گفتگوى علمى، نگرشى به علم و فناورى هاى آینده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

3 گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، خیابان یخچال، خیابان شریعتی، تهران، جمهوری اسلامی ایران

4 استاد ، گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

علم و معنا اساس نگرش عمیق و شناخت بنیادی به پدیده مورد مطالعه است. علم و معنا هم دریچه هستند. علم، معنا را می شکافد و معنا | ، علم را شکوفا می نماید. در قلمرو معنویت، علم افزایش و ساختار می یابد. برای شناخت و درک کامل تر ویژگی اشیاء انسان نیاز به سه گونه سواد و آگاهی دارد: سواد معمولی، سواد علمی، سواد عقلی و معنوی با سواد علمی، بیشتر قوه های مربی پدیده ها شناخته می شوند اما به وسیله سواد عقلی و معنوی، نیرو های نامرئی پدیده ها کشف می شود. این موضوع قابل توجه است که طبیعت بر محور قانون انتروبی اداره می شود و برای شناخت این قوانین می باید دارای سواد عقلی و معنوی بود. در قلمرو علم، بیشتر با حواس و ذهن پدیده ها شناسایی می شوند، اما در قلمرو عقل و معنا، نیرو ها و قوه های مستقل و ویژه وجود دارند که جزو حواس محسوب نمی شوند. با داشتن چنین نیرو هایی می توان باطن اشیا را مو شکافی نمود. راه دستیابی به سواد عقلی و معنوی از مسیر پرهیزگاری، پاکی و آئینه شدن نفس می باشد. نفس شفاف، نوری دارد که می تواند به درون اشیا بنگرد و آنها را کشف کند. هر چه این نفس شفاف تر باشد، انعکاس نور قوی تر می باشد و اشیا و ویژگی های آن بهتر شناخته می شوند. این موضوع، ریشه علوم شناختی است. حال باید ببینیم این جنبه ها را چطور می توان وارد قلمرو علوم تجربی نمود. برای مثال می توان انتظار داشت کسی که با زاویه علوم شناختی در قلمرو علوم داروئی فعالیت می کند، نخست به سراغ اندیشه بیوممتیک ) علم الگو گرفتن از طبیعت ( برود. یعنی، اول ریشه و اساس دارو را در طبیعت تشخیص دهد سپس از آن الگو برداری و بعد از آن سنتز (تهیه نماید و در پایان فناوری طبیعی را پدید آورد.جماد، گیاه، حیوان، دعا در طبیعت و ملکوت آن موجود است که می توان آن ها را به دارو و ملکول تبدیل کرد. امروز، علم با عقل و معنی در حال ترکیب است، می توان آن ها را با | هم وارد قلمرو علوم تجربی نمود و از آن ها فناوری های طبیعی و ملکولی و پیشرفته تهیه نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Dialogue; The Future Outlook for Science and Technology

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 1
  • Seyedeh Zahra Moosavi 2
  • Mohammad Azizi 3
  • Meysam Mobasheri 3
  • Hossein Atar 3
  • Seyed Mehdi Rezayat 4
1 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
2 Faculty member of Pharmacology and Toxicology, Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran
3 Department of Biotechnology, Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Yakhchal St., Shariati St., Tehran, Islamic Republic of Iran
4 Professor, Department of Pharmacology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Science and wisdom are the two essential elements for gaining a deep and basic understanding of the phenomenon. Science and wisdom have a common window. Science opens up a way to the wisdom and wisdom makes the science blossom.To fully understand and recognize the characteristics of the things, three kinds of education are needed: general education, scientific education, and wisdom or spiritual education. In the area of scientific education, the phenomena are mostly recognized by visible forces while they are perceived and discovered by invisible forces in the area of wisdom and spiritual education. Wisdom and spiritual education is achievable through piety, purity, and innocence. An innocent self owns a light by which it can see inside the entities and discover them. Because of solidarity exists between science and wisdom, these two realms should tightly imitate to each other. For example, it is expected that a person who works in the field of pharmacy with a special focus on cognitive sciences, would first go to Biomimetics. It means that he diagnoses, in the first phase, the origin of the drug in nature, then uses that knowledge as a pattern and in the next step synthesizes the drug by imitating the nature and finally creates the natural technology. Inanimate, plant, animal, and prayer do exist in nature and they can be made into drugs and molecules. Nowadays, the science is integrating with wisdom and spiritual, it is feasible to enter them together into the realm of experimental sciences and construct advanced, molecular and natural technologies out of them. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Dialogue
  • Science and Sprit
  • Future Sciences and
منابع پیشنهادی برای مطالعه:
١- موسوی موحدی، علی اکبر(۱۳۷۲) «عقل» مجله پیوند مجلد ۱۶۳-۱۶۲، صفحات ۲۷-۲۴. ۲
- موسوی موحدی، علی اکبر (۱۳۷۳). «اسراری بر شکوفائی علمی پژوهشنامه دانشگاه تهران، شماره ۱۸، صفحه ۱۷-۷.
۳- موسوی موحدی، علی اکبر (۱۳۷۳). «تجلی علم» مجله فرهنگ و دانش، مجلد ۱ صفحات ۷۲-۶۹ (۱۳۷۳).
۴- موسوی موحدی، علی اکبر (۱۳۷۷). «هنر، میراث معنوی و تجلی آن» مجله هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، مجلد۳ صفحات ۲۸ - ۲۵.
ه- موسوی موحدی، علی اکبر و دیگران، گفتگوی علمی تحت عنوان «تولید علم، اولویت توسعه کشور» (۱۳۸۱). مجله رهیافت، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی شماره ۲۸ء صفحات ۱۶۰ - ۱۴۳ .
۶- موسوی موحدی، علی اکبر ، ابوالفضل کیانی بختیاری ظرفیت سازی علمی در راستای سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴» مجموعه مقالات همایش سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، جلد چهارم (جایگاه فناوری علمی در منطقه) صفحات ۷۳-۸۹ اسفند ماه ۱۳۸۵ .
7. A.A. Moosavi-Movahedi (1999). Mysteries of spiritual scientific knowledge Hamdard Islamicus 29-15 .