نگاهی به موضوع زمین شناسی پزشکی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 کارشناس پژوهشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،ایران.

3 کارشناس ارشد ژئوشیمی، دانشگاه تهران،ایران.

چکیده

زمین شناسی پزشکی علمی است که به بررسی رابطه میان شاخص های زمین شناسی با سلامت انسان و حیوان و همچنین درک تأثیر شاخص های محیطی بر پراکنش جغرافیایی بیماری ها می پردازد. مطالعات زمین شناسی پزشکی را می توان به دو گروه زمین زاد و انسان زاد تقسیم کرد. از دیگر مباحث مورد توجه در مطالعات زمین شناسی پزشکی، بررسی پراکندگی، افزایش و یا کاهش بیش از حدمجاز عناصر در رژیم های غذایی جانداران است که از اهمیت فوق العاده ای نیز برخوردار می باشد. عالوه بر این، بررسی کاربرد کانی ها و عناصر مختلف در درمان بیماری ها نیز دارای اهمیت فراوانی است. با بهره گیری از عناصر و کانی ها در ساخت محصولات دارویی، از دیرباز از سنگ ها، کانی ها و غار های نمکی به صورت مستقیم نیز در درمان بیماری ها استفاده شده است. در مطالعات زمین شناسی پزشکی، بررسی رفتار های ژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی عناصر در محیط زیست بسیار مهم هستند. در ایران نیز گسترش آنومالی های عنصری، بروز آلودگی عنصری خاک های کشاورزی و آب های آشامیدنی، پراکنش رسوبات لسی در گستره وسیعی از کشور و فراوانی بالای ذخایر هیدروکربوری، سبب شده که مطالعات زمین شناسی پزشکی در کشور بسیار مهم جلوه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Viewpoints on Geomedicine

نویسندگان [English]

  • Alireza Zarasvandi 1
  • Majid Heidari 2
  • Hassan Ghelichpour 3
1 Department of Geology, Shahid Chamran University (SCU), Ahvaz, Iran
2 Expert of Institute of Marine Science, Khoramshahr University of Marine Science and Technology, Iran.
3 Department of Geology, Tehran University (UT), Tehran, Iran
چکیده [English]

