رهنمودهای اخلاقی برای نویسندگان نوشتار های پژوهشی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با پیشرفت روز افزون علم و فناوری، امکان دسترسی سریع و آسان به منابع علمی و پژوهشی بروز در سراسر جهان فراهم شده است. یکی از راه های دسترسی سریع و آسان به منابع علمی از راه اینترنت است که در کنار مزایای آن، مضراتی نیز دارد. از جمله زیان آن می توان به سرقت ساده تر آثار علمی پژوهشگران توسط افراد سودجو اشاره کرد که این شیوه کار نیز رو به افزایش است. در این نوشتار کوتاه، به علل افزایش این سرقت علمی و ادبی و راه های جلوگیری از آن پرداخته می شود و از طرفی رهنمودهای لازم در باره نگارش نوشتارهای پژوهشی، با رعایت حفظ اصول اخلاقی ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethical Instruction for Authors of Research Papers

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
  • Mina Naderi
  • Roya Rahimi Vaghar
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Internet has made it extremely easy to have full access to scientific articles and research results all over the world. Unfortunately, aside its vast advantages, the internet has made scientific plagiarism much easier for the jobbers and this has posed a serious problem these days. In this article, the main reasons for this problem is discussed in which some solution approaches have also been proposed. Moreover, we have given brief guidelines on how to write a research paper or report with respect to ethical issue and considerations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plagiarism
  • Scientific Articles
  • Self-Plagiarism
  • Unintentional Plagiarism
  • Double-Blind Peer Review
  • Duplichecker
[1]. www.ualberta.ca, «Why Students Plagiarize».
[۲]. بهلولی. م (۹۸۳۱)» اخلاق در علم و فناوری» نشا علم شماره 1، صفحه 63.
[3]. Kanwal, N.(2010) «Code of Ethics” the Official Journal of University Putra Malaysia Pertanika Journals, First Edition . http://www.pertanika2.upm.edu. my/jpertanika/index.htm
[4]. Harris. R(2011)» Anti-Plagiarism Strategies for Research Papers». Virtual Salt site, Version Date: April 26, (2011), http://www.virtualsalt.com/antiplag.htm
[5]. Ellison. C (2010)» Guide to Writing Research Papers», McGraw-Hill`s Concise.
[6]. Neill,U.S.(2007)» How to Write a Scientific Maser Piece», The Journal of Clinical investigation, No. 117 pp.3599-3602
[7]. www.etymonline.com.
[۸]. موسوی دوست. س، فنودی. ح،( ۹۸۳۱). «تخلفات و دستبردهای علمی و ادبی» نشا علم شماره 1، صفحه ۱۲.
[9]. Melissa.S, Nicholas.H, Steneck. N. (2011)» The Problem of Plagiarism, Elsevier ,Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, 29(2011) pp.90-94.