رعایت اخلاق در دانشگاه هاو مراکز آموزش عالى: گزینه اى براى بهبود رفتارها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، نبش فلسطین، ایران.

چکیده

اخلاق حرفه ای مربوط به رفتار، ادب و عمل شخص هنگام انجام کار حرفه ای است. این کار می تواند مشاوره، پژوهش، تدریس، نویسندگی یا هر کار دیگر باشد. هر مجموعه سازمانی دارای کدهای عملی و رفتاری با ساختار حرفه ای متداول برای اعضای خود است که باید آنها را رعایت کنند. اخلاق حرفه ای مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه ها را تعیین می کند. اصول اخلاق حرفه ای دارای بار و ارزش های والایی است که رعایت آنها در رعایت هنجارها و اثربخشی تعامل های اجتماعی بسیار نقش آفرین است و این مستلزم شناخت اولیه و بنیادین از اصول یاد شده است. این نوشتار، ضمن مروری بر مفاهیم، اهمیت و ضرورت، به بررسی اخلاق در آموزش عالی در چهار بعد مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، و عوامل رشد و گسترش و روش به کارگیری اخلاق حرفه ای در سازمان می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Observing Ethics in Universities and Higher Education Centers: An alternative for improving behaviors

نویسندگان [English]

  • H. Arasteh 1
  • Hossein Ali Jahed 2
1 College of Education and Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Iran Institute of Information Science and Technology, Tehran, corner of Palestine, Iran
چکیده [English]

Professional ethic is related to behavior, curtsy and practice of an individual during performing professional work. This could be advising, research, teaching, writing or every other work. Every organizational collection has scientific and behavioral codes with ordinary professional structure for its members that should be observed. Professional ethic is sum of principles and standards of human behavior that determines groups and individuals› behavior. Principles of professional ethic have transcendental values that play important role in respect to norms and effectiveness of social interactions, and this required primary and basic recognition of those principles. In this article, in addition to reviewing concepts, necessity and importance, development and methods of applying professional ethic in organizations, ethics in higher education in four dimensions of administration, teaching, research and students are examined. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethic
  • Professional Ethics
  • Management
  • Higher Education
[۱] تفضلی، احمد(۱۳۸۵).» مینوی خرده، تهران: انتشارات توس، ص ۴۱
[۲] فریور، مهدی(۱۳۸۶).» اخلاق حرقه مندی و پیشه وری در ایران باستان، اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام»، احد فرامرز قراملکی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
[۳] صحرایی، محمد طیب (۱۳۸۶). «سیره پیامبر(ص) در مدیریت افکار و رفتار سیاسی، سیاست نبوی: مبانی، اصول و راهبردها»، علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری۔
[۴] فرامرز قراملکی، احد (۱۳۸۵). اخلاق حرفهایی». چاپ دوم. قم: انتشارات مجنون
[۵] حسینیان، سیمین (۱۳۸۵). اخلاق در مشاوره و روانشناسی تهران: نشر کمال تربیت
[۶] فرامرز قراملکی،احد (۱۳۸۲). اخلاق حرفه ای». قم:انتشارات مجنون
[7] Reybold, Earle; D. Halx, Mark; L. Jimenez, Anne (2008). «Professional Integrity in Higher Education»: A Study of Administrative Staff Ethics in Student Affairs, Journal of College Student Development. ProQuest Education Journals pp. 110-122. Available at: http://muse.jhu.edu/ login?uri=/journals/journal_of_college_student_ development/v049/49.2reybold.pdf
[۸] مجیدپور، اکبر و ده بزرگی، بهمن(۱۳۸۶).»راهکار عملی تدوین منشور اخلاقی سازمان، اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام»، أحد فرامرز قراملکی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری۔
[۹]جان براکستون و ناتانیل بری (۱۳۸۳). اخلاق در آموزشعالیه، ترجمه حمیدرضا آراسته، دایرة المعارف آموزش عالی، زیر نظر نادر قلی قورچیان، حمیدرضا آراسته و پریوش جعفری تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، صص ۹۱-۹۳
[۱۰] موسی دوست، اسارا: قنودی، حنانه (۱۳۸۹)» . تخلقات و دستبردهای علمی و ادبی»، نشاء علم، سال اول، شماره اول، صص ۲۹-۲۱.
[۱۱] عباس زاده، حسن (۱۳۸۵).» اخلاقیات در سازمان با تاکید بر دیدگاه اسلامی»، فصلنامه بانک صادرات ایران شماره ۳۹.
[۱۲] الوانی سید مهدی (۱۳۸۳). همدیریت دولتی و خضرورت تقویت زیرساختارهای اخلاقی»، فصلنامه مطالعات مدیریت شمار ۴۲، ۴۱.
[13] Frederickson, D. G. (1995).«Public Perceptions of Ethics in Government»: The Problems of Distance and Role Differentiation, The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences. Spring. Available at:http://www.ipsr.ku.edu/stafffil/george.shtmlAnd http://www.jstor.org/pss/1047762.
[14]OECD (1996). «Ethics in Public Services»: Current Issues and Practice. Public Management Occasional Papers, No. 14. Available at:http://www.oecd.org/dataoecd/59/24/1898992.pdf
[15] Mc Donald, C. (2006). «A Framework for Ethical Decision – Making»: Version 6.0 ethics shareware. From University of British Columbia: Center for Applied Ethics. Available at:http://www.ethics.ubc.ca/upload/A%20 Framework%20for%20Ethical%20Decision-Making. pdf
[16] بهلولی، موسی (۱۳۸۹) اخلاق در علم و فناوریه نشریه نشاء علم، سال اول، شماره اول، صص ۴۲-۳۶
[17] اکبر، رضا و شکرانی، یاسین(۱۳۸۷) « تأثیر عوامل تیر معرفتی بر اسلامی شدن دانشگاه های ارتش و دانش»: مقدمه ای پر دانشگاه اسلامی، اصغر افتخاری و همکاران تهران نشر مشترک دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صص.۱۷۶ -۲۰۱