تولید دانش در علوم زیستى : پیشتاز در ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم زیستی،

چکیده

امروزه، ارتقاء سهم تولیدهای علمی در زمینه علوم زیستی در میان سایر علوم در کشور های پیشرفته علمی به حدود ۵۵% ، بیانگر اهمیت روزافزون این علم در دنیای کنونی است. در این مقاله سعی شده است تا با ارزیابی وضعیت علمی ایران در حوزه علوم زیستی، بر اساس داده های به دست آمده از پایگاه اطلاع رسانی وب علوم» و با تمرکز بر ۵ شاخص علم سنجی شامل: تولید نوشتار های پژوهشی و سهم جهانی تولیدهای علمی در زمینه علوم زیستی، سهم پژوهش کشورها از تولید ناخالص ملی، میزان تولید اسناد علمی به وسیله ۱۰ دانشگاه برتر، کیفیت و میزان استناد نشریه های پذیرنده مقاله های پژوهشی و موضوع های برتر در حوزه علوم زیستی در ایران و دو کشور در حال توسعه در منطقه (ترکیة ومصر ) و یک کشور توسعه یافته اروپایی المان)، به تعیین شاخص های علمی کشور پرداخته شود. با توجه به مستندهای استخراج شده پژوهش در علوم زیستی در مقایسه با سایر علوم در ایران با استناد به ضریب تاثیر مجله ها، دارای کیفیتی بالاتر است. همچنین، رقم 3/92 مورد استناد به ازای هر نوشتار در زمینه علوم برای ایران و رقم 4/305 مورد استناد به ازای هر مقاله در حوزه علوم زیستی، خود بیانگر رشد کیفی علوم زیستی است. در مورد رشته های برتر علوم در کشور های پیشرفته علمی ، از جمله کشور آلمان ۵ رشته اول با استنادهای بالا مربوط به علوم زیستی است که بیانگر اهمیت و گرایش روزافزون به این شاخه از علم در میدان بین المللی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological Sciences; Pioneering Research in Iran and the World

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 1
 • Ali Akbar Saboury 1
 • Fereshteh Taghavi 2
 • Parandis Daneshgar 1
1 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
2 Faculty of Biological Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The share of research and scientific productions in the field of life sciences in developed countries are about 55 percent which highly reflects the importance of biological sciences in the present world. Based on information extracted from «Web of Science», This paper has compared the scientific papers and the citation rate of Iran science productions with Turkey, Egypt and Germany in the field of biological sciences. This research also focuses on five scientific assessment indicators including: production of research papers and international contributions of science products in the field of life sciences, the share of research of countries from GDP, the amount of scientific documents produced by the 10 top universities, quality of publications and citations of research papers in research journals and also top subjects in the field of biological sciences. Documents analyzed form life science researches show the higher impact factors relative to any other science researches in Iran and the world. The results indicate the number of 3.92 citations per paper in the field of science and the figure of 4.305 citations per paper in the field of biological sciences in Iran that clearly reflects the growth of quality in biological sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological Sciences Ranking
 • Science Citation Index
 • Scientometry
 • GDP
 • Iran
 • Egypt
 • Turkey
 • Germany
[۱]. صبوری، علی اکبر (۱۳۸۷). تولید علم ایران در سال ۲۰۰۸ء رهیافت شماره ۴۳، صص ۳۱-۲۱.
[2]. Tropp, B. E., D.Freifelder (2008). Molecular Biology: Genes to Proteins, Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts, USA.
[3]. Weaver , R. F. (2007). Molecular Biology. Mc Graw-Hill Publishing, New York, USA.
[4]. Mount, D. W. (2004). Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, USA.
[5]. Kennedy, S., Oswald, N. (2010). Troubleshooting and Optimization: The Essential Guide, Caister Academic Press, Norfolk, UK.
[6]. Schulz, W.A. (2007). Molecular Biology of Human Cancers: An Advanced Student›s Textbook (2007) Springer publishing, Dordrecht, the Netherlands.
[7]. Prakash, M. (2008). Molecular Biology of Genetics, Language Arts & Disciplines Discovery Publishing House, Darya Ganj, New Delhi, India
[8]. Janeway, Ch., Travers, A. Walport, P., Shlomchik M. (2004). Immunobiology the Immune System in Health and Disease, 6th Edition Churchill Livingstone, UK.
[9]. Aref, A., Jeremy J. (2010). Nanotechnology Applied to Stem Cell-Substratum Interactions: Models and Experiments VDM Verlag Dr. Müller Publishing, Saarbrücken, Germany
[10]. Kass, L.R.(2002). Human Cloning and Human Dignity: The Report of the President›s Council on Bioethics , Public Affairs publishing, North Melbourne, Australia.
[11]. Muzzarelli, R. A. A. (2010). Chitins and Chitosans as Immunoadjuvants and Non-Allergenic Drug Carriers, Marine drugs 8(2), 292-312.
[12]. Lee, H.J., Park, N., Cho, H.J., Yoon J.K., Van, N.D., Oh ,Y.K., Kim, Y.B. (2010). «Development of a Novel Viral DNA Vaccine against Human Papillomavirus: AcHERV-HP16L1, Vaccine 28(6), 1613-1619.
[13]. Demento, S., Steenblock, E.R, Fahmy T.M. (2009). Biomimetic Approaches to Modulating the T Cell Iimmune Response with Nano- and Micro- Particles, Conf Proc IEEE Eng Med. Biol. Soc. 1161-1166.
[14]. Homhuan A. (2009).Virosome Vaccines and their Application in Cancer Iimmunotherapy, Asian Biomedicine 3(4), 365-373.
[15]. Abbas, A. K., Lichtman A. H., Pillai, Sh. (2007). Cellular and Molecular Immunology», Elsevier Publishing, Health Sciences Division.
[16]. Watson J. D., Berry A. (2004). Edited by: A. Alfred, DNA: the Secret of Life. (Knopf Publishing, New York, USA.
[17]. Saxena, A. (2006). Text Book of Biochemistry Discovering, Publishing House, Darya Ganj, New Delh, India
[18]. Ozin, G. A., Arsenault, A. C., Cademartiri, L. (2009). Nanochemistry: a Chemical Approach to Nanomaterials, Published by the Royal Society of Chemistry, London, UK