علوم پایه و علوم بنیادی: سرچشمه‌های فناوری

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

علوم پایه و علوم بنیادی سرچشمه‌های علم تجربی و محاسباتی هستند و نبض پیشرفت فناوری‌ها را در اختیار دارند. برای کسب سلطنت علمی می‌باید این چشمه سرشار و رودهای آن پر آب و پیوسته در جریان باشد. بهترین کاری که برای صنعت و رونق تولید می‌توان انجام داد، شتاب فتح مرزهای جدید دانش‌بنیادی و گردش آن در چرخه صنعت و فناوری است. پژوهش‌های بنیادی سرمایه علم هستند و این سرمایه موجب غرور ملی، کشف فناوری‌های جدید و موجب حذف بیکاری می‌گردد. علم برای پیشگامان دانش‌مدار که از ابزار لازم برخوردارند سرزمین‌های اکتشاف نشده‌ای را گسترده است که با همت عالی این اکتشافات تبدیل به نوآوری، فناوری پیشرفته زیست سازگار و رشد فرهنگی جامعه خواهد شد. ساده‌ترین و مؤثرترین راهبرد تقویت پژوهش‌های صنعتی و کاربردی، حمایت از پژوهش‌های بنیادی، علوم پایه و پرورش استعدادهای علمی درخشان است. برای ارتقاء گسترش مرزهای علم توجه ویژه برای نگهداری از نیروی انسانی دانا و دانش‌محور است. مهمترین جایگاه برای نگهداری از دانشمندان، اندیشمندان، پژوهشگران، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان احترام کلامی و عملی و توجه خاص به شأن زندگی آنان است. کشورهای موفق به این نکته توجه نمودند و امروز دارای دستاوردی بزرگ برای زندگی بهتر هستند. دولت و ملت برای اداره بهتر کشور و داشتن جامعه فرهیخته شایسته است در حفظ و صیانت از دانشگران خود کوشا باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basic Science and Fundamental Knowledge: The Origins of Technology

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Basic sciences and fundamental knowledge are sources of empirical and computational science and have the pace of technological advancement. To gain scientific authority, this spring must be full, and its rivers are full of water and continuous. The best thing that can be done for industry and products prosperity is to accelerate the conquest of the new boundaries of fundamental knowledge and its circulation in the industrial and technological cycle. Fundamental research is the capital of science, and this capital leads to national pride, the discovery of new technologies and the elimination of unemployment. Science is a prerequisite for knowledge-based pioneers who have the necessary resources to explore the unexplained lands and discoveries that leads to innovation, advanced biocompatibility and cultural growth of the community. The simplest and most effective strategy for strengthening industrial and applied research is to support fundamental research, basic science and the development of brilliant scientific talents. In order to promote the expansion of the boundaries of science, special attention is paid to maintaining knowledge-based manpower. The most important place to keep scholars, researchers, teachers, students, pupils are respecting to them verbally and practical and paying special attention to the dignity of their lives. Successful countries paid attention to this, and today they have great achievements for a better life. The government and the nation are well deserved to protect their scholars, intellectuals and knowledge characters in order to better govern the country and have a well-educated and wellbeing society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic sciences