سخن سردبیر - تغییرات اقلیم و گرمایش کره زمین

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال هاى اخیر، تغییرات اقلیم وگرم شدن زمین از مسائل خاص هواشناسى است که بسیار مورداهمیت قرار گرفته است. در مورد دلایل این پدیده نظریه های متعددی وجود دارد که برخی بر تأثیر گازهاى گلخانه اى تاکید دارند و برخى دیگر فرآیندهایى نظیر فعالیت هاى آتشفشانى و زمین گرمایى و همچنین فعالیت هاى خورشیدى را دلیل این پدیده مى دانند. آنچه مسلم است از آغاز عصرصنعتی به این سو، جمعیت جهان از چند صد میلیون به چند میلیارد نفر رسیده است. الگوى زندگىِ انسانِ دویست سال پیش به الگوى زندگى تجمل گرا و مصرف کننده انسان سدة بیست ویکم تغییر یافته است. پدیده گرم شدن هوا و تغییرات اقلیمی در درجه اول بواسطه مصرف منابع انرژى فسیلى (ذغال سنگ، نفت، و گاز) و در درجه دوم، تبدیل جنگل ها و محیط سرسبز به زمین هاى کشاورزى و سکونت گاه هاى شهرى صورت پذیرفته است. در این میان انسان صنعتى با هر قدمی که برداشته؛ مقدارى به میزان گازهاى گلخانه اى جو افزوده است. تغییرات اقلیم و بویژه پدیده گرم شدن زمین مشکلات فراوانی برای بشر ایجاد می کند که از آن جمله می توان به مرگ و میر های ناشی از طوفان، سیل،زلزله و سونامى،جابجایى زمین، امواج گرما، خشکسالی و بیماری های مرتبط با آب و هوا اشاره نمود. کشورهای در حال توسعه با وجود دخالت کمتر در ایجاد پدیده تغییر اقلیم، بیشترین خسارت را متحمل می شوند. تاکنون علم نقشی مؤثر در شناسایی علل، ماهیت و عواقب گرم شدن کره زمین داشته است ولی نقش آفرینی برخی از کشورها بویژه کشور های در حال توسعه در پژوهش های جهانی راجع به این موضوع چشم گیر نبوده است. به عقیده بسیارى از دانشمندان با افزایش آگاهى هاى عمومى، مصرف بهینه سوخت و انرژى، افزایش سطح فضاى سبز و جلوگیرى از تخریب جنگل ها، بازیافت مواد و استفاده از انرژى هاى تجدید پذیر جایگزین سوخت هاى فسیلى مى توان این پدیده و اثرات منفى آن بر زندگى بشر را کنترل کرد. البته موضوع تغییر اقلیم مشکلی است با ابعاد متعدد و تاکنون هیچ مسئله زیست محیطی تا به این اندازه جهانی و در عین حال دارای علل و آثار مختلف نبوده است. امروز سلامت کره زمین از مهمترین موضوعاتى است که مى باید بر روى آن مطالعه و پژوهش نمود. براى شناخت این موضوع نیاز به تولید دانش جدید به منظور یافتن راههای توسعه پایدار، استفاده از علوم میان رشته ای و همکارى دانشمندان در سطح بین المللی مى باشد. بنابراین هر کشور می باید برای مقابله با این پدیده همسو با الگوهای جهانی برنامه علمى و اقتصادى خود را به منظور یافتن راههای توسعه پایدار و اقتصاد بر مبناى آبادى محیط زیست ارایه دهد. کنترل تغییرات اقلیم نیازمند به هم افزایی علمی و اجرایی همه ملل جهان است که می باید بطور جدی مورد توجه دولت ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Changes and Global Warming

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, climate changes and global warming have become very important meteorological issues. There are several theories about the causes of this phenomenon, some of which emphasize the effect of greenhouse gases and others consider processes such as volcanic and geothermal activity as well as solar activity. Since the beginning of the industrial age, the world's population has grown from a few hundred million to several billion. The pattern of human life two hundred years ago changed to the pattern of luxurious and consuming human life of the twenty-first century. The phenomenon of global warming and climate change has occurred primarily due to the consumption of fossil energy sources (coal, oil, and gas) and secondly, the conversion of forests and green spaces into agricultural lands and urban settlements. In the meantime, industrial man, with every step increased the amount of greenhouse gases in the atmosphere. Climate change, and in particular global warming, poses many problems for human, including deaths from storms, floods, earthquakes, and tsunamis, landslides, heat waves, droughts, and water-related diseases. Developing countries suffer the most, despite less involvement in climate change. So far, science has played an effective role in identifying the causes, nature and consequences of global warming, but the role of some countries, especially developing countries, in global research on this issue has not been significant. This phenomenon and its negative effects on fossil fuels can be aware by public awareness, optimal use of fuel and energy, increasing the level of green space and preventing deforestation, recycling materials and using renewable energy alternatives to fossil fuels. Of course, the issue of climate change is a problem with many dimensions, and so far environmental issue has been attended but surely has different causes and effects. Today, the health of the planet is one of the most important topics to be studied and researched. To understand this issue, it is necessary to obtain the new knowledge in order to find ways of sustainable development via interdisciplinary sciences and cooperation of scientists at the national and international level. Therefore, in order to deal with this phenomenon, each country must present its scientific and economic program in line with global models in order to find ways of sustainable development and economy based on environmental development. Controlling climate change requires the scientific and executive synergy of all nations of the world, which must be given serious consideration by governments.
Ali A. Moosavi-Movahedi
Editor-in-Chief

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Changes
  • Global Warming
  • editorial words