نگاه شیمیایی به پیدایش مواد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده شیمی شیمی آلی و نفت

چکیده

متان یا همان گاز مرداب یکی از ساده­ترین، متقارن­ترین و پایدارترین مولکول مواد آلی است. نیمه عمر متان بسیار طولانی است و یکی از فراوان­ترین ترکیبات آلی در طبیعت محسوب می­شود. در این نوشته کوشش شده است به فرضیه پیدایش مواد آلی در طبیعت پرداخته شود. در این فرضیه باور بر این است نه­تنها نقطه پایانی و تخریب مواد آلی بلکه نقطه آغارین و سازنده مواد آلی در طبیعت به متان ختم می­شود و به عبارتی متان نقطه اول و آخر در مسیر شیمیایی پیدایش مواد آلی می­باشد. دلایل و شواهدی از قبیل پایداری و فراوانی متان، تجزیه و تبدیل مواد آلی به متان در طبیعت، آزمایش میلر مبنی بر سنتز مواد آلی و آمینو اسیدها از متان، سناریوی مه­بانگ یا انفجار بزرگ مبنی بر پیدایش سایر عناصر از عنصر کربن و فراوانی کربن پس از هیدروژن، هلیم و اکسیژن بر مبنای جرم، فرضیه متان بودن منشأ اولیه کربنی پیدایش ماده آلی در طبیعت تا کربن دی اکسید در دامن زدن و پشتیبانی از آن ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical Outlook on Materials Genesis

نویسنده [English]

  • Ahmad Shaabani
Shahid Beheshti University (SBU), Chemistry and Petroleum Sciences Organic Chemistry and Oil
چکیده [English]

Methane or marsh gas is one of the simplest, most symmetrical, and stable organic molecules. Methane's half-life is very long and is one of the most abundant organic compounds in nature. In this article, an attempt has been made to hypothesize the chemical creation of matter in nature as: "The origin of the creation and emergence of organic matter in nature is methane, and organic matter in nature is also converted to methane by degradation and decomposition." In this hypothesis, it is believed that not only the endpoint and destruction of organic matter but also the originating and constitutive point of organic matter lead to methane, on the other hand, methane in the material world is the primary and final. It has been tried to present causes and evidence, such as the persistence and abundance of methane, the decomposition, and the conversion of organic matter to methane in nature, the Miller experiment on the synthesis of organic matter and amino acids from methane, the Big Bang scenarios of the emergence of other elements from the carbon element and the abundance of carbon after hydrogen, helium, and oxygen on a mass basis, methane hypothesis of primary carbon source of creation organic matter in nature to carbon dioxide, to support this hypothesis. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Outlook
  • Materials Genesis
  • Methane
  • Organic Matter
  • Big Bang
  • Nature
  • Carbon Dioxide
  • Water
  • Clay
[1]. Pross, A. (2012). What is Life? How Chemistry Becomes Biology, Oxford University Press.
[۲]. شعبانی، احمد (1398). خلاقیت و اکتشاف، نشریه نشاء علم ، شمار دوم، خرداد ماه، صفحات‌ 62-54.
[3]. McDermotta, J. M., Seewald, J. S., Germanb, C. R., Sylv, S. P. (2015). Pathways for Abiotic Organic Synthesis at Submarine Hydrothermal Fields, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PANAS), Vol 112, No 25, PP 7668-7672.
[4]. Goncharuk, V. V., Zui, O. V. (2015). Water and Carbon Dioxide as the Main Precursors of Organic Matter on Earth and in Space, Journal of Water Chemistry and Technology, Vol 37, No 1, PP 2-3.
[5]. Rauchfuss, H. (2008). Chemical Evolution and the Origin of Life, Springer.
[6]. Rauchfuss, H. (2008). Chemical Evolution and the Origin of Life, Springer, PP 179-183.
[7]. Milkov, A.V. (2004). Global Estimates of Hydrate-Bound Gas in Marine Sediments: How Much Is Really Out There? Earth-Science Reviews, Vol 66, No 3–4, PP 183-197.
[۸]. منصوری، حامد، محمدى، سید ابوالحسن، مولا، داریوش (1390). ذخایر هیدرات گاز طبیعى- منابع
[۹]. انرژى نامتعارف، ماهنامه اکتشاف و تولید، شمار 84، آبان ماه، صفحات‌ 38-33.
[10]. Miller, S. L. (1953). Production of Amino Acids under Possible Primitive Earth Conditions, Science, Vol 117, PP 528–9.
[11]. Miller, S. L., Urey, H. C. (1959). Organic Compound Synthesis on the Primitive Earth, Science, Vol 130, PP 245–251.
[12]. Goncharuk, V. V., Zui, O. V. (2015). Water and Carbon Dioxide as the Main Precursors of Organic Matter on Earth and in Space, Journal of Water Chemistry and Technology, Vol 37, No 1, PP 2–3.
[13]. Oparin, A. I. (1953). Origin of Life, Dover Publications, Inc., NY.
[14]. Hoyle, F. (1946). The Synthesis of the Elements from Hydrogen, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol 106, PP 343–383.
[15]. Hoyle, F. (1954). On Nuclear Reactions Occurring in Very Hot Stars, I, The Synthesis of Elements from Carbon to Nickel, The Astrophysical Journal Supplement, Vol 1, PP 121-146.
[16]. Francisco J. Ayala, et al. (1999). Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, Second Edition. National Academy Press, Washington, DC.