بررسی اسناد علمی ایران در سال 2018

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بر اساس تعداد نمایه‌های ثبت‌شده در وبگاه علم مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز در سال 2018، تعداد اسناد علمی منتشرشده ایران در علوم 40827 (98/1 درصد مقدار جهانی و رتبه هفدهم جهان)، در علوم اجتماعی 2543 (72/0 درصد مقدار جهانی و رتبه سی و دوم جهان) و در علوم انسانی و هنر 191 (17/0 درصد مقدار جهانی و رتبه چهل و چهارم جهان) و در مجموع 41591 (79/1 درصد مقدار جهانی و رتبه هفدهم جهان) می‌باشد. افزایش تعداد اسناد علمی ایران نسبت به سال قبل 5/7 درصد بوده است که در مقایسه با سال‌های 2017 (3/8 درصد) و 2016 (8/12 درصد) از شتاب کمتری برخوردار بوده است. این در حالی است که سهم ما از تولید اسناد علمی جهان (79/1 درصد) نسبت به سال قبل، تغییری نکرده است. در نمایه استنادی نشریات نوظهور (ESCI) که از سال 2015 به‌عنوان یکی از نمایه‌های وبگاه علم (WOS) ایجاد شده است، با ثبت 11062 و سهم 4/3 درصدی جهان، ایران در رتبه نهم تولید این اسناد قرار گرفته است. همچون سال گذشته، کشورهای امریکا، چین و انگلستان به ترتیب با 3/27، 4/18 و 0/7 درصد سهم از تولید اسناد علمی جهان در رده‌های یک تا سه قرار داشته‌اند. دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس و امیرکبیر، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید علم در سال 2018 بوده‌اند. پانزده و چهار دهم درصد اسناد علمی تولیدی سال 2018 نیز متعلق به مجموعه دانشگاه‌های آزاد اسلامی بوده است که برای دومین سال پیاپی نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش نشان می‌دهد. با رشد کیفیت تولیدات اسناد علمی کشور در چند سال گذشته، تعداد ارجاعات به مقالات ایران رشد چشمگیری داشته است به‌طوری‌که فاکتور تأثیر دانشگاه تهران در طول پنج سال گذشته دو برابر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Iran Scientific Documents in 2018

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Saboury
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Based on the number of recorded indexes in the Web of Science (WOS) in Clarivate Analytics, the number of Iranian scientific documents is 40827 (1.98% of the world value and rank of 17) in science, 2543 (0.72% of the world value and rank of 32) in social sciences, 191 (0.17% of the world value and rank of 44) in art and humanities and 41591 (1.79% of the world value and rank of 17) in total, in 2018. Increase the number of scientific documents relative to past year was 7.5%, which in comparison to the value in 2017 (8.3%) and 2016 (12.8%) shows a less acceleration. However, our contribution (1.79% of the world) has not changed relative to last year. In Emerging Sources Citation Index (ESCI), which has started as a new index in WOS since 2015, Iran had 11063 records of indexes in 2018 and by 3.4% contribution obtained the rank of ninth. Similar to the before year, USA, China and England were the ranks of one to three in the world due to their contributions of 27.37%, 18.4% and 7.0%, respectively, for scientific documents productions in 2018. University of Tehran, Tehran University of Medical Science, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tarbiat-Modares University and Amir Kabir University of Technology, respectively, were the five top governmental universities in 2018. 15.4% of scientific documents in 2018 are related to the all branches of Islamic Azad University, which shows 1% decrease as the successively second year. By increasing the quality of Iranian scientific documents in recent years, the number of citations to Iranian articles have been increased considerably so that Impact Factor for University of Tehran has been twice during last five years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Documents
  • Scientific Collaboration
  • Contribution of Universities
  • Web of Science
  • Clarivate Analytics
[1]. صبوری، علی‌اکبر. بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال 2002، رهیافت، شماره 28، صفحات 95-78، 1381.
[2]. صبوری، علی‌اکبر. مروری بر تولید علم در سال 2003، رهیافت، شماره 31، صفحات 23-21، 1382.
[3]. صبوری، علی‌اکبر و پورساسان، نجمه. تولید علم ایران در سال 2004، رهیافت، شماره 34، صفحات 66-60، 1383.
[4]. صبوری، علی‌اکبر و پورساسان، نجمه. تولید علم ایران در سال 2005، رهیافت، شماره 37، صفحات 52-49، 1385
[5]. صبوری، علی‌اکبر. تولید علم ایران در سال 2006، رهیافت، شماره 38، صفحات 45-40، 1386
[6]. صبوری، علی‌اکبر. تولید علم ایران در سال 2007، رهیافت، شماره 41، صفحات 40-35، 1386
[7]. صبوری، علی‌اکبر. تولید علم ایران در سال 2008، رهیافت، شماره 43، صفحات 31-21، 1387
[8]. صبوری، علی‌اکبر. تولید علم ایران در سال 2009، نشاء علم، مجلد 1، صفحات 10-6، 1389
[9]. صبوری، علی‌اکبر. تولید علم ایران در سال 2010، نشاء علم، مجلد 2، صفحات 23-16، 1390
[10]. صبوری، علی‌اکبر. تولید علم ایران در سال 2011، نشاء علم، مجلد 2، صفحات 13-6، 1391
[11]. صبوری، علی‌اکبر. تولید اسناد علمی ایران در سال 2012، نشاء علم، مجلد 3، صفحات 103-96، 1392
[12]. صبوری، علی‌اکبر. تولید اسناد علمی ایران در سال 2013، نشاء علم، مجلد 4، صفحات 100-94، 1393
[13]. پیرحقی، میترا و صبوری، علی‌اکبر. تولید علم در حوزه علوم زیستی: مقایسه ایران با جهان و قدرت‌های برتر منطقه، نشاء علم، مجلد 4، صفحات 18-10، 1392
[14]. صبوری، علی‌اکبر. اسناد علمی ایران در سال 2014، نشاء علم، مجلد 5، صفحات 17-6، 1394
[15]. صبوری، علی‌اکبر. اسناد علمی ایران در سال 2015، نشاء علم، مجلد 6، صفحات 102-92، 1395.
[16]. صبوری، علی‌اکبر. اسناد علمی ایران در سال 2016، نشاء علم، مجلد 7، صفحات 79-72، 1396.
[17]. صبوری، علی‌اکبر. اسناد علمی ایران در سال 2017، نشاء علم، مجلد 8، صفحات 13-1، 1397.