/1321/interior.aspx?sid=1321&gid=1&pgid=758.
[79].http:// groupspaces.com/oxsas.
[80].http://alumni.harvard.edu/haa/clubs-sigs/programs/speakers.
[81] .http:// Indian Institute of Technology Delhi(IITD): Alumni Affairs and International Programmes Unit. Available at: http://www. iitdAlumni. Com.
[82].http://alumni.harvard.edu/volunteer/crimsoncompass.
[83].https:// alum.mit.edu/students/GraduatingStudents?destination=node/17153.
[84]. https:// www.alumni.ox.ac.uk/page.aspx?pid=658.
[85]. http:// www.uct.ac.za/dad/uct_air/overview/.
[86]. http:// alum.mit.edu/networks/Clubs/events/summer_sendoff.
[87].https:// alum.mit.edu/benefits/CareerGuidance/ExternshipProgram?destination=node/16897.
[88]. http:// www. utm. my/ alumni/ Alumni Liaison Unit.
[89].http:// www.utm.my/alumni/iutmalumni-the-firstacademic-iphone-application-in-malaysia.
[90].http:// my.alumni.cam.ac.uk/s/1321/interior.aspx?sid=1321&gid=1&pgid=792.
[91].http:// my.alumni.cam.ac.uk/s/1321/interior.aspx?sid=1321&gid=1&pgid=787.
[92].http:// my.alumni.cam.ac.uk/s/1321/interior.aspx?sid=1321&gid=1&pgid=784.
[93]. http:// giving.mit.edu/priorities/athletics/.
[94]. http:// alumni.harvard.edu/travel.
[95] .http:// alum.mit.edu/travel/Abou.
[96] .https:// www.alumniweb.ox.ac.uk/page.aspx?pid=2907.
[97].http:// www.alumni.cam.ac.uk/travel/Unbound5.pdf.
[98].http:// www.ujalumni.co.za/membership/payingmembership/paid-benefits/.
[99].http:// www.ujalumni.co.za/resources/academictranscript.
[100]. http:// www.cantab.net/content/help/about.php.
[101]. https:// www.alumni.ox.ac.uk/page.aspx?pid=977.
[102] .http:// www.aus.edu/info/200211/alumniservices.
[103] .In http:// www. uniben. edu/ alumni- directorate.
[104] .http:// www.utm.my/alumni/.
[105]. http:// www.alumni.cam.ac.uk/news/puplication book/.
[106] .http:// www.uaeu.ac.ae/ccpp/student/student.shtml.
[107]. http:// www.uaeu.ac.ae/ccpp/student/job_navigator.shtml.
[108] .http:// www.ujalumni.co.za/resources/jobsearch/.
[109].http:// www.careers.ox.ac.uk/our-services/theoxford- careers-network/.
[110] .http:// gecd.mit.edu/career/alum
[111] http:// www.aus.edu/info/200201/alumni_events.
[112].http://www.uaeu.ac.ae/alumni/news_and events/2011/04/24_iWIL_Al_Ain_Career_Fair.pdf.
[113].https:// alum.mit.edu/benefits/CareerGuidance/ ICAN?destination=node/16899.
[114].http://www.aus.edu/info/200210/career_services
[115].http:// alum.mit.edu/benefits/CareerGuidance?d estination=node/16902.
[116] .http:// www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/emba.
[117].http:// alum.mit.edu/benefits/AlumniBenefits?d estination=node/16895#a3.
[118]. http:// www.sbs.ox.ac.uk/programmes/execed/map.
[119].https://www.alumniweb.ox.ac.uk/page. aspx?pid=892.
[120].http:// alumni.utm.my/utm-alumni-endowment-fund/.
[121]. http:// alumni.utm.my/alumni-house-upa-office/.
[122] .http:// unibenalumni.com/Public/infoUbaaService. aspx.
[123].http:// www.ujalumni.co.za/misc/psycad/.
[124].https://www.alumniweb.ox.ac.uk/page. aspx?pid=797.
[125].http:// alum.mit.edu/benefits/AlumniBenefits#a2.
[126].http:// alumni.utm.my/privileges/.
[127].http:// alumni.harvard.edu/volunteer/fundraising/ parents.
[۱۲۸] . وبگاه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران Available at http://www.fanni.info /
[۱۲۹]. وبگاه بنیاد حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران. Available at http://www.Fann.ifoundation.ir
[۱۳۰].وبگاه انجمن دانش آموختگان دانشگاه شریف. /Available at http://www.alumsharif. org /Available at http://www.alumni.aut. ac . ir .[۱۳۱] وبگاه جامعه مهندسین فارغ التحصیل دانشگاه امیر کبیر . Available at http://www.aiau. ir
[۱۳۲]. کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی. Available at http://www.trcga.com
[۱۳۳]. مرکز آموزش و تحقیق کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی.
[134]. فاتح راد، مهدی و تقی پاری، حمیدرضا(۱۳۸۸). دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری و توسعه مبتنی بر دانایی، فصلنامه تخصصی رشد فناوری: ویژه نامه پارک ها و مراکز رشد، صص ۲۵ Available at http://www.sid. ir .۲۰
[۱۳۵]. فکور، بهمن (۱۳۸۸). دانشگاه کارآفرین (مفهوم، زمینه های پیدایش و نحوه دستیابی)، فصلنامه تخصصی رشد فناوری: ویژه نامه پارکها و مراکز رشد، شماره ۱۷، صص 40 -۳۷. Available at http://WWW. sid.ir