فناوری سنجش از راه دورحرارتی و کاربرد آن در شناسایی پدیده ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران و عضو همکار کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای دردیابت در دانش

2 گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد

چکیده

دستیابی به اطلاعات در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه از جمله عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیم گیری است. در سال های اخیر استفاده از روش های نوین، کم هزینه و سریع مانند فناوری سنجش از دور، بعلت توانایی در شناسایی پدیده ها همواره مورد توجه متخصین، مدیران و تصمیم گیران بوده است. اطلاعات به دست آمده از ناحیه مادون قرمز حرارتی، کمک زیادی به مطالعه پدیده های مختلف می کند تا آنجا که تغییرات جزئی درجه حرارت ممکن است در تشخیص برخی پدیده ها و یا درک شرایط محیط بسیار راهگشا باشد. در این مقاله سعی شده است تا پیرامون کاربردهای سنجش از دور مادون قرمز حرارتی در حوزه های مختلفی چون هواشناسی و بررسی کیفیت هوا ، کیفیت آب، نقشه های زمین شناسی، تجزیه و تحلیل جزیره حرارتی شهر، مطالعه آتشفشان ها، بررسی آلودگی های نفتی، پیش بینی احتمال وقوع زلزله و کاربردهای تصاویر حرارتی در حوزه سلامت، مطالبی ارائه شود که همه گویای کارامدی این فناوری در جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermal Remote Sensing Technology and Its Application to Phenomena Identification

نویسندگان [English]

  • Seyed Kazem Alavipanah 1
  • Saeeid Goodarzi Mehr 2
  • Bahereh Khakbaz 2
1 Professor in Department of Remote Sensing and Geographic Information System, Faculty of Geography, University of Tehran,Iran; Member of Unesco Chair in Interdisciplinary Studies in Diabetes.
2 M.Sc. Remote Sensing and Geographic Information System, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Accessing to the information in the shortest possible time and with minimum cost is considered to be an important factor influencing the decision making outcome. In recent years, the use of modern, low-cost and fast methods such as remote sensing because of its ability to identify phenomena, have always been considered by experts, managers and decision makers,. Information obtained at the thermal infrared region, help the study of various phenomena for the reason that detection of small change in temperature, may be very effective on identifying certain phenomena and understanding the environment conditions In this paper, we have tried to discuss on the applications of thermal infrared remote sensing such as meteorology, air quality consideration, water quality, geological maps, analyzing of the urban heat island, study of volcanoes, oil pollution consideration, predict the probability of earthquake as well as the applications of thermal imagery in health science. These applications indicate the usefulness and effectiveness of this technology in a society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal Infrared Remote Sensing
  • Detection of Phenomena
  • Earthquake. Meteorology. Heat Island
  • Environmental Pollution
[1]علوی پناه، س. ک.، ) 1385 (.”سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین ، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۵۲۲
[2]. Tronin, A., Hayakawa, M., Molchanov, O. A.,(2000). “Thermal IR satellite Data Application forEarthquake Research in Japan and China”, J. Geodyn.No.33, pp.519-534.
[3] .Norman, J. M., Divakarla, M., Goel, S., (1995).“Algorithms for Extracting Information from RemoteThermal- IR Observations of the Earth Surface”, RemoteSensing Environment, No. 51, pp 157-168.
[4] .Tran, H., Uchihma, D., Och, S., Yasuoka, Y.(2006).“Assessment with Satellite Data of the Urban Heat IslandEffects in Asian Megacities”. International Journalof Applied Earth Observation and Geoinformation,Vol., 8. No. 1, 34-48..” ر قومس، ص 270 􀀯􀀯 5
[5]. عزیزی، ق.) 1383 (. “تغییر اقلیم، نش
[6]. Campbell, B. A., Garvin, J. B. ( 1993). “Lava FlowTopographic Measurement for Radar Data Interpretation”.Geophysics Res, No. 20, pp.831-834.
[7]. Saraf, A., Choudhury, S., Panda, S., Dasgupta, S.(2007). “Satellite Based Observations of Pre-EarthquakeTransient Thermal Anomalies in Iran”, Internationalof Earthquake Engineering and Seismology(IIEES), Vol.14
[8]. Lobitz, B., Beck, L., Huq, A.( 2000). “Climate andInfectious Disease: Use of Remote Sensing for Detectionof Vibrio Cholerae by Indirect Measurement”.Proc National AcademySciences, No.97, pp.1438-1443.
[9] .Cross, ER., Newcomb, WW., Tucker, CJ.(1996).“ Use of Weather Data and Remote Sensing to Predictthe Geographic and Seasonal Distribution of Phlebotomuspaptasiin Southwest Asia”. Am J Trop MedHyg , No.54, pp.530-536.
[10]. Linthicum, K. J., Bailey, C. L., Tucker, C. J.(1994). Man-Made Ecological Alterations of SenegalRiver basin on Rift Valley Fever Transmission”. SistemaTerra, pp. 45-47.
[11] .Rogers, D.J., Randolph, SE.(1991). “MortalityRates and Population Density of Tsetse Flies Correlatedwith Satellite Imagery”. Nature, No. 351, pp.739-741.
[12] .Thompson, D.F., Malone, .., Harb, M.( 1996).“Bancroftianfilariasis Distribution and Diurnal TemperatureDifferences in the Southern Nile Delta”.Emerg Infect Dis., No. 2. Pp. 234-235.
[13]. Malone, J.B., Abdel-Rahman, MM., El Bahy,MM., (1997).” Geographic Information Systems andthe Distribution of Schistosomamansoni in the NileDelta”. Parasitol Today, No.3, pp.112-119.