تولید علم ایران در سال 2010

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مشارکت ایران در تولید علم جهانی، بر پایه شمارش نمایه های ایران در موسسه اطلاعات علمی آمریکا (ISI)، در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال قبل 0/11 درصد افزایش یافته است به طوریکه از ۱/۰۱ درصد به 1/12 درصد رسیده است. از نظر تعداد اسناد علمی، ایران در مکان بیست و دوم جهان قرار دارد. در حالی که، تعداد کل نمایه های جهان نسبت به سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، تعداد کل نمایه های ایران نسبت به سال قبل حدود هشت درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۱۰، تعداد اسناد علمی نمایه شده ایران در علوم ۱۸۰۳۴ ( 1/28 درصد مقدار جهانی، در علوم اجتماعی ۶۵۲ ( ۰/۳۰ درصد مقدار جهانی و در علوم انسانی و هنر ۷۷ ( 0/07 درصد مقدار جهانی و در مجموع ۱۸۳۱۹ (1/12  درصد مقدار جهانی می باشد. رشد تعداد نمایه های ایران در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ هشت درصد بوده است که در مقایسه با رشد تعداد نمایه ها در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ (۲۵ درصد)، در حدود یک سوم شده است. از آنجا که این رشد در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۷ حدود پنجاه درصد بوده است، یک کاهش در شتاب تولید علم ایران مشاهده شده است. جایگاه اول کشور در ارائه اسناد علمی مانند سال های گذشته از آن شیمی عمومی بوده است و علوم مواد ، مهندسی برق و الکترونیک در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی شریف، به ترتیب با ۱۸۶۹، ۱۴۴۸، ۱۱۱۱ و ۱۰۵۱ سند علمی نمایه شده مقام های اول تا چهام تولید علم کشور را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Science Production in 2010

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Saboury
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to the number of scientific documents indexed in the institute for scientific information (ISI), Iran›s contribution in the science production has been studied during 2010. The immediate results show that Iran›s science production has been promoted from 1.01 percent in 2009 to 1.12 percent in 2010. Iran was among 22nd science producer countries of the world in scientific ranking. The total number of indexes in 2010 has been decreased 3% in the world in compare to pervious year; whereas Iran number of Indexes has been improved 8 percent. In this year, the number of Iranian scientific documents indexed in science are 18034 (1.28% of the world value) in social science, 652 (0.30% of the world value) in art and humanity sciences, 77 (0.07% of the world value) and totally is 18319 (1.12% of the world value). The number of Iranian indexes in 2010 has been improved 8% comparing to pervious year, which is the 1/3 value of improvement in 2009 (25%) relative to 2008. «Chemistry, Multidisciplinary» has the first position of productive in science and «Materials Science, Multidisciplinary» and «Engineering, Electrical & Electronic» were improved to the second and third positions. In 2010, University of Tehran, Tehran University of Medical Science, Tarbiat- Modarres University and Sharif University of Technology are the first four universities in science production by 1869, 1448, 1111 and 1051 documents indexed in ISI, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Production
  • Number of Papers
  • Scientific Growth
  • ISI
  • Iran
[۱]. صبوری، علی اکبر (۱۳۸۱). بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال ۲۰۰۲، رهیافت، شماره ۲۸، صفحات ۹۵-۷۸، ۱۳۸۱.
[۲]. صبوری، علی اکبر (۱۳۸۲). مروری بر تولید علم در سال ۲۰۰۳ ، رهیافت، شماره ۳۱، صفحات ۲۳-۲۱، ۱۳۸۲.
[۳]. صبوری، علی اکبر و پورسانسان، نجمه (۱۳۸۳). تولید علم ایران در سال ۲۰۰۴، رهیافت، شماره ۳۴، صفحات ۶۶-۶۰
[۴]. صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه (۲۰۰۵). تولید علم ایران در سال ۲۰۰۵، رهیافت، شماره ۳۷، صفحات ۵۲-۴۹
[۵]. صبوری، علی اکبر(۱۳۸۶). تولید علم ایران در سال ۲۰۰۶، رهیافت، شماره ۳۸، صفحات ۴۵-۴۰. 
[۶]. صبوری، علی اکبر. تولید علم ایران در سال ۲۰۰۷، رهیافت، شماره ۴۱، صفحات ۴۰-۳۵، ۱۳۸۶
[۷]. صبوری، علی اکبر (۱۳۸۷). تولید علم ایران در سال ۲۰۰۸، رهیافت، شماره ۴۳، صفحات ۳۱-۲۱.
[۸]. صبوری، علی اکبر (۱۳۸۹) - تولید علم ایران در سال ۲۰۰۹،  نشاء علم، شماره ۱، صفحات ۱۰-۶.