Geomedicine is defined as the science dealing with the relationship between natural geological factors and health in man and animals, and understanding the influence of ordinary environmental factors on the geographical distribution of diseases health problems. Geomedicine studies can divide into 2 groups: Geogenic and Anthropogenic. In addition, in geomedicine, investigation of distribution, increases and decreases of elements in fauna diet is the most important subject. Furthermore, investigation of minerals and various elements usage to treatment of diseases is very important. In addition to elements and minerals usage in the manufacture of pharmaceutical products, from foretime, rocks, minerals and salt caves were used directly in the diseases treatment. Because, in the geomedicine studies, investigation of the geochemical and hydro-geochemical behavior of the elements in the environment is the most important. In Iran, extension of elemental anomalies, elemental contamination in the agricultural soils and drinking water, distribution of loess deposits in many areas and high levels of hydrocarbon reserves, increased the importance of geomedicine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomedicine
  • Geochemistry
  • Geogenic
  • Mineralotherapy
  • Halotherapy
  • Anthropogenic
[1].Barsotti, S., Andronico, D., Neri, A., Del Carlo, P., Baxter, P.J., Aspinall, W.P., and Hincks, T. (2010). "Quantitative Assessment of Volcanic Ash Hazards for health and Infrastructure at Mt. Etna (Italy) by numerical Simulation", Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol.7, PP. 46.
[2]. Fuge, R. (2005). Anthropogenic Sources, "Essentials of Medical Geology. first Edition", Elsevier Academic Press, California, United states, chap 3, PP. 43-60.
[۳] . زراسوندی، علیرضا و حیدری، مجید. (۱۳۹۰)." دیباچه ای بر زمین شناسی پزشکی". چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، صفحه ۲۷۸.
[4]. Smedley, P., and Kinniburgh, D.G. (2005). "Arsenic in Groundwater and the Environment, Essentials of Medical Geology". first Edition, Elsevier Academic Press, California, United States, Chap 11, PP. 263-299.
[5]. Fujihara, J.V.M., Yasuda, T., Koda. Y., Agusa, T., Kunito, T., Tongu, M., Yamada, T., and Takeshita, H.(2009)."Global analysis of genetic variation in Human Arsenic(+3 oxidation State) Methyltransferase (AS3MT)", Toxicology and Applied Pharmacology, Vol.7, 243, PP. 292-299.
[6]. Ochocka, M.T., Jakubowski, M., Szymczak, W., Janasik,B., and Brodzka, R. (2009). "The Effects of Low Environmental Cadmium Exposure on Bone Density", Environmental Research, Vol. 110, PP. 286-293.
[7]. Xiong, Y.M., Mo, X.Y., Zou,X.Z., Song, R.X., Sun, W.Y., Lu, W., Chen, Q., Yu, Y.X., and Zang, W.J. (2010)."Association Study between Polymorphisms in Selenoprotein Genes and Susceptibility to Kashin-Beck Disease", Osteoarthritis and Cartilage, Vol. 17, PP. 1-8.
[8].Herkovits, J, and Helguero, L.A. (1998)."Copper Toxicity and Copper]Zinc Interactions in Amphibian Embryos". The Science of the Total Environment, Vol. 221, PP. 1-10.
[9] .Uriu-Adams, J.Y., and Keen, C L. (2005). "Copper, Oxidative Stress, and Human Health". Molecular Aspects of Medicine, Vol. 26, PP. 268-298.
[10]. Mandinic, Z., Curcic, M., Antonijevic, B., Lekic, C.P., and Carevic, M. (2009). "Relationship between Fluoride Intake in Serbian Children Living in Two Areas with Different Natural Levels of Fluorides and Occurrence of Dental Fluorosis". Food and Chemical Toxicology, Vol. 47, PP. 1080-1084.
[11]. Kotwal, A., Priya, R., and Qadeer, I. (2006). "Goiter and Other Iodine Deficiency Disorders: A Systematic Review of Epidemiological Studies to Deconstruct the Complex Web". Archives of Medical Research, Vol. 38, PP. 1-14.
[12].Saikat, S.Q., Carter, J.E., Mehra, A., Smith, B., and Stewart, A. (2004). "Goitre and Environmental Iodine Deficiency in the UK – Derbyshire: a Review. Environmental Geochemistry and Health", Vol. 26, PP. 395–401.
[13].Gomes, C.S.F., and Silva, J.B.P. (2007). Minerals and Clay Minerals in medical geology. Applied Clay Science, Vol. 36, PP. 4–21.
[14].Park, S.K., Lee, C.W., and Lee, M.Y.( 2009). "Antibacterial Effects of mMinerals from Ores Indigenous to Korea". Journal of Environmental Biology, Vol. 30, PP.151-154.
[15].Mandinic, Z., Curcic, M., Antonijevic, B., Lekic, C.P., and Carevic, M. (2009). " Relationship between fluoride Intake in Serbian Children Living in Two Areas with Different Natural Levels of Fluorides and Occurrence of Dental Fluorosis". Food and Chemical Toxicology, Vol. 47, PP. 1080-1084.
[16] .Houston, M.C. (2005)." Nutraceuticals, Vitamins, Antioxidants, and Minerals in the Prevention and Treatment of Hypertension". Progress in Cardiovascular Diseases,Vol. 47, PP. 396-449.
[17] .Kerr, A., Laing, M. (1992). "Mineralogical Studies of Human Urinary Calculi from Natal". Environmental Geochemistry and Health, Vol. 14, PP. 19-25.
[18]. Chervinskaya, AV., and Ziber, N.A. (1995)."Halotherapy for Treatment of Respiratory Diseases". journal of aerosol Medicine, Vol. 8, PP. 221-232.
[19].Hunter, M. (2012). "HOT Stone Massage Made. first Edition, Hunter Hart Publishing on Smashwords", California, United states, PP. 1-50.
[۲۰] . موسوی موحدی، علی اکبر؛ موسوی نژاد، سیده زهرا و یوسفی، رضا. (۱۳۸۸). فصل ۱۱ با عنوان "نقش پیپ نمکی در کاهش بیماری های ناشی از دود سیگار" در کتاب دود سیگار: تازه های علمی در تعدیل آسیب های ناشی از آن، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، تهران، ایران، ۱۵۲ صفحه.
[۲۱] . کریمی، محسن. (1386). "بررسی اثرات زیست محیطی آلومینیم در جو و منابع آبی". مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی، اداره ی کل هواشناسی استان اصفهان، ایران، ۸ صفحه.